สารส่องใจ Enlightenment

ดำเนินตามแนวทางแห่งนักปราชญ์ (ตอนที่ ๑)พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐
พากันตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์
การได้ยินได้ฟังเสมอในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นการเพิ่มพูนประโยชน์ขึ้นมากมาย
คนเราจะมีความเฉลียวฉลาดก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง
ได้ฟังมากด้วยความสนใจใคร่จะรู้สิ่งนั้นๆ ที่เป็นประโยชน์
ก็ย่อมได้รับประโยชน์โดยลำดับ มีความรู้ความฉลาดไปเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียน การประพฤติปฏิบัติ การได้ยินได้ฟัง
จึงเป็นเครื่องประดับสติปัญญาหรือคุณงามความดีสำหรับผู้มุ่งต่อความดีไม่มีที่สิ้นสุดในศาสนาของพระพุทธเจ้า ก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่เป็นสัพพัญญู
ทรงรู้เองเห็นเองทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ต้องศึกษาจากผู้ใดเลย
ในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลก
นอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว แม้สาวกจะเป็นองค์ใดก็ตาม
จะเรียกว่าสัพพัญญูรู้โดยลำพังตนเองไม่ได้
ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง การสำเหนียกศึกษา ทั้งทางหูทางตา ทุกด้านทุกทาง
เพื่อประดับความรู้ความฉลาด ให้ได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางนั้น
แล้วผลอันเป็นที่พอใจจะพึงเกิดขึ้นโดยลำดับ
จนกระทั่งถึงอรหัตผลที่สาธุชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา
ระลึกถึงท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่า พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิเพราะฉะนั้นการสำเหนียกศึกษา การได้ยินได้ฟัง
ด้วยความสนใจจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เราไม่มีสิ้นสุด
สาวกแต่ละองค์ๆ ได้สดับจากพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมาก
และสดับจากครูบาอาจารย์ต่อกันไปเป็นลำดับลำดาก็มี
เพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียน การได้ยินได้ฟัง
จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราผู้ต้องการความรู้ความฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว
ที่จะให้ความถูกต้องแม่นยำหรือดีงาม
แก่บรรดาผู้ที่มีความสนใจต่อศาสนธรรมท่านโดยลำดับ
ท่านทั้งหลายเป็นพุทธมามกะ คือถือพระพุทธเจ้าเป็นของของตน
เป็นสมบัติอันล้นค่า เป็นที่เทิดทูนของเราเหนือชีวิตจิตใจ
เราจึงได้เปล่งวาจาว่าพุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า
ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ฝากเป็นฝากตายไว้ตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิต
ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็เช่นเดียวกันหลักใจของเราชาวพุทธก็คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มอบความไว้วางใจ
ไว้กับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์นี้ทั้งหมด
ก็เพราะทั้งสามรัตนะนี้เป็นรัตนะที่แน่นอน เป็นรัตนะที่ไว้ใจ
ถ้าพูดถึงเรื่องความถูกต้องดีงามก็ร้อยเปอร์เซ็นต์
ทุกสิ่งทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น
ไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยภายในจิตใจ
เราจึงได้เปล่งวาจาถึงขนาดนั้นนี่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลอยู่มาก
