จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

ภิกษุประพฤติไม่ชอบ


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it317 destinationในช่วงนี้เราอาจจะได้พบเห็นข่าวของภิกษุประพฤติไม่ชอบนะครับ
เช่น เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ก็ได้มีข่าวว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
ได้บุกจับกุมกลุ่มภิกษุตั้งวงกินหมูกระทะและดื่มเบียร์กันในวัดแห่งหนึ่ง
โดยพบของกลางจำนวนมากและทำการตรวจวัดพบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกาย
จึงควบคุมตัวนำไปสอบสวนที่สถานีตำรวจและดำเนินคดีตามกฎหมาย
เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมโรค
และกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินจากการมั่วสุมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น มีภิกษุ ๔ รูปที่เป็นระดับเจ้าอาวาสวัดในอำเภอเดียวกัน
https://mgronline.com/local/detail/9640000085736
และต่อมา ศาลได้พิจารณาลงโทษความผิดตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยให้เสียค่าปรับคนละ ๑๐,๐๐๐ และจำคุก ๑๕ วัน แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา ๑ ปี
และลงโทษความผิดข้อหามั่วสุมดื่มสุราในศาสนสถาน ให้เสียค่าปรับคนละ ๒,๕๐๐ บาท
หลังจากนั้น ภิกษุทั้งหมดได้รับการปล่อยตัว
และได้แจ้งลาสิกขาสละสมณเพศต่อทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
https://mgronline.com/local/detail/9640000085910


เมื่อเราได้พบข่าวเช่นนี้ เราอาจจะรู้สึกมีโทสะหรือกังวลว่า
ในยุคสมัยนี้ภิกษุประพฤติไม่ชอบมีเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว เรื่องที่จะมีภิกษุจำนวนหนึ่งประพฤติไม่ชอบนั้น
เป็นเรื่องธรรมดา และก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว
ดังที่เราจะเห็นได้จากใน “อัคคิขันธูปมสูตร”
(พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต)
ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่า การที่บุคคลผู้ทุศีล มีธรรมลามก
มีความประพฤติสกปรกน่ารังเกียจ ปกปิดกรรมชั่ว
มิใช่สมณะ แต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ
มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์นั้น
ยินดีการกราบไหว้แห่งกษัตริย์ พราหมณ์ หรือคฤหบดี
ยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย์ พราหมณ์ หรือคฤหบดี
บริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธา บริโภคบิณฑบาตที่เขาถวายด้วยศรัทธา
บริโภคเตียงตั่งที่เขาถวายด้วยศรัทธา บริโภควิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธา
ย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์ตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีลนั้น
และเมื่อบุคคลผู้ทุศีลนั้นตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก


เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า
เราทั้งหลายบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัช บริขารของชนเหล่าใด
ปัจจัยของชนเหล่านั้น จักมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
และการบรรพชาของเราทั้งหลายจักไม่เป็นหมัน มีผล มีกำไร
ภิกษุทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อพิจารณา เห็นประโยชน์ตน
ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์นั้นสำเร็จด้วยความไม่ประมาท
เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่น ก็ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์นั้น
สำเร็จด้วยความไม่ประมาท หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสอง
ก็ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์ทั้งสองนั้นสำเร็จด้วยความไม่ประมาท


เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว
และเมื่อกำลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ โลหิตร้อนได้พุ่งออกจากปากของภิกษุ ๖๐ รูป
ภิกษุ ๖๐ รูปลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์ ด้วยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ทำได้ยาก ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ทำได้แสนยาก
และอีก ๖๐ รูป จิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น
https://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=23&A=2629&Z=2793&pagebreak=0


เราจึงย่อมจะเห็นได้ว่าแม้ในสมัยพุทธกาลเองก็ตาม
ในการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งหนึ่งนั้น
ก็ยังมีภิกษุ ๖๐ รูปประพฤติทุศีล และมีโลหิตร้อนพุ่งออกจากปาก
และในเวลาเดียวกัน ก็มีอีกภิกษุ ๖๐ รูปที่ลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์
เพราะเห็นว่าตนเองไม่สามารถปฏิบัติตามธรรมวินัยได้ จึงลาสิกขาดีกว่า


ดังนี้แล้ว ในเรื่องนี้เราจึงควรทำใจให้เป็นปกติ
ไม่ได้จำเป็นต้องมีโทสะต่อภิกษุผู้ประพฤติไม่ชอบเหล่านั้น
แล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปวิตกกังวลถึงขนาดว่าพระศาสนาจะดำรงอยู่ไม่ได้
ด้วยเหตุว่ามีภิกษุประพฤติไม่ชอบอยู่จำนวนหนึ่ง
เพราะว่าก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว
โดยในเรื่องนี้ ก็ควรให้ดำเนินการไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามพระธรรมวินัย และดำเนินการตามมาตรการทางสังคม (โลกวัชชะ)
ที่จะดำเนินการกันไปตามปกติ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้โทสะครอบงำใจครับ
แต่เราพึงทำใจให้เป็นปกติแล้ว ก็ช่วยกันสืบทอดพระศาสนา
ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP