Title Filter 

Display # 
# Article Title
161 โอฆตรณสูตร ว่าด้วยการข้ามโอฆะ
162 ทุติยอัคคิสูตร ว่าด้วยไฟ
163 อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความเคารพในความไม่ประมาท
164 ทานสูตร ว่าด้วยการให้ทานมีผลานิสงส์ไม่เท่ากัน
165 เวลามสูตร ว่าด้วยทานเทียบกับทานของเวลามพราหมณ์
166 หานิสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเสื่อมและไม่เสื่อมแก่อุบาสก
167 เสขสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเสื่อมและไม่เสื่อมแก่พระเสขะ
168 เทศนาสูตร ว่าด้วยการแสดงธรรมเปรียบด้วยนา ๓ ชนิด
169 อสิพันธกปุตตสูตร ว่าด้วยนายบ้านนามว่าอสิพันธกบุตร
170 โยธาชีวสูตร ว่าด้วยปัญหาของนักรบอาชีพ
171 ตาลปุตตสูตร ว่าด้วยปัญหาของนักเต้นรำชื่อว่าตาลบุตร
172 จูฬสีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาท
173 จูฬสาโรปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้
174 ภยสูตร ว่าด้วยผู้เป็นภัยและไม่เป็นภัย
175 จูฬตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตัณหา
176 เลขสูตร ว่าด้วยบุคคล ๓ จำพวก
177 ยมกสูตร ว่าด้วยพระขีณาสพตายแล้วสูญหรือไม่
178 สุปุพพัณหสูตร ว่าด้วยเวลาที่เป็นฤกษ์ดี
179 เสวิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบ
180 ลักขณสูตร ว่าด้วยลักษณะของพาลและบัณฑิต

Page 9 of 11