สารส่องใจ Enlightenment

วิถีแห่งชีวิต (ตอนที่ ๒)พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เทศน์อบรมคณะนักศึกษา ณ วิทยาลัยครูอุดรธานี จ.อุดรธานี
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒
วิถีแห่งชีวิต (ตอนที่ ๑) (คลิก)เพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกๆ ท่าน
ที่มีความมุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวม ต้องเป็นผู้ตระหนักในหลักธรรม
เราอย่าเห็นว่าธรรมกับเรานั้นเป็นคนละอย่าง
และห่างเหินจากกันโดยไปอยู่คนละโลก ไม่ใช่เช่นนั้น
ความสุขเราก็ต้องการ ความเจริญความสวยงามความเรียบร้อยทุกอย่างเราต้องการด้วยกัน
แม้จะเป็นโลกไหนก็ตาม ความมุ่งหวังเหล่านี้ย่อมตรงกัน
เข็มทิศทางเดินที่จะให้เป็นไปเพื่อความสมหวังดังที่กล่าวนี้คืออะไร
นอกจากหลักธรรมะที่จะชี้ให้ถูกจุดแห่งความสมหวังนี้ รู้สึกจะไม่ค่อยมี
ท่านสอนไว้ในหลักธรรมทั่วๆ ไป
เพื่อคนทุกๆ ชั้นจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเพศและวัยของตน มี ๔ ข้อ คือฉันทะ ให้มีความพอใจในการงานที่เราจะต้องทำ
เช่นเดียวกับเรามีความพอใจในผลของงานมีเงินเป็นต้น


วิริยะ ให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานของตนที่ทำอยู่นั้น
จนกว่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยความสวัสดี
สมกับว่าเรามีความต้องการผลของงานมีเงินเป็นต้น


จิตตะ มีความฝักใฝ่ต่อหน้าที่การงาน
เช่น เราเรียนหนังสือเราก็มีฉันทะความพอใจในการเรียน
วิริยะ พยายามเรียนอยู่เสมอ
สูตรใดที่ควรจะท่องบ่นจดจำให้ขึ้นปากขึ้นใจจดจำจนได้
จิตตะคือความฝักใฝ่ในหลักวิชาของเรา


วิมังสา ให้ไตร่ตรอง ความหมายแห่งสูตรนั้นๆ
ว่ามีความหมายลึกตื้นแค่ไหน มีกี่แยกกี่แขนงที่จะแยกไปจากหลักสูตรข้อนั้นๆ
เราต้องพิจารณาตรวจตราดูด้วยปัญญานี่เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ
หรือเป็นพื้นเพอันใหญ่โตแห่งความสำเร็จของผู้มุ่งต่อผลของงานนั้นๆ
ท่านสอนไว้ ๔ ประเภท คือ ฉันทะ คือความพอใจ วิริยะความขยันหมั่นเพียร
จิตตะ
ความพอใจฝักใฝ่ต่องานของตน วิมังสาจะทำอะไรให้ไตร่ตรองเรียบร้อยเสียก่อน
แล้วจะสำเร็จลงด้วยความสมใจของเรา นี่ท่านก็เรียกว่า ธรรมะ
เราจะหาธรรมะที่ไหนนอกจากตัวของเรา ผู้กำลังมุ่งความสุขความเจริญอยู่เวลานี้
ธรรมะก็คือเครื่องทรงไว้ ทรงอะไรไว้เล่า คนที่รักความสุข รักความดี
ผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความสนใจต่อการทำดี ไม่ว่าจะทางกาย ทางวาจา และทางใจ
ผลคือความสุขความเจริญก็ต้องทรงไว้ซึ่งบุคคลผู้นั้นนี้แปลย่อๆ ให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้ทราบ ว่าศาสนากับเรานั้นแยกกันไม่ออก
เพราะเหตุใด เพราะศาสนาท่านชี้ลงในจุดที่มนุษย์ต้องการทั้งนั้น
ไม่ได้ชี้นอกเหนือไปจากความต้องการของโลกอันชอบธรรมเลย
เมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนากับเราจะแยกกันได้อย่างไรความสุขไม่ว่าทางกายไม่ว่าทางใจเราต้องการ
เมื่อต้องการความสุขความเจริญ
ไม่ว่าจะเจริญทางจิตใจและเจริญทางโภคทรัพย์สมบัติเงินทอง
ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดความทน
หนักก็เอาเบาก็ทำ ไม่ลดละความเพียร ไม่ให้มีความเกียจคร้าน
นี่ท่านเรียกว่าธรรม ประการหนึ่งอุฏฐานสัมปทา ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร
ตื่นดึกลุกเช้า ทำงานให้ตรงต่อเวล่ำเวลา
อย่าโกหกตนเองต่อหน้าที่การงานจะทำให้เคยตัว ท่านสอนอย่างนี้
คนที่มีความขยันหมั่นเพียรจะหาทรัพย์สมบัติประเภทใดย่อมได้ตามใจหวัง


อารักขสัมปทา เมื่อผลของงานเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรที่เราทำได้แล้ว
ให้เก็บหอมรอมริบ อย่าเป็นผู้สุรุ่ยสุร่าย
จับจ่ายจนหมดไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้ เรียกว่าเป็นผู้สุรุ่ยสุร่ายเกินไป
ท่านสอนไว้ว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความชอบธรรมของเรานั้น
จะมากน้อยไม่สำคัญ สำคัญที่ผู้เป็นเจ้าของนั้น
จะต้องเก็บรักษาหรือจะจับจ่ายไปทางใดบ้างด้วย
ต้องเอาเหตุผลเข้าไปค้ำประกัน คือเราจะจ่ายแม้แต่สตางค์แดงหนึ่งขึ้นไป
เราต้องมีเหตุผลว่าจ่ายไปเพราะเหตุไร
เท่านั้นบาทเท่านี้สตางค์เราต้องมีเหตุผลไว้เสมอ
ถ้าหากไม่มีเหตุผลแล้วทรัพย์สมบัติมีมากเท่าไรก็ตาม
จะหมดไปสิ้นไปโดยไม่กี่วันกี่เวลาเลยเมื่อกี้นี้ได้อธิบายถึงเรื่องอารักขสัมปทา
คือให้ถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมของตน
อย่าเป็นผู้สุรุ่ยสุร่ายจ่ายไปไม่รู้จักประมาณ ทรัพย์หมดไปใจก็เสียไปด้วย
ทรัพย์รั่วไหลเนื่องไปจากใจของเราที่รั่ว ไม่มีประมาณในตนเอง
นี่เป็นหลักสำคัญ ฉะนั้นการรักษาทรัพย์ภายนอกกับรักษาใจของเราผู้เป็นเจ้าของนี้
การรักษาใจรู้สึกจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการรักษาทรัพย์
ถ้าเรารักษาระดับใจของเราให้คงที่ดีงามควรแก่เหตุผลทุกด้านแล้ว
การจ่ายทรัพย์แม้จะจ่ายมากน้อย
ย่อมเสียไปด้วยมีเหตุผลและเป็นประโยชน์สำหรับตัวของผู้จ่าย
แต่ถ้าจ่ายโดยนิสัยที่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายด้วยแล้ว
ทรัพย์สมบัติแม้จะเสียไปมากมายเพราะการจับจ่าย
แต่ผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับไม่ค่อยมี
นี่เราควรจะสำนึกตัวของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งสมบัติทั้งมวลไว้ให้มากการรักษาใจให้อยู่ในระดับที่ดีงาม นี่เป็นการรักษาทรัพย์โดยตรง
ถ้ารักษาใจได้แล้วจนเคยชินต่อนิสัย
ทรัพย์สมบัติมีมากน้อยเก็บไว้ก็อยู่ จ่ายไปก็เป็นประโยชน์
การรักษาใจไม่ให้เป็นคนใจรั่วนี้เป็นการรักษายาก
ฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้สนใจในการรักษาตัว
คนเราจะเสียไปในทางใด เนื่องจากใจที่ได้รับการศึกษาอบรมมากน้อยต่างกัน
หรือไม่ได้รับการศึกษาอบรมเลย นี่ก็เป็นข้อที่เราจะควรคิด
การรักษาสิ่งใดไม่เหมือนรักษาตัวของเรา
ถ้ารักษาตัวของเราดีแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยดีไปตาม
เป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่มาคบค้าสมาคมกับเราก็เป็นคนที่ดีในข้อหนึ่งได้อธิบายถึงเรื่องอุฏฐานสัมปทา คือให้มีความขยันหมั่นเพียร
อย่าหัดเป็นคนเกียจคร้านต่อหน้าที่การงานที่ควรทำ
ข้อที่สองอารักขสัมปทา ให้ถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษาทรัพย์ที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในตน
ข้อที่สามสมชีวิตา คือการจ่ายทรัพย์ให้พอเหมาะสมกับการใช้สอย คือความเป็นอยู่ของตน
วันหนึ่งมีความจำเป็นขนาดไหนเราก็จับจ่ายใช้ทรัพย์เท่าที่ความจำเป็นเท่านั้น
ไม่จ่ายให้เลยนั้นไป ท่านเรียกว่าสมชีวิตา การเลี้ยงชีพให้พอเหมาะสม
ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก การฝืดเคืองทั้งๆ ที่ทรัพย์เครื่องสนองมีอยู่
แต่เราไม่ทำให้พอเหมาะพอควรอย่างนี้ ก็เกิดความเดือดร้อนแก่เราและครอบครัวเหมือนกัน
การจ่ายทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยไปในครอบครัวก็ไม่ดี
จะเป็นนิสัยที่เรียกว่านิสัยใจรั่ว เก็บอะไรไว้ไม่อยู่เช่นเดียวกับตะกร้า เราลองเอาไปตักน้ำ
ไม่ว่าน้ำในลำคลอง ไม่ว่าน้ำในบึงในบ่อ ไม่ว่าน้ำในมหาสมุทรทะเล
ตะกร้าตักลงไปที่ตรงไหน น้ำจะไม่มีขังอยู่ในตะกร้านั้นเลย
เพราะตะกร้านั้นรั่วหรือภาชนะรั่วก็เช่นเดียวกัน ใจที่รั่วก็ย่อมเป็นเช่นนั้น
เก็บอะไรที่ดีงามไว้ไม่อยู่ นอกจากของชั่วเท่านั้นมีเท่าไรอยู่จนหมด
เราควรจะสนใจในจุดนี้ให้มาก
นิสัยของคนที่ใจรั่วแล้วแม้จะได้เงินทองมาวันละหมื่น ละแสน ละล้าน ก็ไม่มีความหมาย
เพราะใจมันรั่วได้มาเท่าไรก็หายไปหมดๆความใจรั่วจึงไม่ใช่เป็นของดี จะทำความเดือดร้อนวุ่นวายแก่เรา
และตัดความเจริญในอนาคตของเราด้วย
นอกจากความใจรั่วเกี่ยวกับเรื่องการเก็บทรัพย์แล้ว
ยังจะใจรั่วไปทุกแห่งทุกหนตลอดถึงการคบค้าสมาคมกับบุรุษหญิงชายไม่ว่าวัยใด
อาจจะเป็นคนใจรั่ว เป็นคนใจง่ายจับจ่ายหายไปโดยไม่มีเครื่องตอบแทนก็เป็นได้
เพราะความใจง่ายนี้ไม่ดี มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นจะเป็นคนด้อยราคา ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าที่ควร
และขอเน้นในคำว่าใจรั่วนี้ให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้ทราบ และเห็นโทษของมัน
ให้เราคิดดูว่าหม้อรั่วก็ใช้งานใช้การไม่ได้
แม้แต่ยางรถจักรยานของเรารั่ว ก็ขับขี่ไปไม่ได้
ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าขาดถ้ารั่วแล้วก็เริ่มจะทำลายตัวของมัน
ใจของเราถ้าเริ่มรั่วก็เรียกว่าจะเริ่มทำลายตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญ
ถ้ารั่วมากก็ทำลายตัวเองให้ไม่มีคุณค่าในตัวของเรา
ฉะนั้นจึงกรุณาได้พากันรักษาระดับจิตของเราไว้ให้ดีเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้กำลังเข้าหัวเลี้ยวหัวต่อ
คนก็มีจำนวนมาก การคบค้าสมาคมก็ต้องเป็นไปโดยลำดับๆ
เพราะความจำเป็นบังคับ เนื่องจากหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกัน
เราจะอยู่โดยลำพังคนเดียวก็ไม่ได้
เพราะชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้านต้องเกี่ยวข้องกับสังคม
เราจะปฏิบัติอย่างไรให้เข้ากับสังคมได้โดยราบรื่นแต่เราไม่เสียคน
นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องนำไปพินิจพิจารณาทุกๆ ท่าน
เพื่อให้สังคมเป็นไปเพื่อความราบรื่น
ตัวของเราก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยไม่มีอันใดเสีย
เพราะหลักวิชาคือ ธรรมะ แทรกสิงภายในหัวใจ
ถ้าเป็นรถก็เรียกว่ามีทั้งเบรก มีทั้งคันเร่ง มีทั้งพวงมาลัย
ทำผู้โดยสารให้มีความปลอดภัยนี่เราก็กำลังดำเนินไปอยู่ทุกๆ ระยะที่เกี่ยวกับการครองชีพ เกี่ยวกับสังคม
เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัย
นี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องขบคิด ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง
เราอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเรา
ถ้าหากว่าตัวของเราได้เสียไป แม้เงินจะมีจำนวนล้านๆ ก็ไม่ค่อยมีผล
