ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๘


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๘ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนากันนะคะ ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือ ณ มรณา และ
ซีดีพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์
อย่างละชุดจำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
      กามสุคติภูมิ  ฉัพพรรณรังสี  นิพพิทา คันถธุระ ราชธรรม สีลวิสุทธิ
      กาสาวะ บรมสุข  นิพพาน วิปัสสนาธุระ

๑. การดับกิเลสและกองทุกข์
๒. ความหน่ายที่เกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็นความจริง
๓. ธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
๔. กามาวจรภูมิที่เป็นสุคติ คือ มนุษย์และสวรรค์
๕. สุขอย่างยิ่ง ได้แก่ พระนิพพาน
๖. ความหมดจดแห่งศีล
๗. ผ้าย้อมฝาด, ผ้าเหลืองสำหรับพระ
๘. ธุระคือการเรียนพระคัมภีร์
๙. ธุระด้านการเจริญวิปัสสนา
๑๐. รัศมี ๖ ประการ ซึ่งเปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า

 

 

 

เฉลยของฉบับที่แล้ว

- ผู้สิ้นกิเลสพร้อมกับสิ้นชีวิต........ชีวิตสมสีสี
- ความยึดมั่นถือว่าบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยศีลและวัตร........สีลัพพตปรามาส
- ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ, ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน........สติปัฏฐาน
- ทางแห่งความสำเร็จ........อิทธิบาท
- กิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดาน........อนุสัย
- อารมณ์ทางใจ, สิ่งที่ใจนึกคิด........ธรรมารมณ์
- ผู้ปฏิบัติภิกษุไข้........คิลานุปฐาก
- การสนทนากันในทางธรรม........ธรรมสากัจฉา
- ความไม่ประมาท........อัปปมาทะ
- สาวกองค์แรก........ปฐมสาวก
     

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือดูจิตปีแรกและซีดีพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์อย่างละ ๑ ชุดค่ะ
๑. คุณศศิประภา จ.มุกดาหาร
๒. คุณกนกพรรณ กรุงเทพฯ
๓. คุณพศิกา กรุงเทพฯ
๔. คุณนุตยา จ.นครปฐม
๕. คุณวรกมล จ.นนทบุรี
๖. คุณสุดารัตน์ กรุงเทพฯ
๗. คุณกฤตยา กรุงเทพฯ
๘. คุณวัลลิยา จ.ภูเก็ต
๙. คุณสายฝน จ.ระยอง
๑๐. คุณสิรินาถ จ.นครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP