ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ปุณณิยสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัย ๑๐ ประการ พระธรรมเทศนา จึงแจ่มแจ้งกะพระตถาคตโดยส่วนเดียว


ลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๘๓] ครั้งนั้นแล ท่านพระปุณณิยะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระธรรมเทศนา
แจ่มแจ้งกะพระตถาคต (ทรงแสดงธรรม) ในกาลบางคราว ไม่แจ่มแจ้งในกาลบางคราว.”


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ปุณณิยะ ภิกษุมีศรัทธา แต่ไม่เข้าไปหา
พระธรรมเทศนาจึงไม่แจ่มแจ้งกะพระตถาคตก่อน
แต่ในกาลใด ภิกษุมีศรัทธาและเข้าไปหา
ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจ่มแจ้งกะพระตถาคต


ปุณณิยยะ ภิกษุมีศรัทธาและเข้าไปหา แต่ไม่เข้านั่งใกล้
พระธรรมเทศนาจึงไม่แจ่มแจ้งกะพระตถาคตก่อน
แต่ในกาลใด ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา และเข้าไปนั่งใกล้
ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจ่มแจ้งกะพระตถาคต


ปุณณิยยะ ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา และเข้าไปนั่งใกล้ แต่ไม่สอบถาม
พระธรรมเทศนาจึงไม่แจ่มแจ้งกะพระตถาคตก่อน
แต่ในกาลใด ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ และสอบถาม
ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจ่มแจ้งกะพระตถาคต


ปุณณิยยะ ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ และสอบถาม
แต่ไม่เงี่ยโสตลงฟังธรรม พระธรรมเทศนาจึงไม่แจ่มแจ้งกะพระตถาคตก่อน
แต่ในกาลใด ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม และเงี่ยโสตลงฟังธรรม
ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจ่มแจ้งกะพระตถาคต


ปุณณิยยะ ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม และเงี่ยโสตลงฟังธรรม
แต่ฟังแล้วไม่ทรงจำธรรมไว้ พระธรรมเทศนาจึงไม่แจ่มแจ้งกะพระตถาคตก่อน
แต่ในกาลใด ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม เงี่ยโสตลงฟังธรรม
และฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจ่มแจ้งกะพระตถาคต


ปุณณิยยะ ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม เงี่ยโสตลงฟังธรรม
และฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ควรจำไว้
พระธรรมเทศนาจึงไม่แจ่มแจ้งกะพระตถาคตก่อน
แต่ในกาลใด ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม เงี่ยโสตลงฟังธรรม
ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ และพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ควรจำไว้
ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจ่มแจ้งกะพระตถาคต


ปุณณิยยะ ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม เงี่ยโสตลงฟังธรรม
ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ และพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ควรจำไว้
แต่ไม่เป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
พระธรรมเทศนาจึงไม่แจ่มแจ้งกะพระตถาคตก่อน
แต่ในกาลใด ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม เงี่ยโสตลงฟังธรรม
ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ควรจำไว้
และเป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจ่มแจ้งกะพระตถาคต


ปุณณิยยะ ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม เงี่ยโสตลงฟังธรรม
ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ควรจำไว้
และเป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
แต่ไม่เป็นผู้มีวาจางาม เจรจาถ้อยคำไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของชาวเมือง
สละสลวย ไม่หยาบคาย ให้รู้เนื้อความได้แจ่มแจ้ง
พระธรรมเทศนาจึงไม่แจ่มแจ้งกะพระตถาคตก่อน
แต่ในกาลใด ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม เงี่ยโสตลงฟังธรรม
ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ควรจำไว้
เป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
และเป็นผู้มีวาจางาม เจรจาถ้อยคำไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของชาวเมือง
สละสลวย ไม่หยาบคาย ให้รู้เนื้อความได้แจ่มแจ้ง
ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจ่มแจ้งกะพระตถาคต


ปุณณิยะ ภิกษุมีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม เงี่ยโสตลงฟังธรรม
ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ควรจำไว้
เป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
และเป็นผู้มีวาจางาม เจรจาถ้อยคำไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของชาวเมือง
สละสลวย ไม่หยาบคาย ให้รู้เนื้อความได้แจ่มแจ้ง
แต่ไม่เป็นผู้ชี้แจงเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน
ให้อาจหาญ ร่าเริง พระธรรมเทศนาจึงไม่แจ่มแจ้งกะพระตถาคตก่อน.


ปุณณิยะ แต่ในกาลใด ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม เงี่ยโสตลงฟังธรรม
ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ควรจำไว้
รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
มีวาจางาม เจรจาถ้อยคำไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของชาวเมือง
สละสลวย ไม่หยาบคาย ให้รู้เนื้อความได้แจ่มแจ้ง
เป็นผู้ชี้แจงเพื่อนพรหมจารีให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน
ให้อาจหาญ ร่าเริง ในกาลนั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจ่มแจ้งกะตถาคต
ปุณณิยะ พระธรรมเทศนาประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการนี้แล
จึงแจ่มแจ้งกะตถาคตโดยส่วนเดียว.”


ปุณณิยสูตร จบ


(ปุณณิยสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๘)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP