Title Filter 

Display # 
# Article Title
61 ภัณฑนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความบาดหมาง
62 นิทานสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม
63 มหาโจรสูตร ว่าด้วยองค์ของโจรและของภิกษุอลัชชี
64 ปฐมชนสูตร ว่าด้วยที่พึ่งในภายหน้า
65 ปริพาชกสูตร ว่าด้วยธรรมคุณ
66 ชัปปสูตร ว่าด้วยผู้รับที่ทำให้ทานมีผลมาก
67 ติกัณณสูตร ว่าด้วยวิชชา ๓ ของพราหมณ์และของพุทธ
68 อยสูตร ว่าด้วยวิบัติ ๓ และสัมปทา ๓
69 อาเนญชสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เจริญอรูปฌาน ๓ จำพวก
70 ปัพพตสูตร ว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยเป็นเหตุให้เจริญ
71 ฐานสูตร ว่าด้วยลักษณะผู้มีศรัทธา
72 ทุติยนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
73 อติตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เสพไม่รู้อิ่ม ๓ อย่าง
74 ภยสูตร ว่าด้วยอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่าง
75 ติตถิยสูตร ว่าด้วยความแตกต่างแห่งอกุศลมูล ๓
76 อธิปไตยสูตร ว่าด้วยอธิปไตย ๓
77 สัมมุขีสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้บุญมาก
78 สุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุขุมาลชาติและความเมา ๓ ประการ
79 สีลัพพตสูตร ว่าด้วยผลแห่งศีลพรต
80 ภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพทั้ง ๓

Page 4 of 10