ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิถาม – ในการเวียนว่ายตายเกิดของเรา ถ้าหากเราต้องไปอบายแล้ว จะมีทางแก้ไขไหมครับ หรือถ้าพลาดไปแล้วต้องทำใจอย่างเดียว


ก็คงทำกรรมหนักอะไรมาสักอย่างนะ
พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะครับ ที่แน่นอนว่าจะตกนรกแน่ๆ
คือทำอนันตริยกรรม ฆ่าแม่ ฆ่าพ่อ ฆ่าพระอรหันต์ ทำให้สงฆ์แตกแยก
แล้วก็ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงขั้นห้อพระโลหิต ห้อเลือด
อันนี้เป็นอนันตริยกรรมชนิดที่ไม่สามารถจะไปถ่ายถอนนะ
ทำไปแค่ครั้งเดียว เที่ยงที่จะลงสู่นรกแน่นอนแต่นอกเหนือจากนั้น ยังสามารถแก้ตัวกันได้
ยกตัวอย่างเช่นพระองคุลีมาลนะครับ ท่านฆ่าคนมา ๙๙๙ คนนะ
ซึ่งถ้าหากว่าคิดดูนะ หนักหนาสาหัสนะ ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะ
แต่คนที่หนึ่งพัน คือพระพุทธเจ้านี่สามารถจะไปปราบท่านได้
ไม่อย่างนั้นท่านจะเจอมารดาของตัวเอง เจอแม่ของตัวเอง
ถ้าฆ่าแม่ตัวเองนี่หมดสิทธิ์แล้ว
แต่ว่าเผอิญได้มีวาสนานะ มีวาสนากันมาต่อพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าเสด็จมาช่วย ให้เหยื่อล่อให้วิ่งตามไล่ฆ่านี่เป็นพระองค์เองนะครับทีนี้ท่านก็สามารถกลับใจให้ท่านองคุลีมาลได้เห็นจากผิดเป็นชอบ
กลายเป็นเห็นชอบที่ถูกที่ควรนะครับ
ก็เลยสุดท้ายกลายเป็นพระอรหันต์ ทั้งๆ ที่ฆ่าคนมาแล้ว ๙๙๙ คนนะ
ลองคิดดูว่าเหี้ยมเกรียมขนาดไหนนะ ยังสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นคือถ้ายังไม่ได้ทำอนันตริยกรรมไปนะ ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องกลัวนะ
แล้วที่จะเดินทางเกิดตายไปในสังสารวัฏ
โดยไม่ต้องจับพลัดจับผลู หล่นลงนรกเลยนะ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

เพราะการเดินทางในสังสารวัฏนี่มันมีรอบขึ้นรอบลง
อย่างถ้าเป็นรอบขึ้น ขาขึ้นเลย ก็จะเห็นได้ชัดว่าขวนขวายทำบุญ ขวนขวายรักษาศีลนะ
แต่ถ้าเริ่มเป็นรอบขาลง ก็จะเห็นเรื่องบุญกุศลเป็นของตลกนะ
นี่ก็นึกอยากจะทำอะไรสนองตัณหา สนองกิเลสของตัวเองก็ทำไปแบบไม่ยั้งคิด


อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นได้อยู่แล้วว่า
การเดินทางไปในสังสารวัฏ ท่องเที่ยวไปแบบไม่มีต้นไม่มีปลายนี้
อย่างไรก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะลงนรกได้
อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสนะว่า
เดินทางไปเรื่อยๆ คิดจะเดินทางไปแบบไม่รู้จบ
แล้วจะมาตั้งจิตบอกว่าขออธิษฐานเป็นสัมมาทิฐิไปทุกภพทุกชาตินี่ ไม่ได้
มีทางเดียวนะครับ ก็คือต้องเดินทางตรง ตัดตรง
ออกจากสังสารวัฏนะครับ โดยการเข้านิพพานไปเสียแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP