สารส่องใจ Enlightenment

ร่มเงาพระศาสนาพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในชั่วชีวิตของคนเรานี้ เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้ความอบอุ่นใจ
เริ่มตั้งแต่มีพ่อแม่เป็นที่รักที่เคารพ
มีญาติมิตรให้ความอบอุ่น ช่วยเหลือในเวลามีการงาน
มีเงินทองทรัพย์สมบัติได้อาศัยใช้สอยบำรุงชีพ ช่วยปลดเปลื้องอุปสรรคขัดข้อง
มีความรู้ให้แสงสว่างในการประกอบการงาน การอาชีพ
ถึงแม้คนเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้ว แต่ถ้ายังขาดสรณะในทางใจ
คือขาดร่มเงาพระศาสนาแล้ว ก็ยังจัดว่าเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์
เพราะเหตุไรจึงกล่าวเช่นนี้
เพราะพ่อแม่แม้ว่าท่านจะรักลูก ให้อุปการะช่วยเหลือลูก ก็ทำได้ชั่วชีวิตของท่าน
และช่วยได้ในสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ คือให้สมบัติ ให้คำแนะนำพร่ำสอน
สำหรับความบริสุทธิ์เศร้าหมองในทางใจ พ่อแม่ท่านไม่อาจจะให้ได้
แม้แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า เราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น

เราจะพึ่งร่มเงาพระศาสนาอย่างไร พระศาสนาอยู่ที่ไหน
ปัญหาเหล่านี้จะต้องทำความเข้าใจไว้
ก่อนอื่นสมัยปัจจุบันนี้ ถ้าเอ่ยถึงคำว่าศาสนา คนส่วนมากก็นึกถึงวัด
เพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ เป็นที่ประดิษฐานพระธรรมคัมภีร์
เป็นที่ตั้งโบสถ์ เจดีย์ วิหาร พิธีกรรมต่างๆ ก็อาศัยทำในวัด
จึงน่าจะตอบปัญหาว่าพระศาสนาอยู่ในวัด
แต่หาใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ไม่
แท้ที่จริงพระศาสนาไม่ได้มีอยู่เพียงในวัด
พระสงฆ์ก็ดี โบสถ์ เจดีย์ วิหาร ก็ดี หาใช่ตัวศาสนาไม่
พระสงฆ์ โบสถ์ เจดีย์ วิหาร เป็นแต่เพียงเรื่องของศาสนา
หรือส่วนประกอบของพระศาสนาเท่านั้น

พระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ณ ภายใต้ต้นไม้มหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ก็น่าจะตอบปัญหาว่าพระพุทธศาสนาอยู่ ณ ที่นั้น
ณ ที่นั้นก็หาใช่ที่อยู่ของพระพุทธศาสนาไม่ เป็นแต่เพียงสถานที่
ที่พระ พุทธองค์ทรงอาศัยบำเพ็ญสมณธรรมเท่านั้น
ต่อมาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสาวกทรงประกาศพระศาสนา
มีคนเคารพเลื่อมใสยินยอมปฏิบัติตาม
จนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
พระองค์ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
ได้ทรงสร้างโบสถ์ เจดีย์ วิหาร ไว้อย่างมากมาย
กล่าวกันว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญยุคหนึ่ง
จากนั้น พระพุทธศาสนาก็แผ่ไพศาลเข้ามาสู่เมืองไทย
จนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้ เราจึงมีโบสถ์ เจดีย์ วิหาร ไว้สักการบูชา
จะเห็นได้ว่าโบสถ์ เจดีย์ วิหาร
เกิดขึ้นเพราะอาศัยความเลื่อมใสหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
จึงกล่าวได้ว่าโบสถ์ เจดีย์ วิหาร ไม่ใช่เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา

อะไรเล่าเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติตามหลักคำสอน คือการเว้นชั่ว ประพฤติดี และทำจิตให้สะอาด
ชื่อว่าเนื้อแท้ของพระศาสนา
ดังนั้นผู้หวังพึ่งร่มเงาของพระพุทธศาสนา จึงไม่จำกัดว่าจะอยู่ที่ไหน
แม้ว่าที่ที่นั้นจะปราศจากโบสถ์ เจดีย์ วิหาร
แต่ถ้าได้เว้นชั่ว ประพฤติดี และทำจิตใจให้สะอาดแล้ว
ได้ชื่อว่าอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาทุกสถานที่ดังนี้แล

sathu2 sathu2 sathu2

- - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

คัดจากพระธรรมเทศนา ในหนังสือรวมธรรมเทศนา ๑๐๘ กัณฑ์
จัดพิมพ์โดย ชมรมพุทธศาสตร์ เอสโซ่ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๖แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP