จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๓๐๘ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง308 talkสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอก
ในทางพุทธ
เราเอาไว้กราบไหว้ความดี
เอาไว้ระลึกให้เกิดใจเบ่งบาน
เป็นแรงบันดาลพลังกุศลแก่ตน
อาทิเช่น เราสวดอิติปิโส
เพื่อระลึกว่าพระศาสดา
ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า
ก็เพราะท่านทราบวิธี
ทำลายต้นเหตุทุกข์ด้วยองค์ท่านเอง
อีกทั้งมีดีพอจะสอนมนุษย์และเทวดาได้
และพระธรรมของพระองค์
ก็ช่วยให้เกิดอริยบุคคล
ผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ตามพระองค์ได้
ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเราเอง


ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เป็นเทพยดา อินทร์ พรหม
ในทางพุทธ
มีไว้ให้เป็นเครื่องทำความเข้าใจว่า
คุณงามความดีอันใด
เป็นเหตุนำไปสู่ ‘ใจอันเป็นทิพย์’ ในโลกนี้
เป็นเหตุนำไปสู่ ‘ภาวะอันเป็นทิพย์’ ในโลกหน้า


ขอให้นึกถึงใจตัวเอง
ถ้าคุณทำดี
ตั้งความปรารถนาเป็นเทพยดา
เป้าหมายของคุณจะเป็นไปเพื่ออะไร
ความสุข ความบันเทิงอันเป็นทิพย์
หรือหวังกลับมาคอยเงี่ยโสตทิพย์
รับฟังปัญหาและการเรียกขอจากชาวบ้าน?


เทวดานางฟ้าเกินกว่า ๙๙ เปอร์เซ็นต์
ก็เลือกเหมือนอย่างที่คุณเลือก
คือ เสวยสุข เสวยความบันเทิงอันเป็นทิพย์
อยู่กับกองบุญที่สั่งสมมาให้คุ้มเฉพาะตน
ไม่ใช่กลับมาคอยดูแลช่วยเหลือมนุษย์ขี้เหม็น
โดยเฉพาะคนแปลกหน้า
ที่ไม่ใช่ญาติเก่า ไม่ใช่บุคคลอันเป็นที่รักแต่หนหลัง


ในโลกมนุษย์
อันเต็มไปด้วยใจที่ร้องขอความช่วยเหลือนี้
ถ้าคุณมีโสตอันเป็นทิพย์เหมือนเทวดา
สามารถได้ยินส่ำเสียงร้องขอทั้งหมดพร้อมกัน
ก็จะรู้สึกถึงความไม่น่าช่วย มากกว่าน่าช่วย
หลายคนบนบานด้วยเงินบาทเดียว
แต่เที่ยวขอคืนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นล้านบาททันตา
หลายคนพอไม่ได้อย่างที่ขอ
ก็เอาไปถ่มถุยโพนทะนา ด่าทอว่าไม่เจ๋งจริง
หลายคนขอได้อย่างใจ
ด้วยเหตุที่บุญเก่าของตนถึงเวลาเผล็ดผล
ก็ไปลากพรรคพวกนับร้อยนับพันมาขอบ้าง
โดยไม่รู้ ไม่เข้าใจเลยว่า มีเหตุอันใด
ที่ใครสมควรได้หรือไม่ได้ตามคำขอ


ในทางพุทธ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียว
ที่มีไว้ให้เรียกใช้และพึ่งพาได้จริง
มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน
ได้แก่ใจอันเป็นทิพย์ของเราเอง


พูดคำไหน ทำคำนั้น
ปากเริ่มศักดิ์สิทธิ์แล้ว


พูดดี พูดให้คนเย็นลง
พูดให้คนคิดได้ คิดออก คิดดี
น้ำลายเริ่มเป็นน้ำมนต์ทิพย์แล้ว


สวดมนต์
ระลึกถึงคุณงามความดี
ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และปวงเทพ
ด้วยน้ำจิตเคารพ ศรัทธา ใจเดียวเป็นหนึ่ง
ใจอันเป็นหนึ่งนั้น
เริ่มศักดิ์สิทธิ์เสียเองแล้ว


เมื่อปากศักดิ์สิทธิ์
และใจศักดิ์สิทธิ์ถึงจุดหนึ่ง
พอคิดเรียกใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัว
ตั้งใจมั่นในการทำคุณงามความดีใด
คุณจะรู้สึกราวกับอยู่ท่ามกลาง
ความช่วยเหลือจากกองทัพเทวดา


และในความเป็นจริง
เหล่าเทพยดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ
ก็มีใจยินดีพร้อมจะช่วยส่งเสริม
ส่งกำลังใจอันเป็นทิพย์
อำนวยพรให้กิจอันเป็นกุศล
ของคนประเภทนี้
สำเร็จลุล่วงจนได้!


ดังตฤณ
พฤษภาคม ๒๕๖๔review


คอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร" ในฉบับนี้
เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งพระพุทธองค์ประทับอยู่ใกล้กรุงกุสินารา
และได้ตรัสแก่พระภิกษุถึงข้อควรพิจารณาก่อนที่จะเป็นโจทก์ฟ้องผู้อื่น
ในตอน "กุสินาราสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ประสงค์จะโจทก์ผู้อื่น
พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการในตน"


หากมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนแทบไม่มีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิต
จะฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้ด้วยวิธีการใด
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ถ้าเป็นทุกข์หนักเพราะปัญหาหนี้สิน ควรหาทางออกอย่างไร"


ผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19
นอกจากจะทำให้ทุกคนต้องป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ดีที่สุดแล้ว
ยังใช้ความทุกข์จากโรคระบาดครั้งนี้
เป็นแรงผลักดันให้พากเพียรในการปฏิบัติธรรมได้อีกด้วย
ดังเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์"จุดหมายปลายธรรม" ตอน "กลัวแต่ไม่ป้องกัน"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP