ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๖


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๖ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กถาวัตถุ ๑๐ หรือถ้อยคำที่ควรพูด เรื่องที่ควรนำมาสนทนากันในหมู่ภิกษุกันค่ะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือผิดที่ไม่รู้  ๑๐ รางวัล ค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
      ปัญญากถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สมาธิกถา
      สีลกถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา อัปปิจฉกถา สันตุฏฐิกถา

๑. ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย
๒. ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ
๓. ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายสงัดใจ
๔. ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
๕. ถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร
๖. ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล
๗. ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่น
๘. ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา
๙. ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์
๑๐. ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์
เฉลยของฉบับที่แล้ว

- พระเจ้าเตมีย์..........เนกขัมมบารมี
- พระมหาชนก..........วิริยบารมี
- สุวรรณสาม..........เมตตาบารมี
- พระเจ้าเนมิราช..........อธิษฐานบารมี
- พระมโหสถบัณฑิต..........ปัญญาบารมี
- พระเจ้าภูริทัต..........ศีลบารมี
- พระจันทกุมาร..........ขันติบารมี
- พระมหานารทกัสสปะ..........อุเบกขาบารมี
- พระวิธูรบัณฑิต..........สัจจบารมี
- พระเวสสันดร..........ทานบารมี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก จำนวน ๑๐ รางวัล
๑. คุณวันดี จ.ชลบุรี
๒. คุณเปรมฤดี กรุงเทพฯ
๓. คุณจันสุดา กรุงเทพฯ
๔. คุณศศิมา กรุงเทพฯ
๕. คุณสุภาพร กรุงเทพฯ
๖. คุณณัฐพร กรุงเทพฯ
๗. คุณสิริพร จ.สงขลา
๘. คุณวิรัช จ.ปราจีนบุรี
๙. คุณดารารัฐ จ.เชียงใหม่
๑๐. คุณวิภานี จ.นครปฐม

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP