Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 สัปปุริสสูตร ว่าด้วยผู้ได้รับประโยชน์สุขจากสัปบุรุษ
2 บุญกิริยาวัตถุสูตร ว่าด้วยการทำบุญกิริยาวัตถุแล้วไปเกิดในที่ต่างๆ
3 เขตตสูตร ว่าด้วยเทียบองค์ของนากับองค์ของปฏิคาหก
4 อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะตรึกถึงมหาปุริสวิตก
5 อักขณสูตร ว่าด้วยมิใช่สมัยประพฤติพรหมจรรย์
6 มหานามสูตร ว่าด้วยเจ้ามหานามทูลถามคุณสมบัติอุบาสก
7 ปหาราทสูตร ว่าด้วยท้าวปหาราทะจอมอสูร
8 อาชัญญสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของม้าอาชาไนย
9 เวรัญชสูตร ว่าด้วยทรงแก้คำติเตียนของเวรัญชพราหมณ์
10 การัณฑวสูตร ว่าด้วยสมณหยากเยื่อ
11 โลกวิปัตติสูตร ว่าด้วยโลกธรรมวิบัติ
12 ปฐมนิททสสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนิททสะ
13 วัสสการสูตร ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์ฟังอปริหานิยธรรม ๗
14 อุทกูปมสูตร ว่าด้วยทรงเปรียบบุคคลเหมือนน้ำ
15 เมตตสูตร ว่าด้วยอานิสงส์เมตตา
16 ภาวนาสูตร ว่าด้วยภิกษุหมั่นเจริญภาวนา
17 อรกานุสาสนีสูตร ว่าด้วยคำสอนของอรกศาสดา
18 อัคคิขันธูปมสูตร ว่าด้วยเทียบผู้หญิงกับกองไฟ
19 ปาริฉัตตกสูตร ว่าด้วยเปรียบภิกษุเหมือนต้นปาริฉัตร
20 ธัมมัญญสูตร ว่าด้วยผู้รู้จักธรรม

Page 1 of 12