จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

พุทธภาษิต และคำกล่าวบันดาลใจ


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


068_destination


สุดสัปดาห์นี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่า และวันต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับ
เชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะพอมีเวลาในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่นี้
และสามารถนำเวลาดังกล่าวมาใช้สะสางงานค้างต่าง ๆ หรือทำประโยชน์อื่น ๆ
รวมถึงอาจจะนำมาทบทวนถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านไปที่ยังไม่ได้ทำให้เหมาะสม
หรือจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติม หรือนำมาพิจารณาถึงสิ่งที่จะต้องทำต่อไปในอนาคต

ในคราวนี้ผมขอนำพุทธภาษิต และคำกล่าวที่เป็นข้อคิดมาฝากนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์หรือแรงบันดาลใจแก่หลาย ๆ ท่านในการดำเนินชีวิต
หรือบางท่านอาจนำมาพิจารณาในยามมีเวลาว่างในช่วงส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่นี้

อนึ่ง ขอเรียนว่าพุทธภาษิตทั้งหมดนี้นำมาจากหนังสือพุทธภาษิต ฉบับเล่าเรื่องขยายความ
ของสำนักพิมพ์รติธรรม เรียบเรียงโดยคุณปัญญา ใช้บางยาง
(ในหนังสือจะมีเรื่องย่อและที่มาด้วยว่า พุทธภาษิตมาจากเหตุการณ์ใดในสมัยพุทธกาล
แต่ผมคัดมาเฉพาะในส่วนพุทธภาษิตเท่านั้น เนื่องด้วยข้อจำกัดของเนื้อที่)
ส่วนคำกล่าวที่เป็นข้อคิดของบุคคลอื่น ๆ นั้น
ผมนำมาจากบันทึกส่วนตัวที่ผมเคยจดไว้เมื่อหลายปีก่อน
บางคำกล่าวนั้นจะระบุได้ว่าท่านใดเป็นผู้กล่าว เพราะได้จดมาด้วย
แต่บางคำกล่าวนั้นจะไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นท่านใดเป็นผู้กล่าว
ซึ่งอาจเป็นเพราะผมหลงลืมไม่ได้จดไว้ หรือแหล่งข้อมูลก็ไม่ได้อ้างไว้แต่แรกแล้วก็ได้
๑. พุทธภาษิต


- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน


- บัณฑิตย่อมฝึกตน


- จงเตือนตนด้วยตนเอง


- ชนะตนนั่นแหละประเสริฐสุด


- ผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวง มีความละอายต่อบาป ชื่อว่ารักตน


- โทษของคนอื่นเห็นง่าย โทษของตนเองเห็นยาก


- ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตาย


- ทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลัง


- ชื่อว่า ที่ลับ ไม่มีในโลก


- สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม


- คนทำความชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตน


- แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา ไม่มี


- ข่ายเสมอด้วยโมหะ ไม่มี


- ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี


- ฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุข


- โลภเข้าแล้ว ย่อมไม่เห็นธรรม


- โกรธเข้าแล้ว ย่อมไม่เห็นธรรม


- หลงเข้าแล้ว ย่อมไม่เห็นธรรม


- อวิชชาเป็นมลทินสูงสุด


- ความอิ่มในกามทั้งหลาย ไม่มีในโลก


- จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้


- ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต


- เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้


- ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า


- การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง


- ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง


- พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ


- ความสิ้นตัณหา ชนะความทุกข์ทั้งปวง


- พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี


- พึงชนะคนพูดปด ด้วยความจริง


- พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้


- ผู้ไม่โกรธตอบคนโกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก


- ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้รับสิ่งที่ชอบใจ


- คนพาลเท่านั้น ไม่สรรเสริญการให้ทาน


- ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้


- ทานที่ให้ด้วยศรัทธา บัณฑิตสรรเสริญมาก


- พวกคนตระหนี่ไปเทวโลกไม่ได้เลย


- ไม่พึงบริโภคของอร่อยแต่ผู้เดียว


- เมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใด ไม่ควรขอสิ่งนั้น


- ความสันโดษเป็นทรัพย์อันยอดเยี่ยม


- ความยินดีตามมีตามได้ นำความสุขมาให้


- ความโศก นำสิ่งที่ล่วงไปแล้ว คืนมาไม่ได้ นำความสุขที่ยังมาไม่ถึง มาให้ก็ไม่ได้


- สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง


- การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์


- ทุกข์เสมอด้วยเบญจขันธ์ ไม่มี


- นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง


- สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี


- ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้


- บรรดาทางทั้งหลายนั้น ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด


- บรรดาสัจจะทั้งหลายนั้น อริยสัจ ๔ ประเสริฐสุด


- แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี


- ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลาย


- ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการประกอบ


- บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา


- ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา


- ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ได้เล่าเรียน


- การไม่ทำบาป นำสุขมาให้


- การสั่งสมบุญ นำความสุขมาให้


- บุญที่ทำไว้แล้ว เป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้า


- ในบรรดาหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด


- ผู้ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก


- การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงจะมาก ก็ไม่ควรให้เสียประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย


- คนที่ผัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ยิ่งผัดว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม


- บุคคลไม่ชื่อว่าบัณฑิต เพียงเพราะพูดมาก


- เป็นศัตรูกับผู้มีปัญญา ยังดีกว่ามีมิตรที่โง่เขลา


- ผู้เที่ยวคบคนพาล ย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนาน


- เพราะไว้วางใจ ภัยจึงตามมา


- ไม่ควรคบมิตรชั่ว


- ทั้งคนรวยคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า


- สัตว์ทั้งหลายล้วนทอดทิ้งร่างของตนไว้ในโลกนี้ทั้งนั้น


- วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่


- กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมไปกับตัวมันเอง


- ถึงจะเป็นใหญ่เป็นโต ก็ควรมีความถ่อมตน


- ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าบรรพชิต


- ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อสมณะ


- ควรกล่าววาจาที่ไม่ทำตนให้เดือดร้อน


- คนโง่ กล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว ในเหตุการณ์ทุกอย่าง ในที่ทุกสถาน


- คำสัตย์เป็นวาจาที่ไม่ตาย


- ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร


- โภคะของใคร ๆ ทั้งหลาย หาสำเร็จได้ด้วยเพียงแค่คิด (แต่จะสำเร็จได้ด้วยความเพียร)


- ผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อ


- ผู้มีปัญญาควรรักษาศีล


- ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน


- ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ


- กลิ่นของศีล หอมฟุ้งที่สุด


- ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำความสุขมาให้


- ไม่ว่ากาลไหน ๆ ในโลกนี้ เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร


- เวรทั้งหลายระงับได้ด้วยการไม่จองเวร
๒. คำกล่าวที่ระบุได้ว่าเป็นท่านใดเป็นผู้กล่าว


- ที่ใดมีการผัดวันประกันพรุ่ง ที่นั่นย่อมมีความหายนะ (ราหล์)


- คนที่ซักถามจะเป็นคนโง่เพียง ๕ นาที แต่คนที่ไม่ถามเลยจะโง่ไปตลอดกาล (ขงจื้อ)


- ชัยชนะเป็นของผู้ที่พยายามมากที่สุด (นโปเลียน)


- คนที่ทำงานเล็กๆ ได้ดีละเอียดถี่ถ้วนย่อมได้ชื่อดีกว่าคนทำงานใหญ่แต่สะเพร่า (เทอร์เยอร์)


- คนที่ทำใจคอกว้างขวาง ด้วยเงินที่ตัวไม่ต้องเหงื่อหามาได้เอง หรือเป็นคนโอบอ้อมอารีด้วยเงินของคนอื่นนั้น ใช้ไม่ได้ (จดหมายจางวางหร่ำ ...)


- ไม่มีเงินก็ไม่มีมิตร แต่ไม่มีเงินก็ไม่มีศัตรู (มิลตั้น)


- ความฉลาดไม่ใช่สิ่งที่ท่านมีไว้สำหรับอวด และท่านไม่ควรอวดสิ่งนี้ เพราะจะไม่มีใครชอบเป็นอันขาด (ธอมพ์สัน)


- หมาจิ้งจอกไม่เห่า เมื่อมันจะขโมยลูกแกะ (เช็คสเปียร์)


- หมาจิ้งจอกเปลี่ยนขนของมัน แต่ไม่เปลี่ยนนิสัย (ซุย โทนิอัส)


- ถ้าท่านเห็นเงินส่วนน้อยไม่สำคัญ เงินส่วนมากท่านก็จะเห็นว่าไม่สำคัญ (บัคแชน)


- ช่างที่ดีไม่เคยโทษเครื่องมือของตนเองเลย (ไบรอน)


- อย่าพูดถึงความสุขสบายของท่านกับคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างท่าน (ซิเซโร)


- รับปากช้าๆ แต่ลงมือต้องรีบเร่ง (ดอลล์)
๓. คำกล่าวที่ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นท่านใดเป็นผู้กล่าว
(แต่หากภาษาออกแนวนิยายกำลังภายในจีนล่ะก็ขอให้เดาไว้ก่อนว่ามาจากนิยายของโกวเล้งนะครับ)


- จงหว่านความคิดลงไป เพื่อเก็บเกี่ยวการกระทำ จงหว่านการกระทำลงไป เพื่อเก็บเกี่ยวนิสัย จงหว่านนิสัยลงไป เพื่อเก็บเกี่ยวบุคลิกลักษณะ จงหว่านบุคลิกลักษณะลงไป เพื่อเก็บเกี่ยวชะตาชีวิต


- มีพรสวรรค์สู้มีความรู้ไม่ได้ มีความรู้สู้ทำงานดีไม่ได้ มีความรู้ดีสู้ประพฤติตัวดีไม่ได้


- เสียเรื่องล้อเลียนไปเรื่องหนึ่งยังดีกว่าเสียมิตรไปคนหนึ่ง


- นกยูงที่บินสูงอยู่นั้น มันเริ่มบินจากที่ต่ำเหมือนนกทั้งหลาย


- รู้จักระวังในยามมั่งมี รู้จักอดทนในยามตกยาก


- ก่อนหน้าเราไม่มีทาง แต่หลังจากเราเดินผ่านไปแล้ว ก็จะมีทางก่อเกิดขึ้นมา


- ไม่ต้องกลัวเสียเปรียบใคร ๆ ในการกระทำความดี


- เมื่อขันสู้ไก่ไม่ได้ ก็อย่าไปขันแข่งกับไก่


- เมื่อเป็นหิ่งห้อย ก็อย่าแข่งแสงกับพระจันทร์


- ถ้าคนเราอยู่ในสภาวะที่ต้องการกำลังใจ คนที่ควรให้กำลังใจคนแรกก็คือตัวของเราเอง


- ความมั่งคั่งก่อให้เกิดมิตรได้ไม่กี่คน แต่ก่อศัตรูได้มากมาย


- เมื่อไม่มีสิ่งที่เรารัก ก็ต้องรักสิ่งที่เรามีอยู่


- ความริษยาของเพื่อนร้ายยิ่งกว่า ความเกลียดชังของศัตรู


- เมื่อความรักเข้ามาสู่ เหตุผลก็ออกไป


- นกตัวเดียวในมือดีกว่านกสิบตัวในอากาศ


- เมื่อโกรธควรนับสิบเสียก่อนพูด ถ้าโกรธมากให้นับถึงร้อย


- คนฉลาดมักจะทำตนเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ


- ความงามสะดุดตา แต่ความดีชนะจิตใจ


- ความเกียจคร้านเป็นรากสืบพันธุ์ของความชั่ว


- ปล่อยให้บ้านว่างรกร้างยังดีกว่าให้คนชั่วเช่าอยู่


- ฟันครั้งเดียวจะให้ต้นไม้ใหญ่ล้มนั้นไม่ได้


- คนล้มอย่าข้าม


- ความสำเร็จที่ปราศจากอุปสรรค ย่อมไม่เรียกว่าความสำเร็จ


- การชนะตนเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


- เวลาเป็นที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดที่สุด


- ความอดทนเป็นส่วนประกอบของความเป็นอัจฉริยะ


- กองทัพกวางที่มีสิงโตนำยังดีกว่ากองทัพสิงโตที่มีกวางนำ


- อัจฉริยะนั้นเกิดจากสิ่งดลใจเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก ๙๙ เปอร์เซ็นต์ เกิดจากหยาดเหงื่อความอดทน


- อย่าเพิ่งขว้างรองเท้าคู่เก่าของท่านทิ้งเสีย ก่อนที่ท่านจะได้รองเท้าคู่ใหม่


- สุภาพบุรุษคือบุคคลที่แม้ไม่เห็นด้วย แต่ก็ไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจ


- อย่าคิดว่าโอกาสจะมาเคาะประตูบ้านท่านถึง ๓ ครั้ง


- ความปรารถนาของคนหนุ่มคือ ความรัก เงิน และสุขภาพ แต่สักวันเขาจะต้องมากล่าวใหม่ว่า สุขภาพ เงิน และความรัก


- เมื่อท่านหัวเราะ โลกก็จะหัวเราะกับท่าน แต่ถ้าท่านร้องไห้ ท่านก็จะต้องร้องไห้ไปคนเดียว


- ภาระมีเพียงเล็กน้อย ถ้าแบกไว้นานก็หนักขึ้นทุกที


- อย่าเดินไปในทางที่ไม่รู้ว่าจะพาไปถึงที่ไหน


- เสื้อตัวเดียวจะให้สวมใส่ได้พอดี สำหรับทุกคนไม่ได้


- คนเรานี้เป็นคนดีวิเศษปานใด สุนัขมันก็เห่า


- การกัดของสุนัข ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล


- ตื่นคอยเสือดีกว่าหลับคอยเสือ


- ถ้าช่วยอะไรไม่ได้จงอยู่นิ่ง อย่าพยายามช่วยอย่างผิด ๆ


- นิสัยเท่านั้น ที่จะแก้ไขนิสัยของบุคคลได้


- วิธีขจัดความกลัวที่ดีที่สุด คือลงมือกระทำเสียเลย


- เมื่อมองเห็นผลประโยชน์ตรงหน้า ก็มักจะมองข้ามอันตรายที่อยู่เบื้องหลัง


- การที่คนเราหน้าใหญ่นั้น ส่วนมากแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีแต่อย่างใด แถมยังขาดทุนด้วยซ้ำ


- ยิ่งละเอียดรอบคอบมากขึ้นเท่าใด ความผิดพลาดก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น


- ในเมื่อคนที่ไม่มีโอกาสเขายังพยายามอยู่ แล้วทำไมคนที่มีโอกาสทั้งหลายกลับประพฤติตัวเหลวไหลเสียเล่า


- ยิ่งให้เวลากับเรื่องคนอื่นมากเท่าใด เวลาสำหรับเรื่องของตนเองก็จะน้อยลงเท่านั้น


- การทำผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอาย ที่น่าอายคือการผิดแบบเดียวกัน ๒ ครั้ง


- ทุกสิ่งทุกอย่างควรมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งสิ่งที่ดีที่สุดก็ตาม


- จงทำในสิ่งที่คุณรู้ดี และพูดในสิ่งที่คุณรู้จริง


- เมื่อขาดเงินจงขอยืมผู้อื่น แต่อย่ายืมเพียงเล็กน้อย จงยืมให้มากเพียงพอ และรีบใช้คืนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้


- คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะยอมแพ้เร็วเกินไปเมื่อพบกับความล้มเหลวหรือพลาดท่าเพียงไม่กี่ครั้ง


- เสื้อผ้าไม่ได้ทำให้คนเป็นคน แต่มันทำให้คนเป็นนักธุรกิจ


- ขอเพียงสามารถเกาะกุมโอกาสที่ดีที่สุด การจู่โจมเพียงครั้งเดียว ยังมีประสิทธิภาพกว่าการอาบเลือดสู้เป็นสิบๆ ครั้ง


- ก่อนทำอะไร ควรรู้เสียก่อนว่าตัวเราเองเป็นใคร


- อย่าให้อภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการฝึกเป็นอันขาด เพราะถ้าเป็นของจริง ความเสียหายจะเกิดขึ้นเหลือคณานับ


- รู้เป็นร้อยพัน ยังสู้รู้ซึ้งหนึ่งเดียวไม่ได้


- คนเราต้องฉิบหายวายวอด ก็เพราะศักดิ์ศรีแห่งตัวกู


- การอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมลดความยโสโอหัง


- รูรั่วนิดเดียวทำให้เรือใหญ่จมได้


- บุคคลที่เรียกว่าผู้ดี ผู้มีความรู้ ถ้าทำความชั่วแล้ว ชั่วมากที่สุด


- ศัตรูที่มองไม่เห็น เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด


- นักมวยที่ขาดคู่ซ้อมที่แข็งแกร่ง จะเป็นนักมวยที่ดีขึ้นมาไม่ได้


- พูดปดคำเดียว ทำลายความจริงพันคำ


- ผู้ที่ตกลงไปในของสกปรก ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งสกปรกมากขึ้น


- คนฉลาดเตรียมทางไล่ไว้ ๔ ทางแต่เตรียมทางหนีไว้ ๑๐ ทาง


- คนที่ควรเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้คือคนที่ใจเย็นอย่างยิ่ง


- ผู้ประมาทศัตรู ผู้นั้นแพ้แล้วครึ่งหนึ่ง


- สิ่งที่จะช่วยให้ชนะอุปสรรคได้ก็คือ ความเพียรพยายาม


- ผู้ที่ทำตัวเป็นแกะต้องถูกหมาป่ากิน


- ตามใจตนเองมากเท่าใด ย่อมได้รับความลำบากมากเท่านั้น


- อ้อยเข้าปากช้าง อย่าหวังเอาคืน


- คิดการใหญ่ต้องไม่โอ้อวด


- ผู้ที่ไม่เคยเจ็บไข้ ย่อมไม่รู้จักคุณค่าของยา


- คนฉลาดไม่เป็นทั้งผู้ให้ยืม และผู้ยืม


- เวลาเป็นมหาสมบัติของคนขยัน


- อย่าหยิ่งในเมื่อเราไม่พร้อมที่จะหยิ่ง และความจริงแม้จะพร้อมแล้ว ก็ไม่ควรหยิ่ง


- อยู่กับบ้านควรระวังอารมณ์ อยู่กับเพื่อนฝูงควรระวังลิ้น


- เดินพลาดแก้ไขได้ แต่พูดพลาดหมดโอกาสแก้ไข


- อย่าเพิ่งให้แกะทั้งตัวไป ในเมื่อท่านยังสามารถใช้ขนของมันชำระหนี้ได้


- บุรุษที่เข้มแข็งจริง ย่อมไม่เดือดดาลกับผู้ที่อ่อนแอกว่า


- วันนี้วันเดียวดีกว่า พรุ่งนี้สองวัน


- อวดเก่งเป็นสมบัติของคนโง่ อวดโก้เป็นสมบัติของคนจน


- งานบางอย่างไม่ปิดบังก็ไม่สำเร็จ


- จงสร้างอนาคตด้วยการประหยัด จงสร้างสมบัติด้วยการขยัน


- ไม่ว่าผู้ใดก็ยากรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ คนไยจึงลำพองผยองจนเกินไป


- คุณค่าของอาวุธ มิได้อยู่ที่ฝีมือ แต่อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้


- ในโลกนี้มีเรื่องราวมากหลายที่เป็นเช่นนี้ ขอเพียงจนเมื่อท่านสูญเสียมันไป ท่านจึงจะทราบคุณค่าที่สูงส่งของมัน


- หลอกลวงเราหนึ่งครั้งผิดที่ตัวท่าน หลอกลวงเราสองครั้งผิดที่ตัวเรา


- คนผู้หนึ่งสามารถมีอายุยืนยาวปานใด หามีความสำคัญไม่ ประการสำคัญคือต้องดูว่ามีชีวิตเยี่ยงไร มีชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือไม่


- บางครั้งขอเพียงท่านยินยอมหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้แก่บุคคลอื่นสักน้อยนิดจะสร้างความสำนึกเต็มตื้นแก่คนผู้นั้นชั่วชีวิต บางคราขอเพียงท่านยินยอมแสดงน้ำใจไมตรีสักเล็กน้อยจะได้มาซึ่งความสุขชั่วชีวิต น่าเสียดายที่ชนชาวโลกกลับตระหนี่น้ำใจไมตรีเพียงเล็กน้อยนี้ กลับแสดงออกซึ่งความหยามเหยียดและเย้ยเยาะ แลกมาซึ่งความอาฆาตแค้นของบุคคลอื่น


- หรือว่าคนผู้หนึ่ง ต้องรอจนถึงยามอับจนสิ้นหนทางค่อยสำนึกถึงความผิดของตน บุคคลอื่นทำร้ายท่าน ท่านไฉนเคียดแค้นฝังใจ เรื่องราวที่ท่านทำร้ายบุคคลอื่น ท่านไฉนลืมเลือนโดยเร็ว


- ถ้าต้องการเก็บสะสมเงิน จงอย่ารังเกียจการใช้ของถูก


- คนเรามักจะมองเห็นแต่ความสุขเฉพาะหน้า แต่มองไม่เห็นความทุกข์ในอนาคต


- ถ้าหักเงินจำนวนหนึ่งจากเงินเดือนทุกเดือนเก็บสะสม ก็จะสามารถมีเงินสะสมได้อย่างง่ายดาย


- ความจงรักภักดีที่ซื้อมาด้วยเงิน จะสูญเสียไปด้วยเงินเช่นกัน


- ถ้าไม่เก่งขอให้รอบคอบเข้าไว้


- ความเมตตาให้ผลดีกว่าความยุติธรรมที่เคร่งครัด


- อาจไม่มีใครจำความสุภาพเล็กน้อยได้ แต่เขาจะจดจำความหยาบคายได้ไม่ลืม


- ผู้ที่อยากทำ จะหาทางทำให้ได้ ผู้ที่ไม่อยากทำ จะหาข้อแก้ตัวให้ได้


- แม้รังนกจะเล็กนิดเดียว แต่นกก็รักมันมากที่สุด


- การฟังทำให้ฉลาด การพูดทำให้เกิดทุกข์


- ผู้คนจะลืมคนทำงานเร็ว แต่จะจำคนทำงานดี


- โฆษณาที่ดี ทำของเล็กๆ หลายอย่างให้ใหญ่โต


- คนรวยนั้นรวยขึ้นเพราะทำตัวจน ส่วนคนจนนั้นจนขึ้นเพราะทำตัวรวย


- อย่าเก็บคำชมชอบไว้จนกระทั่งเมื่อตาย


- ความสุภาพไม่ต้องลงทุนแต่ให้กำไรมหาศาล


- ถ้าอยากได้ศรีภรรยาแท้ ให้แต่งงานกับผู้ที่เคยเป็นลูกสาวที่ดี


- จงอ่านหนังสือเล่มที่ดีที่สุดก่อน เพราะท่านอาจไม่มีโอกาสอ่านมันอีกเลย


- อย่าถึงกับมีทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านจะเก็บมันไว้ที่ไหน


- อย่าครอบครองธุรกิจที่ท่านบริหารไม่เป็น


- อย่าใช้คำใหญ่โตกับเรื่องเล็กนิดเดียว


- ถ้าอยากให้ฝันเป็นจริงแล้วล่ะก็ อย่ามัวแต่นอนหลับ


- เคล็ดลับความสุขของคนเรา ไม่ได้อยู่ที่การได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ แต่อยู่ที่การชอบสิ่งที่ตัวเองทำ ไม่ได้อยู่ที่การได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบ แต่อยู่ที่การชอบในสิ่งที่ตัวเองมี


- คนผู้หนึ่ง ไฉนต้องรอถึงวินาทีสุดท้าย จึงเข้าใจเรื่องที่สมควรเข้าใจแต่แรกแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP