ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๗


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๗ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนากันนะคะ ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับ ดูจิตปีแรกและซีดีพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์จำนวน ๑๐ รางวัล ค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
      อิทธิบาท ธรรมสากัจฉา สีลัพพตปรามาส  สติปัฏฐาน อัปปมาทะ
      ธรรมารมณ์  ชีวิตสมสีสี อนุสัย คิลานุปฐาก ปฐมสาวก

๑.
ผู้สิ้นกิเลสพร้อมกับสิ้นชีวิต
๒. ความยึดมั่นถือว่าบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยศีลและวัตร
๓. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ, ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน
๔. ทางแห่งความสำเร็จ
๕. กิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดาน
๖. อารมณ์ทางใจ, สิ่งที่ใจนึกคิด
๗. ผู้ปฏิบัติภิกษุไข้
๘. การสนทนากันในทางธรรม
๙. ความไม่ประมาท
๑๐. สาวกองค์แรก

 

เฉลยของฉบับที่แล้ว

- ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย.....อัปปิจฉกถา
- ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ.....สันตุฏฐิกถา   
- ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายสงัดใจ.....ปวิเวกกถา   
- ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่.....อสังสัคคกถา   
- ถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร.....วิริยารัมภกถา   
- ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล.....สีลกถา   
- ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่น.....สมาธิกถา   
- ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา.....ปัญญากถา   
- ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์.....วิมุตติกถา   
- ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์.....วิมุตติญาณทัสสนกถา      

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือผิดที่ไม่รู้
๑. คุณสมบัติ จ.พิษณุโลก
๒. คุณวิภานี จ.นครปฐม 
๓. คุณณัฐพร กรุงเทพฯ
๔. คุณคนึงนิจ จ.ปทุมธานี
๕. คุณอัมพร จ.สงขลา
๖. คุณฌาริน กรุงเทพฯ
๗. คุณสุรีย์ภรณ์ จ.ชลบุรี 
๘. คุณอัมพร กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP