ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๑


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๑ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับคำศัพท์เกี่ยวกับมิจฉัตตะ กันนะคะ ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับ ดีวีดีการบรรยายของคุณดังตฤณ จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
      มิจฉาอาชีวะ  มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ  มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาญาณ  
      มิจฉาวิมุตติ มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉากัมมันตะ มิจฉาสมาธิ  มิจฉาวาจา

๑. เห็นผิด, ความเห็นที่ผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่าทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดี และความเห็นที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์
๒. ดำริผิด ได้แก่ ดำริแส่ไปในกาม ดำริพยาบาท ดำริเบียดเบียนเขา
๓. วาจาผิด, เจรจาผิด ได้แก่  พูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
๔. ทำการผิด ได้แก่กายทุจริต ๓ คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
๕. เลี้ยงชีพผิด ได้แก่ หาเลี้ยงชีพในทางทุจริตผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม
๖. พยายามผิด ได้แก่ พยายามทำบาป พยายามทำอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
๗. ระลึกผิด ได้แก่ ระลึกถึงการอันจะยั่วให้เกิดราคะ โทสะ โมหะ
๘. ตั้งใจผิด ได้แก่ จดจ่อ ปักใจ แน่วในกามราคะ ในพยาบาท เป็นต้น
๙. รู้ผิด เช่น ความรู้ในการคิดอุบายทำความชั่วให้สำเร็จ
๑๐. พ้นผิด ได้แก่ ความพ้นที่ไม่เป็นจริง ความพ้นที่ไม่นำออกไป ผู้ไม่พ้นสำคัญว่าพ้น

 


 

เฉลยของฉบับที่แล้ว

- มีความสันโดษ..........สันตุฏฐี
- เป็นคนว่าง่าย ฟังเหตุผล..........โสวจัสสตา
- มีปัญญาเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง.......... ปัญญา
- ความขยันหมั่นเพียร.......... วิริยะ
- มีมิตรดีงาม..........กัลยาณมิตตตา
- มีความประพฤติดี..........ศีล
- ได้เล่าเรียนสดับฟังมาก..........พาหุสัจจะ
- เป็นผู้ใคร่ธรรม..........ธัมมกามตา
- มีสติ.......... สติ
- เอาใจใส่กิจธุระของเพื่อนร่วมหมู่คณะ..........กิงกรณีเยสุทักขตา


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือดูจิตปีแรกท่านละ
๑ เล่มค่ะ
๑. คุณปัทมา กรุงเทพฯ
๒. คุณสายฝน จ.ระยอง
๓. คุณ Foifa กรุงเทพฯ
๔. คุณรุ่งนภา จ.กาญจนบุรี
๕. คุณสุดารัตน์ กรุงเทพฯ
๖. คุณภคิน กรุงเทพฯ
๗. คุณเปรมฤดี กรุงเทพฯ
๘. คุณชนาภา จ.สมุทรปราการ
๙. คุณจุฑามาศ กรุงเทพฯ
๑๐. คุณวราพรรณ จ.ปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP