Title Filter 

Display # 
# Article Title
41 ภัณฑนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความบาดหมาง
42 นิทานสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม
43 มหาโจรสูตร ว่าด้วยองค์ของโจรและของภิกษุอลัชชี
44 ปฐมชนสูตร ว่าด้วยที่พึ่งในภายหน้า
45 ปริพาชกสูตร ว่าด้วยธรรมคุณ
46 ชัปปสูตร ว่าด้วยผู้รับที่ทำให้ทานมีผลมาก
47 ติกัณณสูตร ว่าด้วยวิชชา ๓ ของพราหมณ์และของพุทธ
48 อยสูตร ว่าด้วยวิบัติ ๓ และสัมปทา ๓
49 อาเนญชสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เจริญอรูปฌาน ๓ จำพวก
50 ปัพพตสูตร ว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยเป็นเหตุให้เจริญ
51 ฐานสูตร ว่าด้วยลักษณะผู้มีศรัทธา
52 ทุติยนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
53 อติตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เสพไม่รู้อิ่ม ๓ อย่าง
54 ภยสูตร ว่าด้วยอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่าง
55 ติตถิยสูตร ว่าด้วยความแตกต่างแห่งอกุศลมูล ๓
56 อธิปไตยสูตร ว่าด้วยอธิปไตย ๓
57 สัมมุขีสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้บุญมาก
58 สุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุขุมาลชาติและความเมา ๓ ประการ
59 สีลัพพตสูตร ว่าด้วยผลแห่งศีลพรต
60 ภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพทั้ง ๓

Page 3 of 9