Title Filter 

Display # 
# Article Title
81 ปเจตนสูตร ว่าด้วยความคดของไม้และของคน
82 จักกวัตติสูตร ว่าด้วยราชาของพระเจ้าจักรพรรดิและของพระพุทธองค์
83 สัมพหุลสูตร ว่าด้วยมารกวนภิกษุ
84 สรณียสูตร ว่าด้วยสถานที่ที่กษัตริย์และภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต
85 ภิกขุสูตร ว่าด้วยบุคคล ๓ จำพวกในทางโลกและทางธรรม
86 รัชชสูตร ว่าด้วยมารเชิญให้เสวยราชสมบัติ
87 ตโปกรรมสูตร ว่าด้วยตบะอื่นไม่อำนวยประโยชน์
88 ปฐมอายุสูตร ว่าด้วยอายุ
89 สุวีรสูตร ว่าด้วยสุวีรเทพบุตรมัวประมาท
90 นันทนสูตร ว่าด้วยเหตุเศร้าโศกของนรชน
91 กสิสูตร ว่าด้วยการทำนาทางธรรม
92 ทุติยอปุตตกสูตร ว่าด้วยสมบัติอันไม่มีบุตรสืบทอด
93 ปัพพโตปมสูตร ว่าด้วยชรามรณะเป็นดุจเขาหินบด
94 อัปปกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มัวเมามีน้อย
95 ชราสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ใช้ได้ถึงยามแก่
96 ปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคล ๔ ประเภท
97 ปฐมอปุตตกสูตร ว่าด้วยสมบัติอันไม่มีบุตรสืบทอด
98 พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องจองจำที่มั่นคง
99 อัตตรักขิตสูตร ว่าด้วยผู้รักษาและไม่รักษาตน
100 อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกไฟเผา

Page 5 of 9