ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ภยสูตร ว่าด้วยอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่าง


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๐๒] ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับ ย่อมกล่าวภัย ๓ อย่างนี้
ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อะไรบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่
เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่ หมู่บ้านบ้าง ตำบลบ้าง นครบ้าง ก็ถูกไฟนั้นไหม้
เมื่อหมู่บ้านบ้าง ตำบลบ้าง นครบ้าง ถูกไฟไหม้อยู่
มารดาย่อมพลัดบุตรบ้าง บุตรย่อมพลัดมารดาบ้าง ในเพราะอัคคีภัยนั้น
ภิกษุทั้งหลาย อัคคีภัยนี้ ปุถุชนผู้มิได้สดับกล่าวว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยข้อที่ ๑.


อีกข้อหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย สมัยที่เกิดฝนตกใหญ่มีอยู่
เมื่อเกิดฝนตกใหญ่ ก็เกิดน้ำไหลหลาก
เมื่อเกิดน้ำไหลหลาก หมู่บ้านบ้าง ตำบลบ้าง นครบ้าง ถูกน้ำนั้นพัดไป
เมื่อหมู่บ้านบ้าง ตำบลบ้าง นครบ้าง ถูกน้ำพัดไป
มารดาย่อมพลัดบุตรบ้าง บุตรย่อมพลัดมารดาบ้าง ในเพราะอุทกภัยนั้น
ภิกษุทั้งหลาย อุทกภัยนี้ ปุถุชนผู้มิได้สดับกล่าวว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยข้อที่ ๒.


อีกข้อหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย สมัยที่เกิดภัยคือโจรป่ากำเริบมีอยู่
ชาวชนบทก็พากันขึ้นล้อ (ยานพาหนะ) กระจัดกระจาย
เมื่อมีภัยคือโจรป่ากำเริบ เมื่อชาวชนบทพากันขึ้นล้อกระจัดกระจายไป
มารดาย่อมพลัดบุตรบ้าง บุตรย่อมพลัดมารดาบ้าง ในเพราะโจรภัยนั้น
ภิกษุทั้งหลาย โจรภัยนี้ ปุถุชนผู้มิได้สดับกล่าวว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยข้อที่ ๓.


ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๓ นี้แล ปุถุชนผู้มิได้สดับกล่าวว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย


ภิกษุทั้งหลาย แต่ว่า สมาตาปุตติกภัย ๓ นี้
ปุถุชนผู้มิได้สดับกล่าวว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย
สมาตาปุตติกภัย ๓ อะไรบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่
เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่ หมู่บ้านบ้าง ตำบลบ้าง นครบ้าง ก็ถูกไฟไหม้ไปด้วย
เมื่อหมู่บ้านบ้าง ตำบลบ้าง นครบ้าง ถูกไฟไหม้อยู่
ยังมีคราวที่บางทีบางหน มารดากลับพบบุตรบ้าง บุตรกลับพบมารดาบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย สมาตาปุตติกภัยข้อที่ ๑ นี้นั่นเอง
ปุถุชนผู้มิได้สดับกล่าวว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย


ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง สมัยที่เกิดฝนตกใหญ่มีอยู่
เมื่อเกิดฝนตกใหญ่ ก็เกิดน้ำไหลหลาก
เมื่อเกิดน้ำไหลหลาก หมู่บ้านบ้าง ตำบลบ้าง นครบ้าง ก็ถูกน้ำพัดไปด้วย
เมื่อหมู่บ้านบ้าง ตำบลบ้าง นครบ้าง ถูกน้ำพัดไป
ยังมีคราวที่บางทีบางหน มารดากลับพบบุตรบ้าง บุตรกลับพบมารดาบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย สมาตาปุตติกภัยข้อที่ ๒ นี้นั่นเอง
ปุถุชนผู้มิได้สดับกล่าวว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย


ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง สมัยที่เกิดภัยคือโจรป่ากำเริบมีอยู่
ชาวชนบทก็ขึ้นล้อกระจัดกระจาย
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีภัยคือโจรป่ากำเริบ
เมื่อชาวชนบทพากันขึ้นล้อกระจัดกระจายไป
ยังมีคราวที่บางทีบางหน มารดากลับพบบุตรบ้าง บุตรกลับพบมารดาบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย สมาตาปุตติกภัยข้อที่ ๓ นี้นั่นเอง
ปุถุชนผู้มิได้สดับกล่าวว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย


ภิกษุทั้งหลาย สมาตาปุตติกภัย ๓ นี้นั่นเอง
ปุถุชนผู้มิได้สดับกล่าวว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย


ภิกษุทั้งหลาย อมาตาปุตติกภัย ๓ นี้
๓ อะไรบ้าง คือชราภัย พยาธิภัย มรณภัย


ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุตรแก่ มารดาก็ขอร้องไม่ได้ว่า
ข้าพเจ้าจะแก่เอง ขอบุตรข้าพเจ้าอย่าแก่เลย
หรือเมื่อมารดาแก่ บุตรก็ขอร้องไม่ได้ว่า
ข้าพเจ้าจะแก่เอง ขอมารดาข้าพเจ้าอย่าแก่เลย.


เมื่อบุตรเจ็บ มารดาก็ขอร้องไม่ได้ว่า
ข้าพเจ้าจะเจ็บเอง ขอบุตรข้าพเจ้าอย่าเจ็บเลย
หรือเมื่อมารดาเจ็บ บุตรก็ขอร้องไม่ได้ว่า
ข้าพเจ้าจะเจ็บเอง ขอมารดาข้าพเจ้าอย่าเจ็บเลย


เมื่อบุตรตาย มารดาก็ขอร้องไม่ได้ว่า
ข้าพเจ้าจะตายเอง ขอบุตรข้าพเจ้าอย่าตายเลย
หรือเมื่อมารดาตาย บุตรก็ขอร้องไม่ได้ว่า
ข้าพเจ้าจะตายเอง ขอมารดาข้าพเจ้าอย่าตายเลย


ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๓ นี้แล เป็นอมาตาปุตติกภัยแท้


ภิกษุทั้งหลาย มรรคามีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ เป็นไปเพื่อละเสีย เพื่อล่วงเสีย
ซึ่งสมาตาปุตติกภัย ๓ นี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ นี้ด้วย
ก็มรรคาไหน ปฏิปทาไหน เป็นไปเพื่อละเสีย เพื่อล่วงเสีย
ซึ่งสมาตาปุตติกภัย ๓ นี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ นี้ด้วย.
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้นี่เอง คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้แล
ภิกษุทั้งหลาย นี้มรรคา นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อละเสีย เพื่อล่วงเสีย
ซึ่งสมาตาปุตติกภัย ๓ นี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ นี้ด้วย.


ภยสูตร จบ(ภยสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP