ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๒


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๒ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับคำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันนะคะ ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือผิดที่ไม่รู้ จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
     โมฆบุรุษ  ถูปารหบุคคล เสขะ เอหิภิกขุอุปสัมปทา คิลานปัจจัย  
     ปายาส  อเสขะ เอกัคคตา วิมุตติสุข  สอุปาทิเสสบุคคล

๑. ผู้ยังต้องศึกษา ได้แก่ พระอริยบุคคลที่ยังไม่บรรลุอรหัตตผล
๒. ผู้ไม่ต้องศึกษา เพราะศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว คือ พระอรหันต์
๓. ความมีจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว
๔. บุคคลที่ควรนำกระดูกบรรจุสถูปไว้บูชา ได้แก่  พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พระเจ้าจักรพรรดิ
๕. ข้าวสุกที่หุงด้วยนมโค นางสุชาดาถวายแก่พระมหาบุรุษในเวลาเช้าของวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้
๖. ผู้ยังไม่สิ้นอุปาทาน  คือ พระอริยบุคคลทั้งหมด ยกเว้นพระอรหันต์
๗. คนโง่เขลา, คนที่พลาดจากประโยชน์อันพึงได้พึงถึง
๘. วิธีอุปสมบทที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เอง
๙. สุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลส อาสวะ และปวงทุกข์
๑๐. ปัจจัยสำหรับคนไข้, ยารักษาโรค 


 

เฉลยของฉบับที่แล้ว

- เห็นผิด, ความเห็นที่ผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่าทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดี และความเห็นที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์..........มิจฉาทิฏฐิ
- ดำริผิด ได้แก่ ดำริแส่ไปในกาม ดำริพยาบาท ดำริเบียดเบียนเขา..........มิจฉาสังกัปปะ
- วาจาผิด, เจรจาผิด ได้แก่  พูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ..........มิจฉาวาจา
- ทำการผิด ได้แก่กายทุจริต ๓ คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม..........มิจฉากัมมันตะ
- เลี้ยงชีพผิด ได้แก่ หาเลี้ยงชีพในทางทุจริตผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม..........มิจฉาอาชีวะ
- พยายามผิด ได้แก่ พยายามทำบาป พยายามทำอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น..........มิจฉาวายามะ
- ระลึกผิด ได้แก่ ระลึกถึงการอันจะยั่วให้เกิดราคะ โทสะ โมหะ..........มิจฉาสติ
- ตั้งใจผิด ได้แก่ จดจ่อ ปักใจ แน่วในกามราคะ ในพยาบาท เป็นต้น..........มิจฉาสมาธิ
- รู้ผิด เช่น ความรู้ในการคิดอุบายทำความชั่วให้สำเร็จ..........มิจฉาญาณ
- พ้นผิด ได้แก่ ความพ้นที่ไม่เป็นจริง ความพ้นที่ไม่นำออกไป ผู้ไม่พ้นสำคัญว่าพ้น..........มิจฉาวิมุตติ


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับดีวีดีการบรรยายของคุณดังตฤณค่ะ

๑. คุณศุภศิริ จ.สมุทรปราการ
๒. คุณชุติมา กรุงเทพฯ
๓. คุณภัทรมน กรุงเทพฯ
๔. คุณร่าเริง กรุงเทพฯ
๕. คุณเพ็ญพร จ.จันทบุรี
๖. คุณอิศรญา กรุงเทพฯ
๗. คุณชิดาวัลย์ จ.สงขลา
๘. คุณวรกมล กรุงเทพฯ
๙. คุณบรรพต กรุงเทพฯ
๑๐. คุณนิพล จ.นครราชสีมา


ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*

 แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP