ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ปฐมนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๕๑] ภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๓ นี้เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย
เหตุ ๓ เป็นไฉน คือ เหตุคือโลภะ เหตุคือโทสะ เหตุคือโมหะ
เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย


กรรมที่ถูกโลภะ โทสะ โมหะบงการ เกิดแต่โลภะ โทสะ โมหะ
มีโลภะ โทสะ โมหะเป็นเหตุ มีโลภะ โทสะ โมหะเป็นแดนเกิดอันใด
กรรมนั้นเป็นอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกข์เป็นผล
กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งกรรม
กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับแห่งกรรม


ภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๓ นี้แล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย


ภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๓ นี้ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย
เหตุ ๓ เป็นไฉน คือ เหตุคืออโลภะ เหตุคืออโทสะ เหตุคืออโมหะ
เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย


กรรมที่ถูกอโลภะ อโทสะ อโมหะบงการ เกิดแต่อโลภะ อโทสะ อโมหะ
มีอโลภะ อโทสะ อโมหะเป็นเหตุ มีอโลภะ อโทสะ อโมหะเป็นแดนเกิดอันใด
กรรมนั้นเป็นกุศล กรรมนั้นหาโทษมิได้ กรรมนั้นมีสุขเป็นผล
กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรม
กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเกิดแห่งกรรม


ภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๓ นี้แล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย


ปฐมนิทานสูตร จบ(ปฐมนิทานสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP