Title Filter 

Display # 
# Article Title
101 อยสูตร ว่าด้วยวิบัติ ๓ และสัมปทา ๓
102 อาเนญชสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เจริญอรูปฌาน ๓ จำพวก
103 ปัพพตสูตร ว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยเป็นเหตุให้เจริญ
104 ฐานสูตร ว่าด้วยลักษณะผู้มีศรัทธา
105 ทุติยนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
106 อติตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เสพไม่รู้อิ่ม ๓ อย่าง
107 ภยสูตร ว่าด้วยอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่าง
108 ติตถิยสูตร ว่าด้วยความแตกต่างแห่งอกุศลมูล ๓
109 อธิปไตยสูตร ว่าด้วยอธิปไตย ๓
110 สัมมุขีสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้บุญมาก
111 สุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุขุมาลชาติและความเมา ๓ ประการ
112 สีลัพพตสูตร ว่าด้วยผลแห่งศีลพรต
113 ภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพทั้ง ๓
114 วัชชีปุตตสูตร ว่าด้วยการเจริญไตรสิกขาเพื่อละอกุศลมูล
115 กฏุวิยสูตร ว่าด้วยภิกษุทำตัวเป็นของเสีย
116 อัจจายิกสูตร ว่าด้วยกิจรีบด่วนของชาวนา และของภิกษุ
117 ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ ๓ ของม้าต้น และของภิกษุ
118 โลณกสูตร ว่าด้วยการให้ผลของกรรม
119 ปฐมนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
120 ทุติยอนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะสนทนากับพระสารีบุตร

Page 6 of 11