เล่าเรื่องเมืองพุทธ Lite Story

ความปรารถนา ๕ ประการของพระเจ้าพิมพิสาร


โดย North Star


เราทุกคนล้วนได้ชื่อว่ามีบุญ ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ และพบพุทธศาสนา
เมื่อมีบุญถึงเพียงนี้แล้ว คุณผู้อ่านตั้งความปรารถนาไว้สำหรับชีวิตนี้อย่างไรกันบ้างคะ
สำหรับพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ได้ตั้งความปรารถนาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระกุมารไว้ ๕ ประการ
ซึ่งล้วนเป็นคุณสำหรับชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง
ดังพระธรรมเทศนา โดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต)
วัดนรนารถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร ค่ะthai5เมื่อตรัสรู้ใหม่ ทรงพระพุทธดำริเห็นความบริบูรณ์ของมคธชนบท และอุปนิสัยของชาวมคธ
ได้เสด็จพุทธดำเนินไปประทับ ณ ลัฏฐิวัน ที่แปลว่าสวนตาลหนุ่ม แขวงกรุงราชคฤห์
ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้ามคธกับราชบริวาร ให้ได้ธรรมจักษุ บรรลุพระโสดาปัตติผลบ้าง
ยังความยินดีให้เกิดแก่พระองค์ ทรงประกาศว่าครั้งยังทรงเป็นพระกุมาร คือลูกหลวง
ได้ตั้งความปรารถนาไว้ ๕ อย่าง คือ

๑. ขอให้ได้ครองราชย์สืบสันตติวงศ์
๒. ขอให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมายังแว่นแคว้นของพระองค์
๓. ขอพระองค์จงได้เฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๔. ขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาโปรดพระองค์
๕. ขอพระองค์จงรู้ทั่วถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บัดนี้ความปรารถนาทั้ง ๕ ข้อนั้นของท้าวเธอสำเร็จบริบูรณ์แล้ว
ในวันรุ่งขึ้นพระองค์เชิญเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ไปเสวย ณ พระราชนิเวศน์
ทรงถวายเวฬุวันราชอุทยานเป็นสังฆาราม เพื่อเป็นที่ประทับ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -


คัดจาก : อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ. ๙)
พิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP