ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๐


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๐ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับ นาถกรณธรรม ๑๐ กันนะคะ ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับหนังสือ ดูจิตปีแรก จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
      ศีล พาหุสัจจะ กัลยาณมิตตตา โสวจัสสตา กิงกรณีเยสุ 
      ทักขตา ธัมมกามตา วิริยะ สันตุฏฐี สติ ปัญญา

๑. มีความสันโดษ
๒. เป็นคนว่าง่าย ฟังเหตุผล
๓. มีปัญญาเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
๔. ความขยันหมั่นเพียร
๕. มีมิตรดีงาม
๖. มีความประพฤติดี
๗. ได้เล่าเรียนสดับฟังมาก
๘. เป็นผู้ใคร่ธรรม
๙. มีสติ
๑๐. เอาใจใส่กิจธุระของเพื่อนร่วมหมู่คณะ

 

 

เฉลยของฉบับที่แล้ว

- ชื่อเมืองหลวงของแคว้นกาสี อยู่ริมแม่น้ำคงคา..........พาราณสี
- ความหน่ายที่เกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็นความจริงระลึกถึงศีลของตนที่ได้ประพฤติมาด้วยดีบริสุทธิ์..........สีลานุสติ
- ไม่ด่างพร้อย    ที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้า..........พุทธอาสน์
- อาการของพระมหาบุรุษ..........มหาปุริสอาการ
- ฌานกำหนดอากาศ คือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์..........อากาสานัญจายตนะ
- ฌานกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์..........อากิญจัญญายตนะ
- วาทะของพระอาจารย์..........อาจริยวาท
- ผู้คุมนรก, ผู้ลงโทษสัตว์นรก..........นิรยบาล
- ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อ..........โลหิตุปบาท
- การประชุม..........สันนิบาต


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับคู่มือกรรมพยากรณ์ท่านละ
๑ เล่มค่ะ
๑. คุณธนิต จ.สมุทรปราการ
๒. คุณสุจินตนา จ.นนทบุรี
๓. คุณจิรวัฒน์ กรุงเทพฯ
๔. คุณกุลศักดิ์ จ.ปทุมธานี
๕. คุณสายฝน จ.ระยอง
๖. คุณนิจิรา จ. นนทบุรี
๗. คุณ Walanchai จ.เชียงใหม่ 
๘. คุณพรยุพา กรุงเทพฯ
๙. คุณจุฑามาศ กรุงเทพฯ
๑๐. คุณสันติ จ.สมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP