Title Filter 

Display # 
# Article Title
101 อธิปไตยสูตร ว่าด้วยอธิปไตย ๓
102 สัมมุขีสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้บุญมาก
103 สุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุขุมาลชาติและความเมา ๓ ประการ
104 สีลัพพตสูตร ว่าด้วยผลแห่งศีลพรต
105 ภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพทั้ง ๓
106 วัชชีปุตตสูตร ว่าด้วยการเจริญไตรสิกขาเพื่อละอกุศลมูล
107 กฏุวิยสูตร ว่าด้วยภิกษุทำตัวเป็นของเสีย
108 อัจจายิกสูตร ว่าด้วยกิจรีบด่วนของชาวนา และของภิกษุ
109 ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ ๓ ของม้าต้น และของภิกษุ
110 โลณกสูตร ว่าด้วยการให้ผลของกรรม
111 ปฐมนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
112 ทุติยอนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะสนทนากับพระสารีบุตร
113 พหุการสูตร ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก ๓ จำพวก
114 ทุติยปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าและของภิกษุ
115 ชิคุจฉิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบ
116 คูถภาณีสูตร ว่าด้วยผู้พูด ๓ จำพวก
117 เทวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรรังเกียจ
118 ปฐมปาปณิกสูตร ว่าด้วยองค์คุณของพ่อค้าและของภิกษุ
119 อันธสูตร ว่าด้วยคนตาบอด-ตาเดียว-สองตา
120 สังขารสูตร ว่าด้วยกรรมและผลแห่งกรรม

Page 6 of 11