Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 เมตตสูตร ว่าด้วยอานิสงส์เมตตา
2 ภาวนาสูตร ว่าด้วยภิกษุหมั่นเจริญภาวนา
3 อรกานุสาสนีสูตร ว่าด้วยคำสอนของอรกศาสดา
4 อัคคิขันธูปมสูตร ว่าด้วยเทียบผู้หญิงกับกองไฟ
5 ปาริฉัตตกสูตร ว่าด้วยเปรียบภิกษุเหมือนต้นปาริฉัตร
6 ธัมมัญญสูตร ว่าด้วยผู้รู้จักธรรม
7 นคโรปมสูตร ว่าด้วยสัทธรรมเหมือนเครื่องป้องกันนคร
8 โกธนาสูตร ว่าด้วยผู้มักโกรธย่อมได้ธรรม ๗ ประการ
9 ภริยาสูตร ว่าด้วยภริยา ๗ จำพวก
10 โมคคัลานสูตร ว่าด้วยพระโมคคัลานะ
11 สีหสูตร ว่าด้วยสีหเสนาบดี
12 ทุติยสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญาที่เจริญแล้วมีผลมาก
13 เมถุนสูตร ว่าด้วยเมถุนสังโยค
14 ปฐมอัคคิสูตร ว่าด้วยไฟ
15 ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่ง
16 สัพพลหุสสูตร ว่าด้วยวิบากอย่างเบาที่สุดแห่งการล่วงกรรมบถ
17 ทีฆชาณุสูตร ว่าด้วยทีฆชาณุทูลถามประโยชน์สุขปัจจุบันและภายหน้า
18 อานันทสูตร ว่าด้วยวิธีแก้จิตกระสัน
19 ปฐมอัสสัทธมูลกสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่ไม่มีศรัทธาคบค้าสมาคมกัน
20 อินทริยภาวนาสูตร ว่าด้วยการเจริญอินทรีย์

Page 1 of 11