ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๙


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๙ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ เทศกาลกฐิน ที่จะถึงนี้นะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือวาทะดังตฤณ ฉบับรักแท้มีจริง จำนวน ๕ รางวัลค่ะ ^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
          ผ้ากฐิน กฐิน ทอดกฐิน อุตราสงค์ กฐินัตถารกรรม บริวารกฐิน
          เทโวโรหณะ กรานกฐิน เขตกฐิน อันตรวาสก

๑. การลงจากเทวโลก หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
๒. การเอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงที่ไม้สะดึง เย็บเสร็จแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ร่วมใจกันยกผ้าให้ในนามของสงฆ์เพื่อ อนุโมทนา
๓. ผ้าผืนหนึ่งที่ใช้เป็นองค์กฐินสำหรับกราน แต่บางทีพูดคลุมๆ หมายถึงผ้าทั้งหมดที่ถวายพระในพิธีทอดกฐิน
๔. ไม้สะดึง คือไม้แบบสำหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวร
๕. ระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกอบกฐินกรรมได้ มีเพียง ๑ เดือน ต่อจากสิ้นสุดการจำพรรษา
๖. ผ้านุ่ง เรียกสามัญว่า สบง
๗. ของถวายอื่นๆ ที่ถวายรวมกับผ้ากฐิน
๘. การที่คฤหัสถ์ผู้ศรัทธาหรือแม้ภิกษุสามเณร นำผ้าไปถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้ว ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อทำเป็นผ้ากฐิน
๙. การกรานกฐิน
๑๐. ผ้าห่ม เรียกสามัญในภาษาไทยว่า จีวร

 


เฉลยของฉบับที่แล้ว

๑. ชื่อวัดสำคัญในกรุงโกสัมพี พระพุทธเจ้าเคยประทับหลายครั้ง.....โฆสิตาราม
๒. พระญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้า อยู่ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์.....นิโครธาราม
๓. นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ที่กรุงสาวัตถี.....บุพพาราม
๔. พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นสังฆาราม นับเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา.....เวฬุวันมหาวิหาร
๕. อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ที่เมืองสาวัตถี.....เชตะวันมหาวิหาร
๖. แม่น้ำสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเสด็จข้าม เมื่อเสด็จไปเมืองกุสินารา ในวันที่จะปรินิพพาน.....หิรัญญวดี
๗. พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ภายใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำสายนี้.....เนรัญชรา
๘. เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์ อธิษฐานเพศบรรพชิต ณ ฝั่งแม่น้ำนี้.....อโนมา
๙. แม่น้ำที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดน ระหว่างแคว้นศากยะกับแคว้นโกลิยะ ซึ่งเป็นแคว้นของพระญาติของพระพุทธเจ้า.....โรหิณี
๑๐. แม่น้ำที่พระอานนท์ทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าให้ไปเสวยและสรงชำระพระกาย ในระหว่างเดินทางไปเมืองกุสินารา ในวันปรินิพพาน.....กกุธานที

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือ
ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก และดังตฤณวิสัชนา
     ๑. คุณฐกฤต จ.ชลบุรี
     ๒. คุณมาณี จ. สมุทรปราการ
     ๓. คุณปุษยา กรุงเทพมหานคร
     ๔. คุณณฐนนท จ.ราชบุรี
     ๕. คุณสมบัติ จ.พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP