ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๔


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๔ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้กับคำศัพท์เกี่ยวกับ
มหาบริจาค ๕ หรือการสละอย่างใหญ่ของพระโพธิสัตว์ตามที่อรรถกถาแสดงไว้มี ๕ อย่าง
และมิจฉาวณิชชา คือการค้าขายไม่ชอบธรรม, การค้าขายที่ผิดศีลธรรม
เป็นการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรทำ มี ๕ อย่างกันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับ ดีวีดีการบรรยาของคุณดังตฤณ จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
     ชีวิตบริจาค ธนบริจาค  อังคบริจาค   ทารบริจาค บุตรบริจาค
     สัตตวณิชชา  มังสวณิชชา  สัตถวณิชชา มัชชวณิชชา วิสวณิชชา 

๑. สละทรัพย์สมบัติเป็นทาน
๒. สละอวัยวะเป็นทาน
๓. สละชีวิตเป็นทาน
๔. สละลูกเป็นทาน
๕. สละเมียเป็นทาน
๖. ค้าอาวุธ
๗. ค้ามนุษย์
๘. ค้าสัตว์สำหรับฆ่าเป็นอาหาร
๙. ค้าของเมา
๑๐. ค้ายาพิษเฉลยของฉบับที่แล้ว

- ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือญาณที่จัดเป็นวิปัสสนามี ๙ อย่าง.....วิปัสสนาญาณ
- ญาณตามเห็นความเกิดและความดับแห่งนามรูป.....อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ
- ญาณตามเห็นจำเพาะความดับเด่นขึ้นมา.....ภังคานุปัสสนาญาณ
- ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว.....ภยตูปัฏฐานญาณ
- ญาณคำนึงเห็นโทษ.....อาทีนวานุปัสสนาญาณ
- ญาณคำนึงเห็นด้วยความหน่าย.....นิพพิทานุปัสสนาญาณ
- ญาณหยั่งรู้อันให้ใคร่จะพ้นไปเสีย.....มุจจิตุกัมยตาญาณ
- ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อจะหาทาง.....ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
- ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร.....สังขารุเปกขาญาณ
- ญาณเป็นไปโดยควรแก่การหยั่งรู้อริยสัจจ์.....สัจจานุโลมิกญาณ
                                    

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือผิดที่ไม่รู้ของคุณดังตฤณค่ะ

- คุณวิศาลพล กรุงเทพฯ
- คุณจุฑามาศ กรุงเทพฯ
- คุณศศิธร กรุงเทพฯ
- คุณวัฒนพงษ์ จ.ระยอง
- คุณจิรวัฒน์ กรุงเทพฯ
- คุณวัชราภรณ์ จ.นครราชสีมา
- คุณฐานิตา จ.นครปฐม
- คุณพิมลวรรณ จ.นนทบุรี
- คุณสมนึก กรุงเทพฯ
- คุณวรนันท์ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*

 แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP