จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

เหนือกว่าศักดิ์สิทธิ์


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


146 destinationเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวหรือไปกราบพระตามวัดต่าง ๆ
เราคงจะเคยได้ยินว่าพระพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งก็เคยมีญาติธรรมท่านหนึ่งตั้งคำถามกับผมนะครับว่า
เวลาที่เราบอกว่าพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์นั้น
เราจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์?


ผมให้ความเห็นว่าโดยหลักแล้ว พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า
หากเวลาที่เรากราบไหว้พระพุทธรูปองค์ไหนก็ตาม

แล้วเรามีใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะกราบพระพุทธรูปองค์ไหนก็ไม่แตกต่างกัน
จึงไม่มีองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์กว่าองค์ไหน
แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนทั่ว ๆ ไปก็ยังถือว่าพระพุทธรูปองค์นั้นองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่เคยได้ยินว่ามีหลักเกณฑ์อะไรกำหนดไว้
ว่าต้องมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะถือว่าศักดิ์สิทธิ์
แต่ที่คนทั่ว ๆ ไปจะบอกว่าพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์นั้น
ก็น่าจะมีปัจจัยบางสิ่งบางอย่าง
เช่น เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือจำนวนมาก
หรือให้ความคุ้มครองแก่ชุมชนในพื้นที่ช่วยป้องกันอุบัติภัยหรือหายจากโรค
หรือว่าชาวบ้านไปขอพรหรือขอโน่นขอนี่แล้วได้ตามที่ขอ เป็นต้น
ซึ่งเมื่อไปขอพรแล้วได้ตามที่ขอบ่อย ๆ ก็เลยถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์
โดยบางทีก็ตั้งชื่อพระพุทธรูปว่าเป็นหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ด้วยเลย


ญาติธรรมที่ตั้งคำถามได้ฟังคำตอบแล้ว ก็กล่าวเสริมในทำนองเห็นด้วยว่า
ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นน่าจะมาจากไปขอพรแล้วได้ตามที่ขอมากกว่า
ผมได้ฟังดังนั้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า

จริงอยู่ที่ว่าคนจำนวนมากจะชื่นชอบในการที่เราขอพรแล้วได้ตามที่ขอ
แล้วเมื่อขอพรแล้วได้ตามที่ขอ ก็เลยถือว่าพระพุทธรูปที่ขอพรนั้นศักดิ์สิทธิ์
แต่จริง ๆ แล้ว การที่ขอพรแล้วไม่ได้ตามที่ขอนั้น
อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียอีก
เพราะว่าเรามีโอกาสได้เห็นและเรียนรู้สิ่งที่เหนือกว่าศักดิ์สิทธิ์


ญาติธรรมได้ฟังแล้วก็ถามว่า แล้วอะไรที่เหนือกว่าศักดิ์สิทธิ์?
ผมอธิบายว่า เราลองเปรียบเทียบกับเทวดาบนสวรรค์นะครับ
โดยผมเคยอ่านพบว่าเทวดาในชั้นนิมมานรดีต้องการอะไร ก็สามารถเนรมิตได้
ส่วนเทวดาในชั้นสูงกว่านั้นคือเทวดาในชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
เวลาที่ต้องการอะไรก็ตาม ไม่ต้องเนรมิตเอง แต่จะมีเทวดาอื่นมาช่วยเนรมิตให้
ก็คล้าย ๆ กับทำนองที่ว่าเราอยากได้อะไร หรือต้องการขออะไร
แล้วเราก็สามารถได้ตามที่ขอหรือต้องการนั้นทุกสิ่ง


แต่ถึงแม้เทวดาบนสวรรค์ดังกล่าวจะสามารถเนรมิตสิ่งต่าง ๆ ได้ดังใจทุกอย่างก็ตาม
เทวดาทั้งหลายเหล่านั้น รวมทั้งสิ่งที่เนรมิตเหล่านั้น ก็ยังตกอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์
กล่าวคือเป็นอนิจจัง (ไม่เที่ยง) เป็นทุกขัง (เป็นทุกข์ ทนอยู่ได้ยาก)
และเป็นอนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ)
โดยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปทั้งหมดทุกอย่าง
ทั้งเทวดาที่เนรมิตสิ่งต่าง และสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกเนรมิตล้วนอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้น


ในทำนองเดียวกัน พระพุทธรูปที่เราขอพร และเราเองที่ขอพรก็อยู่ภายใต้ไตรลักษณ์
ในการที่เราขอพรแล้วได้ดังใจแทนที่จะทำให้ได้เรียนรู้ไตรลักษณ์
ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา
แต่กลับจะทำให้เราหลงยึดถือมากขึ้นว่าเที่ยง เป็นสุข และเป็นอัตตาก็ได้
เพราะว่าเราขอพรแล้วเราก็ได้ตามนั้น เราสามารถขอได้ เราสามารถได้ดังใจ
ในทางกลับกัน หากเราขอพรแล้วไม่ได้ หลายคนก็อาจมองว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์
แต่ในความเป็นจริงแล้ว โลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละ เพราะมันเป็นอนัตตา
มันเป็นไปตามเหตุและปัจจัย แต่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือตามที่เราขอ
ซึ่งเมื่อเราได้เรียนรู้และศึกษาในเรื่องไตรลักษณ์ตามที่สมควรแก่ธรรมแล้ว
สิ่งที่เราจะได้รับในท้ายสุดย่อมจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า
การที่เราขอพรแล้วได้ตามที่ขอพรนั้นเสียอีก แม้ว่าเราจะไม่ได้พรสมใจก็ตาม


สรุปแล้ว หากขอพรแล้วได้ตามที่ขอพรนั้น บางคนอาจถือว่าศักดิ์สิทธิ์
แต่ถ้าเราขอพรแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
ในความทุกข์และความที่ไม่ได้ดังที่เราขอพรนั้น
หากเราหันมาเรียนรู้และศึกษาไตรลักษณ์ให้สมควรแก่ธรรมแล้ว
เราจะได้สิ่งที่เหนือกว่าพรที่ขอตอนแรกแล้วไม่ได้ และเหนือกว่าศักดิ์สิทธิ์เสียอีกครับ


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


หมายเหตุ

ขอเรียนเชิญญาติธรรมท่านที่สนใจร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
เพื่อประโยชน์ในการจัดค่ายคุณธรรมสอนธรรมะแก่เด็ก ๆ เยาวชน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้


ชื่อบัญชี นายสันติ คุณาวงศ์ นางปราณี ศิริวิริยะกุล และนางพจนา ทรัพย์สมาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 881-223306-7


ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมได้ที่
https://www.facebook.com/rooguyroojai
โดยผมจะแจ้งความคืบหน้าของการเรี่ยไรและการสมทบทุนเป็นระยะ ๆ นะครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP