ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

บุญกิริยาวัตถุสูตร ว่าด้วยการทำบุญกิริยาวัตถุแล้วไปเกิดในที่ต่างๆ


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๑๒๖] ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้
๓ ประการเป็นไฉน คือ บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทาน ๑
บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล ๑ บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนา ๑
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อย
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลนิดหน่อย
ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์.


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณ
ทำบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีลพอประมาณ
ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์.


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง
ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
ภิกษุทั้งหลาย มหาราชทั้ง ๔ ในชั้นนั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างเหลือเฟือ
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างเหลือเฟือ
ย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชทั้งหลายโดยฐานะ ๑๐ ประการ
คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง
ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์
ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงส์นั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างเหลือเฟือ
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างเหลือเฟือ
ย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นดาวดึงส์ทั้งหลายโดยฐานะ ๑๐ ประการ
คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง
ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามา
ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสุยามเทพบุตรในชั้นยามานั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างเหลือเฟือ
ทำบุญกิริยาที่สำเร็จด้วยศีลอย่างเหลือเฟือ
ย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นยามาทั้งหลายโดยฐานะ ๑๐ ประการ
คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง
ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิต
ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสันดุสิตเทพบุตรในชั้นดุสิตนั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างเหลือเฟือ
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างเหลือเฟือ
ย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นดุสิตโดยฐานะ ๑๐ ประการ
คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง
ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดี
ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสุนิมมิตเทพบุตรในชั้นนิมมานรดีนั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างเหลือเฟือ
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างเหลือเฟือ
ย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นนิมมานรดีทั้งหลายโดยฐานะ ๑๐ ประการ
คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง
ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย
เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตสวัตดี
ภิกษุทั้งหลาย ท้าวปรนิมมิตวสวัตดีเทพบุตรในชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนั้น
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานอย่างเหลือเฟือ
ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลอย่างเหลือเฟือ
ย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีทั้งหลายโดยฐานะ ๑๐ ประการ
คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์
ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล.


บุญกิริยาวัตถุสูตร จบ(บุญกิริยาวัตถุสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๗)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP