ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ปฐมกูฏสูตร ว่าด้วยกรรมที่เกิดจากการรักษาและไม่รักษาจิต


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๔๙] ครั้งนั้นอนาถบิณฑิกคฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนหนึ่ง
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอนาถบิณฑิกคฤหบดีว่า


คฤหบดีเมื่อจิตอันบุคคลไม่รักษาแล้ว
กายกรรมวจีกรรม มโนกรรมก็เป็นอันไม่ได้รักษาด้วย
เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ไม่ได้รักษาแล้ว
แม้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เปียกชุ่ม
เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกชุ่ม
แม้กายกรรม วจีกรรมมโนกรรมก็เสีย
บุคคลผู้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเสีย
ย่อมไม่มีการตายดี การกระทำกาละก็ไม่งาม


คฤหบดี เปรียบเหมือนเรือนยอดเมื่อมุงไม่ดี
ทั้งยอดทั้งกลอนทั้งฝา ก็เป็นอันไม่ได้รักษาก็เปียกชุ่มก็ผุฉันใด
เมื่อจิตอันบุคคลไม่รักษาแล้ว
กายกรรมวจีกรรม มโนกรรมก็เป็นอันไม่ได้รักษาด้วย
เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ไม่ได้รักษาแล้ว
แม้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เปียกชุ่ม
เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกชุ่ม
แม้กายกรรม วจีกรรมมโนกรรมก็เสีย
บุคคลผู้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเสีย
ย่อมไม่มีการตายดี การกระทำกาละก็ไม่งาม ฉันนั้น


คฤหบดีเมื่อจิตอันบุคคลรักษาแล้ว
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ก็เป็นอันได้รักษาด้วย
เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ได้รักษาแล้ว
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ก็ไม่เปียกชุ่ม
เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ไม่เปียกชุ่ม
แม้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่เสีย
บุคคลผู้มีกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม ไม่เสีย
ย่อมมีการตายดี การกระทำกาละก็งาม


คฤหบดี เปรียบเหมือนเรือนยอดเมื่อมุงดีแล้ว
ทั้งยอดทั้งกลอนทั้งฝา ก็เป็นอันได้รักษาไม่เปียกชุ่มไม่ผุฉันใด
เมื่อจิตอันบุคคลรักษาแล้ว
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ก็เป็นอันได้รักษาด้วย
เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ได้รักษาแล้ว
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ก็ไม่เปียกชุ่ม
เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ไม่เปียกชุ่ม
แม้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่เสีย
บุคคลผู้มีกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม ไม่เสีย
ย่อมมีการตายดี การกระทำกาละก็งาม ฉันนั้น.


ปฐมกูฏสูตร จบ(ปฐมกูฏสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP