จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๗๔ นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าง274 talkเมื่อนั่งสมาธิไปเจอความว่าง
ก็มักเกิดข้อสงสัยว่า
จะให้ทำอย่างไรต่อ
ในเมื่อไม่มีจุดใดให้จับสังเกต
คล้ายออกอ่าว เจอฟ้าไร้ดาว
ไปต่อให้ถึงฝั่งไม่ถูก


เพื่อไปต่อได้ถูก
ไม่ใช่รอให้ถึงจุดนั้นแล้วค่อยถาม
ที่ถูกต้องมีทุน คือ ความเข้าใจ
เตรียมเอาไว้ก่อนล่วงหน้า


อันดับแรก
‘ความรู้สึก’ ว่าว่าง
ไม่ใช่ ‘ความว่าง’
แต่เป็นแค่จิตดวงหนึ่ง
ที่เว้นวรรคจาก
เมฆหมอกความฟุ้งซ่านหยาบๆชั่วคราว


หลักฐานของความไม่ว่างจริง
ก็คือว่างได้แป๊บเดียวแล้วเกิดความสงสัยว่า
จะให้ทำอย่างไรต่อนั่นแหละ
เรียกได้ว่า ยัง ‘ว่างแบบไม่วาง’ อยู่


ความสงสัย ก็คือความฟุ้งซ่านชนิดหนึ่ง
หรือยังมีความฟุ้งไปได้อีกหลายแบบ
เช่น สงสัยฉันบรรลุแล้วกระมัง
สงสัยว่าภาวะหมดกิเลสคงหน้าตาเป็นอย่างนี้เอง
ซึ่งถ้าฟุ้งไปในทิศทางนั้น
แบบไม่มีทุนรอนเป็นความรู้ความเข้าใจ
ก็มีสิทธิ์เป็นจุดเริ่มต้นของศาสดาเถื่อนขึ้นมาได้


ต่อเมื่อมีความเข้าใจไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นสัมมาทิฏฐิไว้ว่า
ความรู้สึกว่างก็ดี
ความสงสัยใคร่จะได้คำตอบก็ดี
ต่างก็จัดเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่ง
เกิดได้ด้วยเหตุอันใด
เมื่อเหตุนั้นหายไป ผลก็หายตาม
เช่นนี้ เมื่อนั่งสมาธิจนเกิดความว่าง
ก็จะเกิดสติตามมา
เห็นเป็นสภาพจิตอย่างหนึ่ง
เป็นความว่างเทียมๆอย่างหนึ่ง
ตลอดจนเห็นความไม่เที่ยงของความว่างเก๊ๆนั้น


การเขยิบเข้าใกล้ความว่างของจริง
เริ่มขึ้นเมื่อคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันธรรม
พอใจรู้เท่าที่มีอะไรอย่างหนึ่งให้รู้อยู่เดี๋ยวนี้
โดยไม่มีการรอล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรต่อไป
เพราะเมื่อจิตไม่หวังรอ
อะไรๆจะปรากฏตามที่มันเป็น
คือ แสดงตัวชั่วครู่
แล้วแสดงความไม่เหมือนเดิมตามมาเอง
นั่งสมาธิแล้วว่าง ๒ ชั่วโมงได้
ขึ้นชั่วโมงที่ ๓ ก็เลิกว่างได้
ไม่ใช่เห็นว่าว่างนาน แปลว่าหมดกิเลส
ไม่ใช่เห็นว่าว่างนาน ควรแก่การสงสัยว่า
จะทำอะไรต่อดี!


ดังตฤณ
มกราคม ๒๕๖๓


review

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลาย
ถึงประโยชน์ของการที่มีคนดีมีศีลธรรมเกิดขึ้นในโลก
ติดตามได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "สัปปุริสสูตร ว่าด้วยผู้ได้รับประโยชน์สุขจากสัปบุรุษ"


การเจริญจิตตภาวนาโดยสม่ำเสมอ
ย่อมทำให้จิตมีความสงบเย็นและผ่องใสขึ้นเรื่อยๆ
ดังความตามพระธรรมเทศนา
โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เรื่อง "พิจารณาทุกขเวทนา (ตอนที่ ๑)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ"


หลังจากที่ตายจากอัตภาพมนุษย์ไปแล้ว
เหตุใดที่ทำให้เกิดการระลึกชาติขึ้นได้
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้ว จะยังจำเรื่องราวต่างๆ ได้หรือไม่"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP