Title Filter 

Display # 
# Article Title
161 กสิสูตร ว่าด้วยการทำนาทางธรรม
162 ทุติยอปุตตกสูตร ว่าด้วยสมบัติอันไม่มีบุตรสืบทอด
163 ปัพพโตปมสูตร ว่าด้วยชรามรณะเป็นดุจเขาหินบด
164 อัปปกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มัวเมามีน้อย
165 ชราสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ใช้ได้ถึงยามแก่
166 ปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคล ๔ ประเภท
167 ปฐมอปุตตกสูตร ว่าด้วยสมบัติอันไม่มีบุตรสืบทอด
168 พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องจองจำที่มั่นคง
169 อัตตรักขิตสูตร ว่าด้วยผู้รักษาและไม่รักษาตน
170 อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกไฟเผา
171 กินททสูตร ว่าด้วยการให้ที่ถูกต้อง
172 มัลลิกาสูตร ว่าด้วยพระนางมัลลิกา
173 ทหรสูตร ว่าด้วยสิ่งเล็กน้อย ๔ อย่างที่ไม่ควรดูหมิ่น
174 นัตถิปุตตสมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่รักเสมอด้วยบุตรไม่มี
175 โทณปากสูตร ว่าด้วยการหุงข้าวสารทะนานหนึ่ง
176 อุปเนยยสูตร ว่าด้วยชราต้อนชีวิตไป
177 ปฐมอัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท สูตรที่ ๑
178 นันทนสูตร ว่าด้วยสวนนันทนวัน
179 ชฏิลสูตร ว่าด้วยชฎิล
180 โอฆตรณสูตร ว่าด้วยการข้ามโอฆะ

Page 9 of 12