Title Filter 

Display # 
# Article Title
61 อธิปไตยสูตร ว่าด้วยอธิปไตย ๓
62 สัมมุขีสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้บุญมาก
63 สุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุขุมาลชาติและความเมา ๓ ประการ
64 สีลัพพตสูตร ว่าด้วยผลแห่งศีลพรต
65 ภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพทั้ง ๓
66 วัชชีปุตตสูตร ว่าด้วยการเจริญไตรสิกขาเพื่อละอกุศลมูล
67 กฏุวิยสูตร ว่าด้วยภิกษุทำตัวเป็นของเสีย
68 อัจจายิกสูตร ว่าด้วยกิจรีบด่วนของชาวนา และของภิกษุ
69 ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ ๓ ของม้าต้น และของภิกษุ
70 โลณกสูตร ว่าด้วยการให้ผลของกรรม
71 ปฐมนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
72 ทุติยอนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะสนทนากับพระสารีบุตร
73 พหุการสูตร ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก ๓ จำพวก
74 ทุติยปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าและของภิกษุ
75 ชิคุจฉิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบ
76 คูถภาณีสูตร ว่าด้วยผู้พูด ๓ จำพวก
77 เทวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรรังเกียจ
78 ปฐมปาปณิกสูตร ว่าด้วยองค์คุณของพ่อค้าและของภิกษุ
79 อันธสูตร ว่าด้วยคนตาบอด-ตาเดียว-สองตา
80 สังขารสูตร ว่าด้วยกรรมและผลแห่งกรรม

Page 4 of 9