ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ทุติยปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าและของภิกษุ


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๔๕๙] ภิกษุทั้งหลายพ่อค้าประกอบด้วยองค์
ย่อมถึงความยิ่งใหญ่ความไพบูลย์ในโภคทรัพย์ไม่นานเลย
พ่อค้าประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง
คือพ่อค้าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ฉลาดได้กำลังช่วยสนับสนุน ๑


ก็พ่อค้าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เป็นอย่างไร
พ่อค้ารู้สินค้าว่าสินค้าสิ่งนี้ ควรซื้ออย่างนี้ควรขายอย่างนี้
เป็นต้นทุนเท่านี้กำไรเท่านี้
ภิกษุทั้งหลายพ่อค้าชื่อว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ อย่างนี้แล


พ่อค้าเป็นผู้ฉลาดเป็นอย่างไร
พ่อค้าเป็นผู้ฉลาดที่จะซื้อและที่จะขายสินค้า
ภิกษุทั้งหลายพ่อค้าชื่อว่าเป็นผู้ฉลาด อย่างนี้แล


พ่อค้าได้กำลังช่วยสนับสนุนเป็นอย่างไร
คฤหบดีทั้งหลายก็ดีบุตรของคฤหบดีทั้งหลายก็ดี
ผู้มั่งคั่ง
มีทรัพย์มากมีโภคะมากย่อมรู้จักพ่อค้านั้นอย่างนี้ว่า
พ่อค้าผู้เจริญผู้นี้แหละ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ด้วยฉลาดด้วย
มีกำลังพอที่จะเลี้ยงบุตรภริยา และแถมพกให้เราบ้างตามเวลาอันควร
คฤหบดีและบุตรของคฤหบดีเหล่านั้น ย่อมรับรองพ่อค้านั้นด้วยโภคะทั้งหลายว่า
แน่ะสหายพ่อค้าแต่นี้ไปเชิญท่านนำโภคะไปเลี้ยงบุตรภริยา
และจงแถมพกให้เราบ้างตามเวลาอันควรเถิด
ภิกษุทั้งหลายพ่อค้าชื่อว่าได้กำลังช่วยสนับสนุนอย่างนี้แล


ภิกษุทั้งหลายพ่อค้าประกอบด้วยองค์นี้แล
ย่อมถึงความยิ่งใหญ่ความไพบูลย์ในโภคทรัพย์ไม่นานเลย
ภิกษุทั้งหลายฉันนั้นนั่นแหละภิกษุประกอบด้วยธรรม
ย่อมถึงความยิ่งใหญ่ความไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่นานเลย
ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๓ อะไรบ้าง
คือภิกษุเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีความเพียรถึงพร้อมด้วยที่อาศัย


ภิกษุเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์
ย่อมรู้ความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)
ย่อมรู้ความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์)
ย่อมรู้ความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อย่างนี้แล


ภิกษุเป็นผู้มีความเพียรเป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียร
เพื่อละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย
เพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อม
แข็งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่
ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรอย่างนี้แล


ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยที่อาศัยเป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาเหล่าภิกษุผู้เป็นพหูสูตผู้ช่ำชองพุทธวจนะ
ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกา ตามกาลอันควร ไต่ถาม ซักไซ้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้อนี้อย่างไร อะไรเป็นความหมายแห่งธรรมนี้
ท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ลี้ลับ ทำให้ข้อที่ยากให้ง่าย
และบรรเทาความเคลือบแคลงในธรรมทั้งหลายที่น่าเคลือบแคลงแก่เธอได้
ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าถึงพร้อมด้วยที่อาศัย อย่างนี้แล


ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมนี้แล
ย่อมถึงความยิ่งใหญ่ความไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่นานเลย.


ทุติยปาปณิกสูตร จบ(ทุติยปาปณิกสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP