ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

โยธสูตร ว่าด้วยนักรบที่คู่ควรแก่พระราชา


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๗๓] ภิกษุทั้งหลาย นักรบประกอบด้วยองค์ ๓ จึงคู่ควรแก่พระราชา
เป็นราชเสวก ถึงการนับว่าเป็นองคาพยพของพระราชาทีเดียว
องค์ ๓ อะไรบ้าง คือ ยิงไกล ๑ ยิงไม่พลาด ๑ ทำลายเป้าหมายใหญ่ได้ ๑
นักรบประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล จึงคู่ควรแก่พระราชา เป็นราชเสวก
ถึงการนับว่าเป็นองคาพยพของพระราชาทีเดียว


ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นแล ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๓
จึงเป็นผู้ควรของคำนับ ผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรของทำบุญ
ผู้ควรทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ธรรม ๓ อะไรบ้าง คือ ยิงไกล ๑ ยิงไม่พลาด ๑ ทำลายเป้าหมายหมู่ใหญ่ได้ ๑


ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิงไกลเป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ทั้งภายใน ภายนอก ทั้งหยาบ ละเอียด
ทั้งเลว ประณีต ทั้งอยู่ไกล อยู่ใกล้ ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า รูปทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา


พิจารณาเห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ทั้งภายใน ภายนอก ทั้งหยาบ ละเอียด
ทั้งเลว ประณีต ทั้งอยู่ไกล อยู่ใกล้ ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า เวทนาทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา


พิจารณาเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ทั้งภายใน ภายนอก ทั้งหยาบ ละเอียด
ทั้งเลว ประณีต ทั้งอยู่ไกล อยู่ใกล้ ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า สัญญาทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา


พิจารณาเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ทั้งภายใน ภายนอก ทั้งหยาบ ละเอียด
ทั้งเลว ประณีต ทั้งอยู่ไกล อยู่ใกล้ ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า สังขารทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา


พิจารณาเห็นวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ทั้งภายใน ภายนอก ทั้งหยาบ ละเอียด
ทั้งเลว ประณีต ทั้งอยู่ไกล อยู่ใกล้ ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า วิญญาณทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา


ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิงไกลเป็นอย่างนี้แล


ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิงไม่พลาดเป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขสมุทัย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา


ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิงไม่พลาดเป็นอย่างนี้แล


ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทำลายเป้าหมายใหญ่ได้เป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำลายกองอวิชชาอันใหญ่ได้


ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทำลายเป้าหมายใหญ่ได้เป็นอย่างนี้แล


ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๓ นี้แล
จึงเป็นผู้ควรของคำนับ ผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรของทำบุญ
ผู้ควรทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.


โยธสูตร จบ(โยธสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP