Title Filter 

Display # 
# Article Title
101 ปเจตนสูตร ว่าด้วยความคดของไม้และของคน
102 จักกวัตติสูตร ว่าด้วยราชาของพระเจ้าจักรพรรดิและของพระพุทธองค์
103 สัมพหุลสูตร ว่าด้วยมารกวนภิกษุ
104 สรณียสูตร ว่าด้วยสถานที่ที่กษัตริย์และภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต
105 ภิกขุสูตร ว่าด้วยบุคคล ๓ จำพวกในทางโลกและทางธรรม
106 รัชชสูตร ว่าด้วยมารเชิญให้เสวยราชสมบัติ
107 ตโปกรรมสูตร ว่าด้วยตบะอื่นไม่อำนวยประโยชน์
108 ปฐมอายุสูตร ว่าด้วยอายุ
109 สุวีรสูตร ว่าด้วยสุวีรเทพบุตรมัวประมาท
110 นันทนสูตร ว่าด้วยเหตุเศร้าโศกของนรชน
111 กสิสูตร ว่าด้วยการทำนาทางธรรม
112 ทุติยอปุตตกสูตร ว่าด้วยสมบัติอันไม่มีบุตรสืบทอด
113 ปัพพโตปมสูตร ว่าด้วยชรามรณะเป็นดุจเขาหินบด
114 อัปปกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มัวเมามีน้อย
115 ชราสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ใช้ได้ถึงยามแก่
116 ปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคล ๔ ประเภท
117 ปฐมอปุตตกสูตร ว่าด้วยสมบัติอันไม่มีบุตรสืบทอด
118 พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องจองจำที่มั่นคง
119 อัตตรักขิตสูตร ว่าด้วยผู้รักษาและไม่รักษาตน
120 อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกไฟเผา

Page 6 of 10