Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 พลสูตร ว่าด้วยกำลัง ๔ กับภัย ๕
2 สัมโพธิสูตร ว่าด้วยเหตุเจริญแห่งโพธิปักขิยธรรม
3 มูลสูตร ว่าด้วยมูลเป็นต้นแห่งกรรม
4 ปุณณิยสูตร ว่าด้วยพระปุณณิยะทูลถามเหตุแจ่มแจ้งแห่งธรรมเทศนา
5 กุสีตารัพภวัตถุสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกียจคร้านและเริ่มความเพียร
6 ตติยปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาเพื่อให้สิ้นอาสวะ
7 อลังสูตร ว่าด้วยภิกษุเป็นผู้เพียงพอสำหรับตนเองและผู้อื่น
8 อุชชยสูตร ว่าด้วยอุชชยพราหมณ์ทูลถามประโยชน์สุขปัจจุบันและภายหน้า
9 สังขิตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงคำสอนโดยย่อ
10 โคตมีสูตร ว่าด้วยประทานครุธรรมแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี
11 วิตถตสูตร ว่าด้วยอุโบสถโดยพิสดาร
12 ปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญห้วงกุศล
13 สัปปุริสสูตร ว่าด้วยผู้ได้รับประโยชน์สุขจากสัปบุรุษ
14 บุญกิริยาวัตถุสูตร ว่าด้วยการทำบุญกิริยาวัตถุแล้วไปเกิดในที่ต่างๆ
15 เขตตสูตร ว่าด้วยเทียบองค์ของนากับองค์ของปฏิคาหก
16 อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะตรึกถึงมหาปุริสวิตก
17 อักขณสูตร ว่าด้วยมิใช่สมัยประพฤติพรหมจรรย์
18 มหานามสูตร ว่าด้วยเจ้ามหานามทูลถามคุณสมบัติอุบาสก
19 ปหาราทสูตร ว่าด้วยท้าวปหาราทะจอมอสูร
20 อาชัญญสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของม้าอาชาไนย

Page 1 of 12