จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๙๑ รู้แบบพุทธ119031598 623605678344653 4588745261378405862 n


ชาวพุทธเป็นคนอย่างไร
มีสิทธิ์ไปเสวยผลแบบไหน
ดูได้จากความเป็นคนดีจริง
กับความเป็นคนรู้จริง
ตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงตีกรอบไว้


คนดีแบบพุทธ
มีเครื่องหมายสำคัญ
คือ กตัญญู รู้คุณคน
เพราะความรู้คุณ อยากตอบแทนคุณคน
เป็นจิตสำนึกชั้นสูงของสิ่งมีชีวิตที่เจริญ
เมื่อมีจิตที่เจริญเป็นตัวตั้งอย่างเดียว
อะไรดีๆจะตามมารวมที่จิตนั้นได้หมด


คนดีแบบพุทธ
คือคนที่อยากช่วยคนอื่น
มากกว่าอยากให้คนอื่นมาช่วย
อยากเป็นฝ่ายเสียสละ
มากกว่าอยากเรียกร้องให้คนอื่นมาสละให้
เมื่อจิตคิดเผื่อแผ่ ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว
ก็ยากที่จะสงสารตัวเอง
ยากที่จะคิดไม่ดี
ยากที่เอาอะไรเข้าตัวแบบผิดทาง
กับทั้งเป็นผู้สละต้นเหตุแห่งทุกข์ได้ง่าย
เมื่อได้เวลารู้ธรรมะขั้นสูงในขั้นต่อไป


คนดีแบบพุทธ
คือคนที่ห้ามใจจากบาปทั้ง ๕ ได้
ไม่ใช่ถือศีล ๕ แต่ปาก
แต่พิสูจน์ตัวว่าถูกยั่วยุแล้วไม่พูด ไม่ทำ
ในแบบเผลอถลำตัวไปเป็นคนบาปกับใครเขา
แม้จะคิดๆบ้าง ก็ห้ามปาก ห้ามมือไม้ทันเสมอ
และเมื่อจิตรักษาความสะอาดกายได้นานพอ
ย่อมพอใจตนเอง
เพราะไม่ต้องทนจิตวิญญาณที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่า
อีกทั้งสงบง่าย
เพราะไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้เกิดแรงดิ้น
เหมาะกับการรู้ถูก รู้ตรง รู้ตามจริง
ควรแก่ธรรมะขั้นสูงในลำดับต่อไป


ดีได้จริงแบบพุทธ
จิตจะหยุดถลาไปหาของต่ำ
วิญญาณจึงมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา
รู้ได้ด้วยสัญชาตญาณทางจิตว่า
ใจที่ผ่องแผ้ว โปร่งใส ไร้อารมณ์เดือดร้อน
ไม่มีทางไปสู่ความเป็นสหายแห่งเดรัจฉาน
เปรต หรือสัตว์นรก ผู้มีจิตวิญญาณสกปรกได้


เมื่อดีจริง
แล้วเอามาต่อยอดเป็นความรู้ให้จริง
ในความจริงที่เหล่าอริยะใคร่รู้
รู้ว่ากายนี้ ใจนี้ ก็แค่เหยื่อล่อให้หลงยึด
เมื่อยังหลงยึดว่าเป็นตัวเป็นตน
อย่างไรก็มีทุกข์ในตัวตน
ทั้งแบบที่เป็นอยู่
และแบบใหม่ที่รออยู่
ต่อให้ดีแสนดีแค่ไหน
ก็ต้องเป็นทุกข์กับตัวตนดีแสนดีนั้นวันยังค่ำ
เพราะไม่อาจพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตายไปได้


ผู้รู้แบบพุทธ
ไม่ใช่รู้วิชาสารพัด
ไม่ใช่รู้ข่าวสารทั่วไปหมด
ไม่ใช่รู้วาระจิตของคนอื่น
แต่รู้วาระจิตของตนเองว่า
กำลังยึดอะไรให้ใจเป็นทุกข์บ้าง


ผู้รู้แบบพุทธ
แม้ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพาน
ก็ทุกข์น้อยลงกว่าเดิม
เพราะยึดน้อยลงกว่าตอนไม่รู้
ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิแบบพุทธ


ผู้รู้แบบพุทธ
แม้ไม่รู้ว่าจะได้บรรลุมรรคผลวันไหน
แม้ยังไม่เห็นว่านิพพานหน้าตาเป็นอย่างไร
แต่ก็รู้แล้วว่าจิตวิญญาณบนวิถีความเป็นพุทธ
ตัดสินกันด้วยวันนี้
ที่อยู่ในทิศของการหยุดหลงทาง
เบากาย สบายใจ
มีสติรู้วาระจิตตนเองว่า
กำลังจ่อเข้าไปยึด
หรือถอนออกมาวาง!


ดังตฤณ
กันยายน ๒๕๖๓


review


พระพุทธองค์ทรงวิสัชนาธรรมแก่พระสารีบุตร
ถึงภพภูมิที่ไปหลังจากสิ้นชีวิตของพระอริยบุคคลทั้งหมดยกเว้นพระอรหันต์
ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์  "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "สอุปาทิเสสสูตร ว่าด้วยสอุปาทิเสสบุคคล ๙ จำพวก"


หากต้องใกล้ชิดกับผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายและนินทาผู้อื่นอยู่เสมอ
จะทำอย่างไรให้ไม่ต้องมีส่วนร่วมกับความคิดไม่ดีดังกล่าว
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน"ถ้าต้องอยู่ร่วมกับผู้ที่มีความคิดเป็นลบอยู่เสมอ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร"


นัตถิกทิฏฐิซึ่งประกอบด้วยความเชื่อ ๑๐ อย่าง
อันเป็นหนึ่งในมิจฉาทิฏฐิ ๓ มีรายละเอียดอย่างไร
ติดตามได้จากเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์"จุดหมายปลายธรรม"
ตอน"มิจฉาทิฏฐิ ๓ ที่ห้ามมรรคและห้ามสวรรค์ (ตอนที่ ๒)"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP