Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 สอุปาทิเสสสูตร ว่าด้วยสอุปาทิเสสบุคคล ๙ จำพวก
2 ทุติยอาฆาตสูตร ว่าด้วยเหตุกำจัดความอาฆาต ๙ ประการ
3 วุตถสูตร ว่าด้วยผู้เจริญในวินัยของพระอริยเจ้า
4 เสวนาสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ
5 พลสูตร ว่าด้วยกำลัง ๔ กับภัย ๕
6 สัมโพธิสูตร ว่าด้วยเหตุเจริญแห่งโพธิปักขิยธรรม
7 มูลสูตร ว่าด้วยมูลเป็นต้นแห่งกรรม
8 ปุณณิยสูตร ว่าด้วยพระปุณณิยะทูลถามเหตุแจ่มแจ้งแห่งธรรมเทศนา
9 กุสีตารัพภวัตถุสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกียจคร้านและเริ่มความเพียร
10 ตติยปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาเพื่อให้สิ้นอาสวะ
11 อลังสูตร ว่าด้วยภิกษุเป็นผู้เพียงพอสำหรับตนเองและผู้อื่น
12 อุชชยสูตร ว่าด้วยอุชชยพราหมณ์ทูลถามประโยชน์สุขปัจจุบันและภายหน้า
13 สังขิตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงคำสอนโดยย่อ
14 โคตมีสูตร ว่าด้วยประทานครุธรรมแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี
15 วิตถตสูตร ว่าด้วยอุโบสถโดยพิสดาร
16 ปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญห้วงกุศล
17 สัปปุริสสูตร ว่าด้วยผู้ได้รับประโยชน์สุขจากสัปบุรุษ
18 บุญกิริยาวัตถุสูตร ว่าด้วยการทำบุญกิริยาวัตถุแล้วไปเกิดในที่ต่างๆ
19 เขตตสูตร ว่าด้วยเทียบองค์ของนากับองค์ของปฏิคาหก
20 อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะตรึกถึงมหาปุริสวิตก

Page 1 of 12