Title Filter 

Display # 
# Article Title
21 เวรัญชสูตร ว่าด้วยทรงแก้คำติเตียนของเวรัญชพราหมณ์
22 การัณฑวสูตร ว่าด้วยสมณหยากเยื่อ
23 โลกวิปัตติสูตร ว่าด้วยโลกธรรมวิบัติ
24 ปฐมนิททสสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนิททสะ
25 วัสสการสูตร ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์ฟังอปริหานิยธรรม ๗
26 อุทกูปมสูตร ว่าด้วยทรงเปรียบบุคคลเหมือนน้ำ
27 เมตตสูตร ว่าด้วยอานิสงส์เมตตา
28 ภาวนาสูตร ว่าด้วยภิกษุหมั่นเจริญภาวนา
29 อรกานุสาสนีสูตร ว่าด้วยคำสอนของอรกศาสดา
30 อัคคิขันธูปมสูตร ว่าด้วยเทียบผู้หญิงกับกองไฟ
31 ปาริฉัตตกสูตร ว่าด้วยเปรียบภิกษุเหมือนต้นปาริฉัตร
32 ธัมมัญญสูตร ว่าด้วยผู้รู้จักธรรม
33 นคโรปมสูตร ว่าด้วยสัทธรรมเหมือนเครื่องป้องกันนคร
34 โกธนาสูตร ว่าด้วยผู้มักโกรธย่อมได้ธรรม ๗ ประการ
35 ภริยาสูตร ว่าด้วยภริยา ๗ จำพวก
36 โมคคัลานสูตร ว่าด้วยพระโมคคัลานะ
37 สีหสูตร ว่าด้วยสีหเสนาบดี
38 ทุติยสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญาที่เจริญแล้วมีผลมาก
39 เมถุนสูตร ว่าด้วยเมถุนสังโยค
40 ปฐมอัคคิสูตร ว่าด้วยไฟ

Page 2 of 12