ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๓


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๓ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
ในหัวข้อคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอนุสติ ๑๐ กันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือดังตฤณวิสัชนา จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
         พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ
         เทวตานุสติ มรณสติ กายคตาสติ อานาปานสติ อุปสมานุสติ

๑. ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือน้อมจิตระลึกถึง และพิจารณาคุณของพระองค์
๒. ระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบคือนิพพาน และพิจารณาคุณของนิพพาน อันเป็นที่หายร้อนดับกิเลสและไร้ทุกข์
๓.​ ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา พิจารณาให้เกิดความไม่ประมาท
๔. ระลึกถึงพระธรรม(คำสั่งสอนของพระพุทธองค์) คือน้อมจิตระลึกถึง และพิจารณาคุณของพระธรรม
๕. ระลึกถึงศีล และพิจารณาศีลของตนที่ได้ประพฤติบริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย
๖. สติอันไปในกาย หรือระลึกถึงเกี่ยวกับร่างกาย คือ กำหนดพิจารณากายนี้ ให้เห็นว่าประกอบด้วยด้วย ส่วนต่างๆคือ อาการ ๓๒ อันไม่สะอาด ไม่งาม น่าเกลียด เป็นทางรู้เท่าทันสภาวะของกายนี้ มิให้หลงไหลมัวเมา
๗. ระลึกถึงพระสงฆ์ คือน้อมจิตระลึกถึง และพิจารณาคุณของพระสงฆ์
๘. ระลึกถึงเทวดา หมายถึงเทวดาที่ตนเคยได้รู้ได้ยินมา และพิจารณาเห็นคุณธรรมซึ่งทำคนให้เป็นเทวดา ตามที่มีอยู่ในตน
๙. สติกำหนดลมหายใจเข้าออก
๑๐. ระลึกถึงจาคะ ทานที่ตนได้บริจาคแล้ว และพิจารณาเห็นคุณธรรม คือความเผื่อแผ่เสียสละที่มีในตน


 


เฉลยของฉบับที่แล้ว

๑. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน.....นางสุชาดา
๒. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง.....นางกาติยานี
๓. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา.....นางวิสาขา
๔. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม.....นางขุชชุตตรา
๕. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา.....นางสามาวดี
๖. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ยินดีในฌาน.....นางอุตตรานันทมารดา
๗. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต.....นางสุปปวาสา   
๘. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้.....นางสุปปิยา
๙. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา.....นางกาฬีกุรรฆริกา
๑๐. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดา.....นางนกุลมารดาคหปตานี
                                   

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือ พระกรรมฐานกลางกรุง จำนวน ๕ รางวัล
     ๑. คุณวิภาดา จ. เชียงใหม่
     ๒. คุณเล็ก จ. สมุทรปราการ
     ๓. คุณรวิวัตน์ กรุงเทพฯ
     ๔. คุณอลิสา กรุงเทพฯ
     ๕. คุณวันดี จ.ปทุมธานี


ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP