heading01

ฉบับที่ ๓๓๔ การยอมรับตามจริง


334 talk

ร่างกายนี้ของจริง
จิตใจนี้ก็ของจริง
ความรู้สึกนึกคิดนี้ก็ของจริง
ความต่างไปเรื่อยๆก็ของจริง
ตัวตนไม่เหมือนเดิมก็ของจริง


เราทุกคนอยู่กับความจริง
แปลกตรงที่ไม่มีใครมองความจริง
และยิ่งยากที่จะให้ยอมรับความจริง
จำเป็นต้องรอให้เกิดศาสนาแห่งความจริง
เพื่อมาชี้ให้เห็นความจริง


.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


เมื่อพยายามมองความจริง
เราจึงได้เรียนรู้ว่าโลกนี้
เต็มไปด้วยเรื่องน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ


เรื่องน่าชอบใจกระตุ้นให้เกิดสุข
ความสุข ก่อให้เกิดอาการ
อยากยึดไว้ อยากหวงแหนไว้
สุดท้ายก็พบว่า
หวงแค่ไหนก็ยึดไว้ไม่ได้จริง


เรื่องไม่น่าชอบใจกระตุ้นให้เกิดทุกข์
ความทุกข์ ก่อให้เกิดอาการ
อยากให้หายไป อยากหลีกหนีไป
สุดท้ายก็พบว่า
หลีกหนีแค่ไหนก็ไม่ใช่จะห่างหายได้เสมอ


ทั้งสุขและทุกข์
เป็นเหตุให้รู้สึกไม่ได้อย่างใจ
และความรู้สึกไม่ได้อย่างใจ
ก็คือเหตุสำคัญ
ให้ไม่อยากยอมรับความจริง
พระพุทธเจ้าจึงตรัส
ให้ดูความไม่เที่ยงของสุขทุกข์
อันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน
ผู้ลองดูย่อมรู้ด้วยตนเองว่า
เมื่อยอมรับว่าสุขทุกข์ไม่เที่ยงได้
ก็คลายจากความอยากครอบครอง
และอยากทำลายสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
พลอยเปิดใจให้ยอมรับความจริงตรงหน้า
ว่าจะไม่อยู่ให้เห็นตลอดไปไปด้วย


.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


ฝึกรู้สุขทุกข์เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด
หายใจเข้าออกครั้งไหน
แล้วรู้สึกสบาย ก็ยอมรับว่าเป็นสุข
หายใจเข้าออกครั้งไหน
แล้วรู้สึกอึดอัด ก็ยอมรับว่าเป็นทุกข์


ฝึกแล้วย่อมเห็นว่า
ทั้งสุข ทั้งทุกข์
ผลัดกันมาผลัดกันไปจริงๆ
ทั้งสุข ทั้งทุกข์
จึงไม่อาจครอบงำจิต
ให้เห็นผิดเพี้ยนจากความจริง
นั่นแหละ คือ ‘เป้าหมายประจำวัน’
ของผู้อยู่กับศาสนาแห่งความจริง!ดังตฤณ
พฤษภาคม ๖๔

heading02

 • หน้าที่การงานในทางโลกนั้นไม่มีวันสิ้นสุด
  แตกต่างจากงานถอดถอนกิเลสที่มีวันสำเร็จได้อย่างถาวร
  ดังความตามพระธรรมเทศนา
  โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
  เรื่อง "ส่งเสริมบุญญาบารมี (ตอนที่ ๕)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ"


  หากได้ปฏิบัติธรรมโดยการดูจิตมานานพอสมควร
  แต่พบว่ายังไม่สามารถปล่อยวางความผูกพันต่อผู้ที่เป็นที่รักได้
  จะทำอย่างไรให้ใจยอมรับและคลายความยึดมั่นถือมั่นนี้
  หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
  ตอน "ทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นในบุคคลผู้ที่เป็นที่รักได้"


  มาติดตามกันว่าหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยยมทูตของขุนคีรี
  จะสามารถดำเนินไปจนกระทั่งลุล่วงหรือไม่
  จากนวนิยาย "ทางยมทูต" โดย คุณชลนิล
  ในคอลัมน์ "วรรณกรรมนำใจ"

heading03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter Updates

follow us on Twitter