จากกรุงเทพฯ มาถึงอุดรฯ ก็ร่วม ๖๐๐ กิโล ระยะทางไม่ใช่ใกล้ ไม่ใช่ของง่าย
ต้องสละเวล่ำเวลา ตั้งอกตั้งใจจริงๆ ฝ่าฝืนอุปสรรคใดๆ
แม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละในการมานี้
เพื่อหวังบุญหวังกุศลอันจะเป็นสิริมงคลแก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคต
เรียกว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางแห่งนักปราชญ์ มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น
ที่ทรงดำเนินมาแล้ว เป็นตัวอย่างหรือเป็นคติอันดีแก่พวกเราทั้งหลายการที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นอนุตระ เป็นศาสดาเอกสอนโลก
ก็อาศัยการสร้างคุณงามความดีทั้งหลาย
จึงไม่มีใครที่จะเสมอพระพุทธเจ้าได้
ในการให้ทานก็เอาจนร่ำลือ ร่ำลือจนขนาดถูกเขาขับหนีจากบ้านจากเมือง
เช่นคราวเป็นพระเวสสันดร ให้ทานเสียจนกระทั่งชาวเมืองเขาไม่พอใจ
ขับไล่ไสส่งพระองค์ไปอยู่เขาคีรีวงกตโน้น
พระองค์ก็ยอมไป ไม่ขัดชาวบ้านชาวเมือง คือไม่ขัดใจเขา
จะทุกข์ยากลำบากเพียงใดพระองค์ก็พอพระทัยที่จะไป
ไปแล้วแทนที่พระองค์จะปฏิบัติตามเขาที่ขัดใจไม่อยากให้ทำทานนั้น ไม่มีอะไร
มีกัณหา-ชาลีเท่านั้นก็สละทานไปได้ แน่ะ ยกพระกัณหา-ชาลีทานไปอีก
แล้วยกพระชายา คือพระนางมัทรีให้ทานแก่พราหมณ์อีก
การให้ทานเรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่ยอมใคร
ทำตามพระนิสัยของพระองค์ซึ่งเคยบำเพ็ญอย่างนั้นมาเป็นเวลานานแล้ว
จึงว่าการให้ทานก็ไม่มีใครจะสู้พระพุทธเจ้าได้
จึงเรียกได้ว่าเป็นนักเสียสละ จอมแห่งนักเสียสละก็คือพระพุทธเจ้าศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลก จนพวกเราทั้งหลายได้รับมากระทั่งทุกวันนี้
ก็เพราะออกจากพระเมตตาและความเสียสละของพระองค์ท่านนั้นเอง
เสียสละทุกสิ่งอย่างเพื่อความเป็นศาสดาของโลก
สั่งสอนโลกให้โลกได้มีหูมีตา มีความสว่างกระจ่างแจ้ง
รู้ทั้งเหตุทั้งผล ทั้งบาปทั้งบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ต่างๆ
จนสมพระทัยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
แล้วก็ทรงบำเพ็ญตามหน้าที่ของพระองค์ที่เป็นศาสดาของโลก จนกระทั่งปรินิพพาน
แม้ปรินิพพานแล้วยังประทานพระโอวาทไว้ด้วยความเมตตาอีกตลอดมา
ศาสนาพระพุทธเจ้าจึงออกมาจากความเสียสละ ออกมาจากพระเมตตา
แล้วก็เกิดเป็นความเสียสละออกมา ไม่ได้เกิดมาเพราะความเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนคับแคบตีบตัน
เป็นคนที่กว้างขวางมากในน้ำพระทัย ไม่มีอันใดที่จะเสมอ
การรักษาศีลก็ไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้า
การเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่มีใครเสมอ
ฉะนั้นจึงควรเป็นศาสดาของโลกได้อย่างเต็มใจสำหรับผู้ที่จะนับถือพระองค์ท่าน
ในศาสนธรรมที่ประกาศสอนมาโดยลำดับ
ที่เรานับได้พอประมาณว่า ๘๔
,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น
ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้ว ที่เรียกว่าสวากขาตธรรม
คือตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกแง่ทุกมุม ไม่มีขาดตกบกพร่องในแง่ใดๆ เลย
ตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพาน
เป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สั่งสอนโดยความถูกต้องแม่นยำ
ตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุด ไม่มีผิดพลาดไปไหนเลย


เราทั้งหลายได้ดำเนินตามพระองค์ท่าน ก็นับว่าวาสนาของพวกเรา
ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่า กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท
การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เป็นของยากของลำบาก
การที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นได้แต่ละพระองค์นั้น
ถ้าไม่เต็มตามพระบารมีแห่งความเป็นพุทธะแล้ว ก็เป็นขึ้นมาไม่ได้
ต้องอาศัยความพากเพียรเต็มที่เต็มฐาน
ไม่มีใครสามารถที่จะพากเพียรอดทน
ได้อย่างผู้บำเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า
แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็สามารถทำได้ถึงขนาดนั้น
นี่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากพระโอวาทของท่าน
โดยไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรมากมายก่ายกอง ก็นับว่าเป็นวาสนาของพวกเราในประการที่สองท่านแสดงไว้ว่า กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ
การที่จะได้ฟังธรรมอันแท้จริงคือถูกต้องแม่นยำนั้นก็เป็นของยาก
ส่วนมากท่านแปลว่าการฟังธรรมนั้นเป็นของยาก
นี่ถูกต้องทั้งสองแง่ คือการฟังธรรมนั้นเป็นของยาก
ไม่ได้หมายว่าธรรมไม่มีให้ฟัง ธรรมที่มีให้ฟังนั้นก็มีประเภทหนึ่ง
เช่น สุญญกัป ไม่มีศาสนาปรากฏในโลกเลยอย่างนี้
เราจะหาได้ยินได้ฟังที่ไหน ศึกษาเล่าเรียนอรรถธรรมจากที่ไหน ไม่มีเลยแต่มนุษย์เราปัจจุบันนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือเมืองไทยของเราที่เต็มไปด้วยศาสนธรรมอยู่แล้ว
ปัญหาข้อที่ว่าการฟังธรรมเป็นของยากนั้น จึงไม่ขึ้นอยู่กับว่าธรรมไม่มี
แต่ขึ้นอยู่กับความยากของตัวเองต่างหาก
คือมันเป็นขวากเป็นหนาม เป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินของตนผู้ที่จะไปได้ยินได้ฟัง
ไปศึกษาเล่าเรียน ไปประพฤติปฏิบัติ ไปสำเหนียกศึกษา
หรือไปฟังธรรมฟังเทศน์ของท่านต่างหาก
พอจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้เกิดอุปสรรคขึ้นมา
ทั้งๆ ที่ปรกติไม่มีอุปสรรค ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีโจรมีมาร
แต่พอที่จะคิดขึ้นทางดิบทางดีอย่างนี้
จะได้ยินได้ฟังท่านเทศนาว่าการอย่างนั้นอย่างนี้
เกิดความอ่อนแอลงไป เกิดความท้อถอยในจิตใจลงไป
หาเรื่องหาราวมากีดขวางตัวเอง
ว่ามีงานนั้นมีงานนี้ ยุ่งนั้นยุ่งนี้ ไม่มีเรื่องยุ่งก็หาเรื่องมายุ่ง
เพราะนี้คือมาร มารต้องหาเรื่องเสมอ มีไม่มีก็ตามหาเรื่องมาจนได้การฟังธรรมว่าเป็นของยาก
มันยากอยู่กับเราในสมัยปัจจุบันซึ่งมีพระพุทธศาสนานี้
ความยากการฟังธรรมนี้จึงอยู่กับเรา
นี่ท่านทั้งหลายก็ได้ผ่านอุปสรรคเหล่านี้มาได้
การฟังธรรมไม่ใช่จะมีความพอใจด้วยกันทุกรูปทุกนาม บรรดามนุษย์เหมือนกัน
มันต่างกันอยู่ที่อุปนิสัยใจคอที่เคยได้อบรมมาหรือไม่ มีความหยาบความละเอียดต่างกัน
แม้จะมีศาสนาเป็นของประเสริฐเลิศโลกอยู่ เห็นอยู่เต็มหูเต็มตา
แต่จิตใจไม่สนใจ ไม่ชอบไม่พอใจ แล้วศาสนานั้นก็จะมาเป็นคู่เคียงของผู้นั้นไม่ได้
จะเป็นคู่ควรของคนนั้นไม่ได้ เพราะคนนั้นไม่เป็นคู่ควรกับศาสนากับศาสนธรรม
และต่างเป็นอุปสรรคต่อกันอีกด้วย แต่เราได้ผ่านอุปสรรคเหล่านี้มาท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญคุณงามความดี
มาด้วยความตั้งอกตั้งใจ มาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
การได้ยินได้ฟังก็หวังได้ยินได้ฟัง ด้วยความพออกพอใจ
มารเหล่านี้เรียกว่าแพ้ท่านทั้งหลาย
ไม่สามารถที่จะมากีดขวางทางเดินของท่านทั้งหลาย
ที่จะมาบำเพ็ญคุณงามความดี มีการให้ทาน เป็นต้น
และการได้ยินได้ฟังอรรถธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอน
จึงดำเนินมาด้วยความสะดวกสบายแล้ววันนี้ตามหลักประเพณีของชาวพุทธเรา
ถือกันทั่วประเทศไทย ว่าเป็นมาฆบูชา
คำที่ว่า มาฆบูชา นี้ต้นเหตุเป็นมาจากอะไร
ท่านกล่าวไว้ว่า วันนี้คล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าของเราทรงปลงพระชนม์
คือลั่นพระวาจาว่าจะปรินิพพาน พูดภาษาของเราเรียกว่าจะตาย
นับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงเดือนหกเพ็ญ คือสามเดือนจะปรินิพพาน
เมื่อพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่เคยมีสองอยู่แล้วตามปรกตินิสัยของพระพุทธทั้งหลาย
คำนั้นจึงเป็นคำแน่นอนตายตัว จะเป็นคำสองขึ้นมาไม่ได้
เมื่อได้ปลงพระทัยว่าจะปรินิพพานในอีกสามเดือนข้างหน้าล่วงไปแล้ว
คือวันเดือนหกเพ็ญ พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นเช่นนั้นบรรดาชาวพุทธคือพุทธบริษัททั้งหลาย มีภิกษุบริษัทเป็นต้น จึงมีความสะท้านหวั่นไหว
พอได้ทราบว่าต้นโพธิ์ต้นไทรใหญ่ที่จะโค่นล้มลงไปในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้
เกิดความสลดสังเวชกันมากมายก่ายกอง สะเทือนไปหมดบรรดาชาวพุทธ
แล้วพอถึงวันเดือนหกเพ็ญก็บรรจบครบรอบกับพระวาจาที่ได้ตรัสเอาไว้
แล้วก็ปรินิพพานในวันเดือนหกเพ็ญนั้นเอง
วันนี้จึงเป็นวันปลงพระวาจาของพระพุทธเจ้า
ที่ทรงประกาศพระศาสนามาได้ ๔๕ พระพรรษา
ทำความร่มเย็นเป็นสุข ความใสสว่างกระจ่างแจ้งให้แก่ชาวพุทธทั้งหลาย
ผู้จะได้รับคุณงามความดี เป็นเครื่องประดับใจไปโดยลำดับกัลยาณชน
จนกระทั่งถึงอริยบุคคลขั้นสูงสุด คือเป็นพระอรหัตอรหันต์
มีจำนวนมากมายก่ายกองจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วบัดนี้พระพุทธเจ้าองค์ที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกทั้งหลาย
ก็จะปรินิพพานไปเสียแล้ว
เหมือนกับว่าพ่อที่มีพระเมตตาอย่างยิ่ง เหนือโลกเหนือสงสารนั้น
จะได้พลัดพรากจากบรรดาลูกเต้าทั้งหลายไปเสียแล้ว
ใครเล่าที่จะไม่มีความอาลัยเสียดาย ต้องเสียดายอย่างเต็มที่
อาลัยอย่างเต็มที่ กระทบกระเทือนจิตใจไม่น้อยทีเดียว
เหมือนกับว่าโลกธาตุได้หวั่นไหวไปในขณะนั้น ซึ่งตรงกับวันนี้
ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในวันนั้นได้ประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์
ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น และเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้เอง หรือทรงบวชเอง
พูดง่ายๆ ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ได้ตรัสพระวาจาเพียงเท่านี้ก็สำเร็จเป็นพระขึ้นมาโดยสมบูรณ์
ได้มารวมกันในเวลาบ่ายของวันมาฆะ ได้แก่วันเดือนสามเพ็ญ
พระองค์ท่านจึงได้ประทานพระโอวาท
เรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์นั้น
ด้วยวิสุทธิอุโบสถ คือทำอุโบสถด้วยความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ทั้งหลาย
ไม่มีภิกษุปุถุชนเจือปนอยู่ในที่ชุมนุมนั้นแม้แต่องค์หนึ่งเลย
จึงเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ที่มา http://bit.ly/2nTF3tv


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP