Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะตรึกถึงมหาปุริสวิตก
2 อักขณสูตร ว่าด้วยมิใช่สมัยประพฤติพรหมจรรย์
3 มหานามสูตร ว่าด้วยเจ้ามหานามทูลถามคุณสมบัติอุบาสก
4 ปหาราทสูตร ว่าด้วยท้าวปหาราทะจอมอสูร
5 อาชัญญสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของม้าอาชาไนย
6 เวรัญชสูตร ว่าด้วยทรงแก้คำติเตียนของเวรัญชพราหมณ์
7 การัณฑวสูตร ว่าด้วยสมณหยากเยื่อ
8 โลกวิปัตติสูตร ว่าด้วยโลกธรรมวิบัติ
9 ปฐมนิททสสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนิททสะ
10 วัสสการสูตร ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์ฟังอปริหานิยธรรม ๗
11 อุทกูปมสูตร ว่าด้วยทรงเปรียบบุคคลเหมือนน้ำ
12 เมตตสูตร ว่าด้วยอานิสงส์เมตตา
13 ภาวนาสูตร ว่าด้วยภิกษุหมั่นเจริญภาวนา
14 อรกานุสาสนีสูตร ว่าด้วยคำสอนของอรกศาสดา
15 อัคคิขันธูปมสูตร ว่าด้วยเทียบผู้หญิงกับกองไฟ
16 ปาริฉัตตกสูตร ว่าด้วยเปรียบภิกษุเหมือนต้นปาริฉัตร
17 ธัมมัญญสูตร ว่าด้วยผู้รู้จักธรรม
18 นคโรปมสูตร ว่าด้วยสัทธรรมเหมือนเครื่องป้องกันนคร
19 โกธนาสูตร ว่าด้วยผู้มักโกรธย่อมได้ธรรม ๗ ประการ
20 ภริยาสูตร ว่าด้วยภริยา ๗ จำพวก

Page 1 of 11