Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 กุสินาราสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ประสงค์จะโจทก์ผู้อื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการในตน
2 อุปาลิสูตร ว่าด้วยพระอุบาลีทูลขอไปอยู่เสนาสนะป่า
3 โกกาลิกสูตร ว่าด้วยพระโกกาลิกภิกษุกล่าวอาฆาตพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ
4 กายสูตร ว่าด้วยธรรมที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ แต่ละได้ด้วยปัญญา
5 ติกิจฉสูตร ว่าด้วยยาถ่ายของพระอริยะ
6 อภัพพสูตร ว่าด้วยธรรม ๓ ประการมีอยู่ในโลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบังเกิดในโลก
7 ปฐมนาถสูตร ว่าด้วยธรรมอันกระทำที่พึ่ง ๑๐ ประการ
8 ขีลสูตร ว่าด้วยตะปูตรึงใจ ๕ เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ
9 เสนาสนสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เสพเสนาสะประกอบด้วยองค์ ๕ พึงสิ้นอาสวะในเวลาไม่นาน
10 อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาทเป็นยอดของกุลธรรมทั้งหมด
11 กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยศีลที่เป็นกุศล มีอะไรเป็นผลเป็นอานิสงส์
12 เมตตาสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตา ๑๑ ประการ
13 ฉัฏฐปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาคือสัมปทา ๘
14 นาคสูตร ว่าด้วยการหลีกออกจากหมู่ของพญาช้างและภิกษุ
15 พราหมณสูตร ว่าด้วยตรัสการถึงที่สุดโลกแก่พราหมณ์
16 ปฐมเถรสูตร ว่าด้วยธรรมทำให้มั่นคง
17 โกฏฐิตสูตร ว่าด้วยปัญหาของพระโกฏฐิตะ
18 สอุปาทิเสสสูตร ว่าด้วยสอุปาทิเสสบุคคล ๙ จำพวก
19 ทุติยอาฆาตสูตร ว่าด้วยเหตุกำจัดความอาฆาต ๙ ประการ
20 วุตถสูตร ว่าด้วยผู้เจริญในวินัยของพระอริยเจ้า

Page 1 of 13