จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

ผลแห่งกรรมเก่า


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it306 destinationตามพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนานั้น
สิ่งต่าง ๆ ที่เราได้รับหรือได้ประสบย่อมเป็นไปตามกรรม
ใน “ฐานสูตร” (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต)
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่า ภิกษุทั้งหลาย
ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ
๕ ประการเป็นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ๑
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ ๑
เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ๑
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑
เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทำกรรมใด
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ๑
http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=22&A=1649&Z=1741&pagebreak=0


โดยในเรื่องของกรรมเก่านี้ บางท่านอาจมีความเข้าใจว่า
ผลของกรรมเก่าจะต้องเป็นสิ่งเดียวกับกรรมเก่าที่ทำ
ยกตัวอย่างเช่น หากเราเคยไปติเตียนคนอื่น ก็จะถูกคนอื่นติเตียน
หากเราไปคบชู้กับสามีภรรยาผู้อื่น ก็จะถูกคนอื่นมาคบชู้สามีภรรยาเรา
หากเราไปขโมยของคนอื่น ก็จะถูกคนอื่นขโมยของ
หากเราไปทำร้ายคนอื่น ก็จะถูกคนอื่นทำร้าย เป็นต้น


ในความเป็นจริงแล้ว วิบากกรรมหรือผลแห่งกรรมเก่า
ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องให้ผลที่เหมือนกัน (แบบ Apple to Apple)
ยกตัวอย่างเช่น การที่เราประพฤติผิดในสามีหรือภรรยาผู้อื่น
ไม่ได้จำเป็นว่าผลกรรมที่จะได้รับคือ
คนอื่นจะมาประพฤติผิดในสามีหรือภรรยาเรา
แต่ผลกรรมที่จะได้รับอาจเป็นผลอย่างอื่นก็ได้ เช่น
ใน “มหานารทกัสสปชาดก” (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก)
พระนางรุจาราชธิดาทรงระลึกชาติได้ และได้กราบทูลพระราชาว่า
ตนเองเคยเกิดเป็นบุตรนายช่างทองได้เที่ยวคบชู้ภรรยาของชายอื่น
เมื่อบาปกรรมนั้นให้ผล ตนเองต้องหมกไหม้อยู่ในโรรุวนรกสิ้นกาลนาน
หลังจากที่พ้นจากนรกแล้ว ต้องไปเกิดเป็นลา
ถูกตอน และต้องทำงานหนักลากรถ
พ้นจากชาติที่เป็นลาแล้ว ได้ไปเกิดเป็นลิงในป่าใหญ่
ถูกนายฝูงขบกัดลูกอัณฑะ
พ้นจากชาติที่เป็นลิงแล้ว ได้ไปเกิดเป็นโค
ถูกตอน และต้องทำงานหนักลากรถ
พ้นจากชาติที่เป็นโคแล้ว มาเกิดเป็นกระเทยในตระกูลในแคว้นวัชชี
ซึ่งเหล่านี้เป็นผลแห่งกรรมของการคบชู้ภรรยาของผู้อื่น
https://84000.org/tipitaka/atita/s.php?B=28&A=5180&Z=5625&pagebreak=0
ดังนั้นแล้ว ผลกรรมของการประพฤติผิดในสามีหรือภรรยาผู้อื่นนั้น
ผลกรรมที่จะได้รับอาจไม่ใช่คนอื่นประพฤติผิดในสามีหรือภรรยาเรา
แต่เป็นผลกรรมที่เป็นโทษรุนแรงยิ่งกว่ามากมายหลายเท่าทวีคูณ


โดยลักษณะเช่นนี้แล้ว การที่เราได้รับผลกรรมบางอย่างในปัจจุบัน
อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะผลกรรมแบบเดียวกันในอดีตก็ได้
ยกตัวอย่างเช่น หากเราถูกหัวหน้างานตำหนิรุนแรง
อาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นผลกรรมของเราในอดีต
ที่เราเคยไปตำหนิคนอื่นรุนแรงก็ได้
แต่เหตุที่หัวหน้างานตำหนิเรารุนแรง
อาจเป็นเพราะเราทำงานผิดพลาดหรือบกพร่องก็ได้


หรือกรณีสามีภรรยาเราไปคบชู้
อาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นผลกรรมของเราในอดีต
ที่เราเคยไปคบชู้กับคนอื่นก็ได้
แต่เหตุที่สามีภรรยาเราไปคบชู้
อาจเป็นเพราะเขาเป็นคนมีนิสัยเช่นนั้นอยู่แล้ว
และเราบกพร่องที่ไปเลือกคบกับคนไม่ดีเช่นนั้นเอง


หรือกรณีที่เราถูกขโมยของ
อาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นผลกรรมของเราในอดีต
ที่เราเคยไปขโมยของใครก็ได้
แต่เหตุที่เราถูกขโมยของ อาจเป็นเพราะ
เราละเลยไม่ดูแลสิ่งของให้ดี วางสิ่งของล่อตาโจรขโมยก็ได้


หรือกรณีที่เราถูกคนอื่นทำร้าย
อาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นผลกรรมของเราในอดีต
ที่เราเคยไปทำร้ายใครก็ได้
แต่เหตุที่เราถูกทำร้าย อาจเป็นเพราะ
เราไปอยู่ในสถานที่อโคจร หรือไปพูดจาไม่ดีกับคนอื่นก็ได้


เช่นนี้แล้ว ในปัจจุบันที่เราได้รับผลกรรมใด ๆ ก็ตาม
ไม่ได้จำเป็นว่าเกิดจากกรรมเก่าที่เหมือนกัน (แบบ Apple to Apple)
โดยอาจจะเกิดจากกรรมเก่าที่ไม่เหมือนกันก็ได้
เพราะว่าไม่ได้จำเป็นว่ากรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
จะต้องให้ผลเหมือนกัน (แบบ Apple to Apple)
เราลองพิจารณาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ
หากเราได้ไปช่วยเหลือคนจมน้ำให้รอดชีวิต
ก็ไม่ได้แปลว่า ผลที่เราจะได้รับคือ เราจะจมน้ำและมีคนมาช่วย
แต่ผลอาจจะเป็นว่า เราจะได้รับคำขอบคุณหรือเป็นที่ชื่นชม
หรือได้ไปสู่สุคติภูมิ เป็นต้น
ซึ่งหากเรามีความเข้าใจในเรื่องผลแห่งกรรมเก่าที่ถูกตรงแล้ว
ย่อมจะหลีกเลี่ยงการทำกรรมใหม่ใด ๆ
ที่จะก่อให้เกิดผลกรรมที่ไม่ดีแก่ตนเองในอนาคต
และเลือกที่จะสร้างกรรมใหม่
ที่จะก่อให้เกิดผลกรรมที่ดีแก่ตนเองในอนาคตได้แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP