จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

ถือศีลเป็นบางเวลา


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it246 destinationศีล ๕ เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องถือให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับ
อย่างไรก็ดี ญาติธรรมบางท่านอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างในครอบครัว
เช่น ทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วทำให้ต้องฆ่าสัตว์หรือฆ่าแมลง
หรือทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ขาย ซึ่งในบางคราวก็ต้องฆ่าสัตว์ด้วย
เช่น สัตว์ป่วย หรือเป็นโรคระบาด เป็นต้น


ในกรณีดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นจะต้องประพฤติผิดศีลในบางเวลา
แต่กรณีดังกล่าว ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถถือศีล ๕ ได้นะครับ
เพราะในเวลาที่ประพฤติผิดศีลข้อปาณาติบาตนั้น ก็ผิดข้อเดียว
ยังสามารถรักษาศีลอีก ๔ ข้อไว้ได้ในเวลานั้น
และในเวลาที่ไม่ได้จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในการประกอบอาชีพแล้ว
เราก็ย่อมสามารถรักษาศีลข้อปาณาติบาตได้


ในสมัยพุทธกาลก็มีกรณีตัวอย่างของนายพรานล่าสัตว์คนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนหยาบช้าทารุณ และประทุษร้ายสัตว์อยู่เป็นนิตย์
นายพรานคนนี้ได้คบอุบาสกคนหนึ่งเป็นสหาย
อุบาสกผู้เป็นสหายคนนั้นเป็นคนใจดีและมีศรัทธา
และได้ห้ามนายพรานนั้นอยู่เนืองๆ ว่า อย่าทำบาปกรรม
ถ้าปรารถนาความสุขในโลกหน้า จงงดเว้นการฆ่าสัตว์เสียเถิด
นายพรานได้ฟังแล้ว ก็ไม่ทำตาม เพราะยินดีในการทำบาปกรรมนั้น


หลังจากนั้น อุบาสกผู้เป็นสหายคนนั้นได้แนะนำนายพรานว่า
ให้นายพรานตั้งอยู่ในความสำรวมด้วยความอนุเคราะห์ว่า
ถ้าจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ในกลางวันแล้ว ในกลางคืนจงงดเว้นการฆ่าสัตว์
นายพรานจึงฆ่าสัตว์แต่เฉพาะกลางวัน และกลางคืนเป็นผู้สำรวมงดเว้น


ต่อมา เมื่อนายพรานได้ตายลงแล้ว ได้กลายมาเป็นเปรต
โดยกลางวันได้เสวยทุกข์ ถูกสุนัขรุมกัดกิน ด้วยผลแห่งอกุศลกรรม
แต่กลางคืนได้เสวยสุข โดยได้เสวยทิพยสมบัติ ด้วยผลแห่งกุศลกรรม
(มิคลุททกเปตวัตถุ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา)
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=26&A=4224&Z=4250&pagebreak=0


จากตัวอย่างของนายพรานคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลนี้
ก็ย่อมทำให้เห็นได้ว่า แม้ว่าจะรักษาศีลได้เป็นบางเวลาก็ตาม
ก็ยังมีอานิสงส์และนำความสุขมาให้นะครับ


โดยสรุปแล้ว ดีที่สุดคือ เราพึงรักษาศีล ๕ ให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับ
แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นบางอย่างในครอบครัว ทำให้ไม่สามารถทำได้แล้ว
ก็พึงพยายามรักษาให้แข็งแรงในเวลาที่สามารถรักษาได้ครับ
แล้วก็ค่อย ๆ พยายามหาทางปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขความจำเป็นดังกล่าว
เช่น พยายามศึกษาหาทางเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เป็นต้น
โดยศีลในข้ออื่น ๆ นั้น ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP