ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๓


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๓ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับคำศัพท์เกี่ยวกับวิปัสสนาญาณ ๑๐ กันนะคะ ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับ วาทะดังตฤณฉบับรักแท้มีจริง จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
นิพพิทานุปัสสนาญาณ  อาทีนวานุปัสสนาญาณ  ภังคานุปัสสนาญาณ  วิปัสสนาญาณ  อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ  
สัจจานุโลมิกญาณ   สังขารุเปกขาญาณ   ภยตูปัฏฐานญาณ   มุจจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ

๑. ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือญาณที่จัดเป็นวิปัสสนามี ๙ อย่าง
๒. ญาณตามเห็นความเกิดและความดับแห่งนามรูป
๓. ญาณตามเห็นจำเพาะความดับเด่นขึ้นมา
๔. ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว
๕. ญาณคำนึงเห็นโทษ
๖. ญาณคำนึงเห็นด้วยความหน่าย
๗. ญาณหยั่งรู้อันให้ใคร่จะพ้นไปเสีย
๘. ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อจะหาทาง
๙. ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร
๑๐. ญาณเป็นไปโดยควรแก่การหยั่งรู้อริยสัจจ์
เฉลยของฉบับที่แล้ว

- ผู้ยังต้องศึกษา ได้แก่ พระอริยบุคคลที่ยังไม่บรรลุอรหัตตผล..........เสขะ
- ผู้ไม่ต้องศึกษา เพราะศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว คือ พระอรหันต์..........อเสขะ
- ความมีจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว.......... เอกัคคตา
- บุคคลที่ควรนำกระดูกบรรจุสถูปไว้บูชา ได้แก่  พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พระเจ้าจักรพรรดิ..........ถูปารหบุคคล
- ข้าวสุกที่หุงด้วยนมโค นางสุชาดาถวายแก่พระมหาบุรุษในเวลาเช้าของวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้..........ปายาส
- ผู้ยังไม่สิ้นอุปาทาน  คือ พระอริยบุคคลทั้งหมด ยกเว้นพระอรหันต์..........สอุปาทิเสสบุคคล
- คนโง่เขลา, คนที่พลาดจากประโยชน์อันพึงได้พึงถึง..........โมฆบุรุษ
- วิธีอุปสมบทที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เอง.......... เอหิภิกขุอุปสัมปทา
- สุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลส อาสวะ และปวงทุกข์..........วิมุตติสุข
- ปัจจัยสำหรับคนไข้, ยารักษาโรค..........คิลานปัจจัย


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือผิดที่ไม่รู้ของคุณดังตฤณค่ะ

- คุณอรวรรณ กรุงเทพฯ
- คุณสุดารัตน์ กรุงเทพฯ
- คุณเพลินพิศ จ.อุดรธานี
- คุณณุตตรา กรุงเทพฯ
- คุณอารยา กรุงเทพฯ
- คุณปริยานุช กรุงเทพฯ
- คุณพันทิพา กรุงเทพฯ
- คุณพุฒินาท จ.ระยอง
- คุณสรพล จ.สุรินทร์
- คุณวรุตม์ จ.นครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*

 แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP