ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๘


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๘ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
ชื่อวัดสำคัญในพุทธกาลและชื่อแม่น้ำที่ปรากฏในพุทธประวัติกันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือ ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก และดังตฤณวิสัชนา
อย่างละ ๑ เล่ม รวม ๕ รางวัลค่ะ ^_^/

 

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้

บุพพาราม  โฆสิตาราม  เชตะวันมหาวิหาร เวฬุวันมหาวิหาร  นิโครธาราม
อโนมา  กกุธานที  เนรัญชรา โรหิณี  หิรัญญวดี


๑. ชื่อวัดสำคัญในกรุงโกสัมพี  พระพุทธเจ้าเคยประทับหลายครั้ง
๒. พระญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้า อยู่ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์
๓. นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ที่กรุงสาวัตถี
๔. พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นสังฆาราม นับเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา
๕. อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ที่เมืองสาวัตถี
๖. แม่น้ำสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเสด็จข้าม เมื่อเสด็จไปเมืองกุสินารา ในวันที่จะปรินิพพาน
๗. พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ภายใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำสายนี้
๘. เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์ อธิษฐานเพศบรรพชิต ณ ฝั่งแม่น้ำนี้
๙. แม่น้ำที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดน ระหว่างแคว้นศากยะกับแคว้นโกลิยะ ซึ่งเป็นแคว้นของพระญาติของพระพุทธเจ้า
. แม่น้ำที่พระอานนท์ทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าให้ไปเสวยและสรงชำระพระกาย
ในระหว่างเดินทางไปเมืองกุสินารา ในวันปรินิพพาน
เฉลยของฉบับที่แล้ว
๑.
พระอุบาลี ๒. พระอนุรุทธ ๓. พระกาฬุทายี ๔. พระนันทกะ ๕. พระสาคตะ
๖. พระพักกุละ ๗. พระราธะ ๘. พระนันทะ ๙. พระโสภิตะ ๑๐. พระโมฆราช

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือ "รัก พ.ศ. ๑๐๐" และ "ธนาคารความสุข สาขา ๒"
๑. คุณอรชุมา จ.บุรีรัมย์
๒. คุณอำไพ  กรุงเทพฯ
๓. คุณอรรฆพร จ.ราชบุรี
๔. คุณวัลลภาภรณ์  กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*

 แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP