จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

เชียร์ก็บาป


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it297 destinationเวลาที่เราเห็นบุคคลอื่นทำกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมก็ตาม
หากเราเชียร์ในการกระทำกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมดังกล่าว
เช่น ยินดีพอใจ หรือสรรเสริญกรรมดังกล่าวก็ตาม
ก็ย่อมจะถือว่าเป็นการกระทำกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมด้วย
(แม้ว่าอาจจะมีผลหนักเบาแตกต่างจากผู้กระทำกรรมนั้นก็ตาม)
อย่างเช่น เห็นบุคคลอื่นฆ่าสัตว์ กล่าวโกหก หรือกล่าวคำหยาบก็ตาม
แล้วเรายินดีพอใจ หรือสรรเสริญ
ในการฆ่าสัตว์ การกล่าวโกหก หรือคำหยาบนั้น
ก็ย่อมจะถือว่าเราได้ก่ออกุศลกรรมแล้วเช่นกัน


ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต
ทุติยวรรคที่ ๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่า
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔๐ ประการ
เป็นผู้ถูกทอดทิ้งไว้ในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานำมาทอดทิ้งไว้
ธรรม ๔๐ ประการ เป็นไฉน คือ
เป็นผู้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการฆ่าสัตว์ ๑
พอใจในการฆ่าสัตว์ ๑ กล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์ ๑
ลักทรัพย์ด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการลักทรัพย์ ๑
พอใจในการลักทรัพย์ ๑ กล่าวสรรเสริญการลักทรัพย์ ๑
ประพฤติผิดในกามด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑
พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ กล่าวสรรเสริญการประพฤติผิดในกาม ๑
พูดเท็จด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการพูดเท็จ ๑
พอใจในการพูดเท็จ ๑ กล่าวสรรเสริญการพูดเท็จ ๑
พูดส่อเสียดด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการพูดส่อเสียด ๑
พอใจในการพูดส่อเสียด ๑ กล่าวสรรเสริญการพูดส่อเสียด ๑
พูดคำหยาบด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการพูดคำหยาบ ๑
พอใจในการพูดคำหยาบ ๑ กล่าวสรรเสริญการพูดคำหยาบ ๑
พูดเพ้อเจ้อด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการพูดเพ้อเจ้อ ๑
พอใจในการพูดเพ้อเจ้อ ๑ กล่าวสรรเสริญการพูดเพ้อเจ้อ ๑
อยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการอยากได้ของผู้อื่น ๑
พอใจในการอยากได้ของผู้อื่น ๑ กล่าวสรรเสริญการอยากได้ของผู้อื่น ๑
มีจิตปองร้ายด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการปองร้าย ๑
พอใจในการปองร้าย ๑ กล่าวสรรเสริญการปองร้าย ๑
มีความเห็นผิดด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในความเห็นผิด ๑
พอใจในความเห็นผิด ๑ กล่าวสรรเสริญความเห็นผิด ๑
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔๐ ประการนี้แล
เป็นผู้ถูกทอดทิ้งไว้ในนรกเหมือนสิ่งของที่เขานำมาทอดทิ้งไว้


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔๐ ประการ
เป็นผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์ เหมือนสิ่งของที่เขานำมาประดิษฐานไว้
ธรรม ๔๐ ประการเป็นไฉน คือ
เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑
พอใจในการเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑ กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑
เว้นขาดจากการลักทรัพย์ด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการลักทรัพย์ ๑
พอใจในการเว้นจากการลักทรัพย์ ๑ กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการลักทรัพย์ ๑
เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามด้วยตนเอง ๑
ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑
พอใจในการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑
กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑
เว้นขาดจากการพูดเท็จด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการพูดเท็จ ๑
พอใจในการเว้นจากการพูดเท็จ ๑ กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการพูดเท็จ ๑
เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการพูดส่อเสียด ๑
พอใจในการเว้นจากการพูดส่อเสียด ๑ กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการพูดส่อเสียด ๑
เว้นขาดจากการพูดคำหยาบด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการพูดคำหยาบ ๑
พอใจในการเว้นจากการพูดคำหยาบ ๑ กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการพูดคำหยาบ ๑
เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ๑
พอใจในการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ๑ กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ๑
ไม่อยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการไม่อยากได้ของผู้อื่น ๑
พอใจในการไม่อยากได้ของผู้อื่น ๑ กล่าวสรรเสริญการไม่อยากได้ของผู้อื่น ๑
มีจิตไม่ปองร้ายด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในการไม่ปองร้าย ๑
พอใจในการไม่ปองร้าย ๑ กล่าวสรรเสริญการไม่ปองร้าย ๑
มีความเห็นชอบด้วยตนเอง ๑ ชักชวนผู้อื่นในความเห็นชอบ ๑
พอใจในความเห็นชอบ ๑ กล่าวสรรเสริญความเห็นชอบ ๑
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔๐ ประการนี้แล
เป็นผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์ เหมือนสิ่งของที่เขานำมาประดิษฐานไว้
https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=24&A=7256&w=%B8%C3%C3%C1_%F4%F0_%BB%C3%D0%A1%D2%C3


เราจึงจะเห็นได้ว่าในการกระทำอกุศลกรรมต่าง ๆ นั้น เช่น
การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ
การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ การอยากได้ของผู้อื่น
การปองร้าย มีความเห็นผิด เป็นต้น
ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำอกุศลกรรมนั้นเอง
หรือชักชวนให้ผู้อื่นกระทำ หรือยินดีพอใจในการกระทำนั้น
หรือสรรเสริญการกระทำนั้นก็ตาม ก็ถือเป็นอกุศลกรรมทั้งสิ้น
ซึ่งหากบุคคลใดกระทำอกุศลกรรมนั้นเอง
แถมยังชักชวนให้ผู้อื่นกระทำ ยินดีพอใจในการกระทำนั้น
และสรรเสริญการกระทำนั้นด้วย
ก็ยิ่งเท่ากับว่ากระทำอกุศลกรรมหลายกรรมในเวลาเดียวกันครับ


ในทางกลับกัน ในการกระทำกุศลกรรมใด ๆ นั้น
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทำกุศลกรรมนั้นเอง
แต่เป็นผู้ชักชวนให้ผู้อื่นกระทำ หรือยินดีพอใจในการกระทำนั้น
หรือสรรเสริญการกระทำนั้นก็ตาม ก็ถือเป็นกุศลกรรมทั้งสิ้น
โดยหากบุคคลใดกระทำกุศลกรรมนั้นเอง
แถมยังชักชวนให้ผู้อื่นกระทำ ยินดีพอใจในการกระทำนั้น
และสรรเสริญการกระทำนั้นด้วย
ก็ยิ่งเท่ากับว่ากระทำกุศลกรรมหลายกรรมในเวลาเดียวกันเช่นกันครับ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


เชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
สนับสนุนการพัฒนาเด็กเยาวชนร่วมกับชมรมเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ สวนธรรมประสานสุข บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ด้วยชมรมเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์ สวนธรรมธาราศัย อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมนำพาเด็กเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้กายใจ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เด็กเยาวชนมีสติเป็นเกราะป้องกันภัย ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคม รวมทั้งเป็นการสืบทอดส่งต่อพระพุทธศาสนาสู่เด็กเยาวชน และร่วมกันธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป


พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ประธานสงฆ์สวนธรรมประสานสุข บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมเรียนรู้กายใจฯ และคณะกรรมการและสมาชิกชมรมเรียนรู้กายใจฯ ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ชมรมเรียนรู้กายใจฯ ได้ใช้เป็นทุนในการจัดค่ายเรียนรู้กายใจ ทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ตามปัญหาความจำเป็น โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีคร้ังนี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สวนธรรมประสานสุข บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ร่วมบุญทอดผ้าป่า
ชื่อบัญชี นางพจนา ทรัพย์สมาน และนางปราณี ศิริวิริยะกุล และนางชญาณัฒ ธิเนตร

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี นครสวรรค์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 627-0-34831-8แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP