Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 อุชชยสูตร ว่าด้วยอุชชยพราหมณ์ทูลถามประโยชน์สุขปัจจุบันและภายหน้า
2 สังขิตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงคำสอนโดยย่อ
3 โคตมีสูตร ว่าด้วยประทานครุธรรมแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี
4 วิตถตสูตร ว่าด้วยอุโบสถโดยพิสดาร
5 ปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญห้วงกุศล
6 สัปปุริสสูตร ว่าด้วยผู้ได้รับประโยชน์สุขจากสัปบุรุษ
7 บุญกิริยาวัตถุสูตร ว่าด้วยการทำบุญกิริยาวัตถุแล้วไปเกิดในที่ต่างๆ
8 เขตตสูตร ว่าด้วยเทียบองค์ของนากับองค์ของปฏิคาหก
9 อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะตรึกถึงมหาปุริสวิตก
10 อักขณสูตร ว่าด้วยมิใช่สมัยประพฤติพรหมจรรย์
11 มหานามสูตร ว่าด้วยเจ้ามหานามทูลถามคุณสมบัติอุบาสก
12 ปหาราทสูตร ว่าด้วยท้าวปหาราทะจอมอสูร
13 อาชัญญสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของม้าอาชาไนย
14 เวรัญชสูตร ว่าด้วยทรงแก้คำติเตียนของเวรัญชพราหมณ์
15 การัณฑวสูตร ว่าด้วยสมณหยากเยื่อ
16 โลกวิปัตติสูตร ว่าด้วยโลกธรรมวิบัติ
17 ปฐมนิททสสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนิททสะ
18 วัสสการสูตร ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์ฟังอปริหานิยธรรม ๗
19 อุทกูปมสูตร ว่าด้วยทรงเปรียบบุคคลเหมือนน้ำ
20 เมตตสูตร ว่าด้วยอานิสงส์เมตตา

Page 1 of 12