heading01

ฉบับที่ ๓๗๓ เหตุผลของการโกง (?)


373 tak


มีพอที่จะไม่ต้องโกง
หรือเพราะไม่โกงจึงมีพอ?


ในห้องเจ้านายของบางออฟฟิศ
บางทีจะได้ยินเจ้านายสอนลูกน้องหน้าใหม่
ที่ใจยังไม่ค่อยถึงว่า
ไม่โกงก็ไม่พอกิน
มีพอกินแล้วค่อยเลิกโกง


แต่เอาเข้าจริง
แบบที่เจ้านายเองก็รู้อยู่แก่ใจ
คือ พอโกงแล้วเลิกยาก
เพราะบาปจากการโกง
จะปรุงแต่งจิตให้คิดไปว่า
‘ตอนนี้ยังมีไม่พอ’
และจะรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนตาย


อีกทั้งการเวียนว่ายตายเกิดตามกรรม
หรือที่เรียก ‘สังสารวัฏ’ นั้น
มีความจริงสองด้าน
ด้านที่เห็นด้วยตาเปล่าในระยะสั้น
กับด้านที่ต้องรอประจักษ์กับตัวในระยะยาว


พวกเราถูกบีบ
ให้อยากเชื่อเฉพาะความจริงระยะสั้น
เช่น ต้องโกงถึงจะพอกิน
แต่ถูกปิดบังไม่ให้เห็นความจริงในระยะยาว
คือ โกงจนพอกินวันนี้
วันหน้าจะไม่พอกินให้ต้องโกงซ้ำโกงซากอีก
สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยใจความสรุปว่า
อทินนาทาน เมื่อทำมาก ทำจนเชี่ยวชาญ
ทำจนชิน ไม่รู้สึกละอายใดๆแล้ว
ในที่ที่บาปเผล็ดผล ย่อมเป็นผู้มีทรัพย์พินาศ
อาจจะด้วยภัยจากโจร อาจด้วยภัยธรรมชาติ
เกิดใหม่เป็นผู้มียากจนอัตคัด
คือพูดง่ายๆว่าฝืดเคือง หากินลำบาก
วันดีคืนดีทรัพย์ที่เคยมีก็กลายเป็นไม่มีไป


จริงๆแล้ว ใจมนุษย์ทุกคน
สัมผัสรู้เรื่องผลแห่งบาปได้ในส่วนลึก
จะว่ามีเซนส์อยู่เองโดยเดิมก็ได้
เพราะเห็นว่าอะไรผิด อะไรถูก โดยไม่ต้องสอน
ที่ชัดก็ครั้งแรกๆ ที่ยังต้องโกงแบบเหนียมๆ
โกงแล้วกลัวความผิด โกงแล้วเกรงถูกจับได้
แต่ลึกลงไปกว่านั้น
คุณจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังแหกรั้วกั้นบางอย่าง
ออกจากเขตความปลอดภัย
ไปสู่ภยันตรายที่ยังมาไม่ถึงตัวในทันที
หรือคล้ายใกล้จะต้องกระโจนลงเหวอยู่รำไร
ไม่ช้าก็เร็ว คนด้วยกันจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
แต่ก็จะมีอะไรบางอย่างตามทันจนได้ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
ถ้าไม่โกงแล้วต้องตาย
ก็ตายไปกับใจที่ปราศจากภัย
ใจที่อยู่ในเขตปลอดการเบียดเบียน
ใจที่ใหญ่พอจะเอาชีวิตเข้าแลกศีล
แค่นี้ก็รู้สึกดี และไว้ใจอนาคตของตัวเองได้แล้ว!


ดังตฤณ
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

heading02

 • หลักธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลส
  นำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์โดยลำดับจนถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
  ดังความตามพระธรรมเทศนา
  โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
  เรื่อง "พุทธะ ธรรมะ สังฆะ เป็นโอสถ (ตอนที่ ๓)"
  ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" (-/
  \-)


  ปฏิกิริยาลูกโซ่ทางความคิดลบเกิดขึ้นได้อย่างไร
  และมีวิธีใดที่จะเปลี่ยนอกุศลจิตให้กลายเป็นกุศลจิตได้
  หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
  ตอน "มีความคิดไม่ดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ ทำอย่างไรจึงจะแก้นิสัยนี้ได้"


  เมื่อตัดสินใจทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ดีนัก
  จะสามารถนำพาธุรกิจให้ไปต่อได้หรือไม่
  ติดตามได้จากกรณีศึกษา ในตอน "กิจการใหม่...ไหวแน่นอน"
  ในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ" ค่ะ

 
 

Twitter Updates

follow us on Twitter