Title Filter 

Display # 
# Article Title
41 โยธสูตร ว่าด้วยนักรบที่คู่ควรแก่พระราชา
42 เกสกัมพลสูตร ว่าด้วยโมฆบุรุษเป็นไซดักมนุษย์
43 สมาทปกสูตร ว่าด้วยฐานะ ๓ อย่าง
44 คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ หมวดว่าด้วยคู่แห่งความดีและความชั่ว
45 อัสสาทสูตร ว่าด้วยเหตุให้หลุดพ้นจากโลก
46 ปริสาสูตร ว่าด้วยบริษัท ๓ จำพวก
47 นวสูตร ว่าด้วยบุคคลที่เปรียบได้กับผ้าเปลือกไม้ ๓ ชนิด
48 ปฐมกูฏสูตร ว่าด้วยกรรมที่เกิดจากการรักษาและไม่รักษาจิต
49 ตติยอนาคตสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต ๕ ประการ
50 ภัณฑนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความบาดหมาง
51 นิทานสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม
52 มหาโจรสูตร ว่าด้วยองค์ของโจรและของภิกษุอลัชชี
53 ปฐมชนสูตร ว่าด้วยที่พึ่งในภายหน้า
54 ปริพาชกสูตร ว่าด้วยธรรมคุณ
55 ชัปปสูตร ว่าด้วยผู้รับที่ทำให้ทานมีผลมาก
56 ติกัณณสูตร ว่าด้วยวิชชา ๓ ของพราหมณ์และของพุทธ
57 อยสูตร ว่าด้วยวิบัติ ๓ และสัมปทา ๓
58 อาเนญชสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เจริญอรูปฌาน ๓ จำพวก
59 ปัพพตสูตร ว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยเป็นเหตุให้เจริญ
60 ฐานสูตร ว่าด้วยลักษณะผู้มีศรัทธา

Page 3 of 9