Title Filter 

Display # 
# Article Title
141 รูปาทิวรรคที่ ๑ ว่าด้วยรูปเป็นต้นที่ครอบงำจิตบุรุษและสตรี
142 สัทธานิสังสสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ของศรัทธา
143 โภชนทานสูตร ว่าด้วยผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ ๕ อย่าง
144 กาลทานสูตร ว่าด้วยกาลทาน
145 สสปัณฑิตจริยา ว่าด้วยจริยาวัตรของสสบัณฑิต
146 สุตโสมจริยา ว่าด้วยจริยาวัตรของพระเจ้าสุตโสม
147 สุมนาสูตร ว่าด้วยสุมนาราชกุมารีทูลถามปัญหา
148 สีลสูตร ว่าด้วยโทษของผู้ทุศีลและคุณของผู้มีศีล
149 ทุติยมรณัสสติสูตร ว่าด้วยวิธีเจริญมรณสติให้มีผลมาก
150 ปฐมมรณัสสติสูตร ว่าด้วยการเจริญมรณสติมีผลมาก
151 ปีตวิมาน ว่าด้วยวิมานของเทพธิดาทรงเครื่องประดับสีเหลือง
152 อนุสสติฏฐานสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอนุสสติ
153 จัณฑาลิวิมาน ว่าด้วยวิมานของหญิงจัณฑาล
154 พราหมณสูตร ว่าด้วยชาณุสโสณีพราหมณ์
155 กุณฑลิยสูตร ว่าด้วยกุณฑลิยปริพาชก
156 วณิชชสูตร ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่พึงกระทำ
157 ทุติยอนาคตสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต ๕ ประการ
158 วิตถตสูตร ว่าด้วยกำลัง ๕ โดยพิสดาร
159 สีหสูตร ว่าด้วยตรัสผลแห่งทานแก่สีหเสนาบดี
160 ทัฏฐัพพสูตร ว่าด้วยที่ที่จะพึงเห็นกำลัง ๕

Page 8 of 9