Title Filter 

Display # 
# Article Title
141 ปเจตนสูตร ว่าด้วยความคดของไม้และของคน
142 จักกวัตติสูตร ว่าด้วยราชาของพระเจ้าจักรพรรดิและของพระพุทธองค์
143 สัมพหุลสูตร ว่าด้วยมารกวนภิกษุ
144 สรณียสูตร ว่าด้วยสถานที่ที่กษัตริย์และภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต
145 ภิกขุสูตร ว่าด้วยบุคคล ๓ จำพวกในทางโลกและทางธรรม
146 รัชชสูตร ว่าด้วยมารเชิญให้เสวยราชสมบัติ
147 ตโปกรรมสูตร ว่าด้วยตบะอื่นไม่อำนวยประโยชน์
148 ปฐมอายุสูตร ว่าด้วยอายุ
149 สุวีรสูตร ว่าด้วยสุวีรเทพบุตรมัวประมาท
150 นันทนสูตร ว่าด้วยเหตุเศร้าโศกของนรชน
151 กสิสูตร ว่าด้วยการทำนาทางธรรม
152 ทุติยอปุตตกสูตร ว่าด้วยสมบัติอันไม่มีบุตรสืบทอด
153 ปัพพโตปมสูตร ว่าด้วยชรามรณะเป็นดุจเขาหินบด
154 อัปปกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มัวเมามีน้อย
155 ชราสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ใช้ได้ถึงยามแก่
156 ปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคล ๔ ประเภท
157 ปฐมอปุตตกสูตร ว่าด้วยสมบัติอันไม่มีบุตรสืบทอด
158 พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องจองจำที่มั่นคง
159 อัตตรักขิตสูตร ว่าด้วยผู้รักษาและไม่รักษาตน
160 อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกไฟเผา

Page 8 of 12