Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 ปฐมนฬกปานสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรม พึงได้ความเสื่อมในกุศลธรรม
2 อวิชชาสูตร ว่าด้วยโพชฌงค์ ๗ เป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติ
3 ปัพพชิตสูตร ว่าด้วยจิตของบรรพชิตที่ได้รับการอบรมดีแล้ว ย่อมได้รับผล ๒ อย่าง
4 วัชชิยสูตร ว่าด้วยวัชชิยมาหิตคฤหบดีข่มขี่อัญญเดียรถีย์ปริพาชก
5 ชาณสโสณีสูตร ว่าด้วยการอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
6 ปฐมมหาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหา อุเทศ ไวยากรณ์อย่างละ ๑ ถึง ๑๐
7 จุนทสูตร ว่าด้วยความสะอาดในพระวินัยของพระอริยะ
8 อาพาธสูตร ว่าด้วยทรงแสดงสัญญา ๑๐ ประการแก่พระคิริมานนท์ผู้อาพาธ
9 ปุณณิยสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัย ๑๐ ประการ พระธรรมเทศนา จึงแจ่มแจ้งกะพระตถาคตโดยส่วนเดียว
10 อนุราธสูตร ว่าด้วยพระอนุราธะ
11 อิฏฐสูตร ว่าด้วยธรรมที่น่าปรารถนา
12 อุปาลิสังฆเภทสูตร ว่าด้วยวัตถุ ๑๐ ประการที่ทำให้สงฆ์แตกกัน
13 สาริปุตตสูตร ว่าด้วยภิกษุพึงเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
14 ปฐมวัตถุกถาสูตร ว่าด้วยกถาวัตถุ ๑๐ ประการ
15 ปฐมปัจโจโรหณีสูตร ว่าด้วยพิธีปลงบาปของพระอริยะ
16 ทุติยสุขสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์และสุข
17 สักกสูตร ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเตือนอุบาสกชาวสักกะให้รักษาอุโบสถเป็นนิตย์
18 กามโภคีสูตร ว่าด้วยกามโภคีบุคคล ๑๐ จำพวก
19 มูลสูตร ว่าด้วยธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล มีนิพพานเป็นที่สุด
20 กุสินาราสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ประสงค์จะโจทก์ผู้อื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการในตน

Page 1 of 14