Title Filter 

Display # 
# Article Title
101 ปัพพตสูตร ว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยเป็นเหตุให้เจริญ
102 ฐานสูตร ว่าด้วยลักษณะผู้มีศรัทธา
103 ทุติยนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
104 อติตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เสพไม่รู้อิ่ม ๓ อย่าง
105 ภยสูตร ว่าด้วยอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่าง
106 ติตถิยสูตร ว่าด้วยความแตกต่างแห่งอกุศลมูล ๓
107 อธิปไตยสูตร ว่าด้วยอธิปไตย ๓
108 สัมมุขีสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้บุญมาก
109 สุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุขุมาลชาติและความเมา ๓ ประการ
110 สีลัพพตสูตร ว่าด้วยผลแห่งศีลพรต
111 ภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพทั้ง ๓
112 วัชชีปุตตสูตร ว่าด้วยการเจริญไตรสิกขาเพื่อละอกุศลมูล
113 กฏุวิยสูตร ว่าด้วยภิกษุทำตัวเป็นของเสีย
114 อัจจายิกสูตร ว่าด้วยกิจรีบด่วนของชาวนา และของภิกษุ
115 ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ ๓ ของม้าต้น และของภิกษุ
116 โลณกสูตร ว่าด้วยการให้ผลของกรรม
117 ปฐมนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
118 ทุติยอนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะสนทนากับพระสารีบุตร
119 พหุการสูตร ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก ๓ จำพวก
120 ทุติยปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าและของภิกษุ

Page 6 of 11