เช่นเดียวกับปลูกบ้านปลูกเรือนให้คนตายอยู่
จะปลูกสักกี่ชั้น ประดับประดาด้วยความสวยงาม
ก็ไม่เห็นมีคุณค่าอะไรสำหรับบ้านแห่งคนตายหลังนั้น
นี่ก็เหมือนกันสมบัติเงินทองที่มีมาจำนวนมาก ความรู้ที่เรียนมามากๆ
แต่มาประดับคนที่ไม่มีคุณค่าคือ คนเหลวไหล คนเหลวแหลก คนใจรั่ว คนหลักลอย
ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเพราะหลักวิชาที่เรียนมาทุกๆ แขนง
ก็เพื่อประดับตัวของเราให้มีความสง่าราศีและความปลอดภัย
ความราบรื่นดีงามในการประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและสังคม
ตลอดความเป็นอยู่คือชีวิตจิตใจให้เป็นไปวันหนึ่งๆ มีความสะดวกสบาย
หลักวิชาเป็นเครื่องเสริมคนให้ดีทั้งนั้น
ไม่มีหลักวิชาแขนงใดที่เรียนมาแล้วหรือที่สอนให้คนทำความฉิบหายแก่ตนเอง ไม่มี
นอกจากจะเสริมคนให้มีความรู้ ความฉลาด ในการปฏิบัติต่อตัวเอง
เพื่อความปลอดภัยและราบรื่นเท่านั้นในข้อที่สามได้อธิบายผ่านไปแล้ว ข้อที่สี่ กัลยาณมิตตตา
การเลือกคบเพื่อนหญิงชาย ที่สมควรหรือไม่สมควร ก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง
เพราะคนเราโดยลำพังตัวเองอยู่คนเดียวความเสียหายย่อมมีน้อย
ความเจริญก็มีน้อยเหมือนกัน
แต่จะให้เกิดความเจริญหรือเสื่อมเสียนั้น ย่อมเกี่ยวกับสังคมคือหมู่เพื่อน
การคบค้าสมาคมกับสังคมและหมู่เพื่อนหญิงชาย
เราต้องเลือกเฟ้นภายในใจของเราด้วยดี ว่าการคบค้าสมาคมกับใครแล้ว
จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง
หรือจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองต่อไปทั้งตนและผู้มาเกี่ยวข้อง
เราต้องเลือกเฟ้นด้วยดี ไม่เช่นนั้นเมื่อหลวมตัวเข้าไปแล้ว
แก้ไขยากหรืออาจไม่มีทางแก้ไข แล้วถลำไปเลยก็ได้
ท่านจึงสอนว่าให้เลือกเฟ้นในการคบค้าสมาคมกับเพื่อนหญิงชาย
อย่าเห็นแก่ว่าเป็นเพื่อนแล้วก็คบไปเรื่องนิสัยใจคอเป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อซึมซาบกันไปวันละเล็กละน้อยหรือคละเคล้ากันไปวันละเล็กละน้อย
ก็กลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้
ในหลักธรรมท่านสอนไว้ว่า อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
อย่าคบคนพาลสันดานหยาบ ให้คบบัณฑิตนักปราชญ์
ซึ่งเป็นทางหนึ่งให้เกิดมงคล ดังนี้
คำว่าคนพาลนั้นมีสองประเภท
คือคนพาลได้แก่คนชั่ว ภายนอกดี ความชั่วความคิดที่ไม่ดีไม่งามภายในของตนหนึ่ง
คนชั่วอยู่ภายนอกเรายังพอหลบหลีกได้
ความชั่วคือความคิดที่ไม่ดีไม่งาม
ผลักดันให้เราคิดหาทางเสื่อมเสียแก่ตนของตนซึ่งเกิดอยู่ตลอดเวลาภายในใจนี้
รู้สึกว่าจะเลือกเฟ้นและหลีกเลี่ยงได้ยากที่สุด
ฉะนั้นเราควรจะสนใจในจุดนี้ เรามองเห็นคนไม่ดีภายนอกเรายังไม่พอใจ
ไหนจะมาเจอเอาตัวของเราเสียเอง
ซึ่งเป็นคนไม่ดีทั้งความประพฤติ กายวาจาใจทุกด้านนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คัดเลือก
หรือให้เลือกเฟ้นบุคคลที่จะควรคบค้าสมาคมก่อนแล้วคบค้าสมาคมไป
ท่านให้เลือกเฟ้นเสียก่อน ไม่ให้คบค้าสมาคมแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
อย่างนั้นใช้ไม่ได้จะทำให้เราเสีย
เรื่องอนาคตของเรายังมีคุณค่ามากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้
เราจะปรับปรุงตัวของเราเพื่ออนาคตต้องปรับปรุงหลักปัจจุบันไว้ให้ดี
คือปรับปรุงตัวของเราในวันนี้ให้ดี
วันพรุ่งนี้ก็ให้เป็นคนดีเช่นเดียวกัน เดือนหน้าปีหน้าตลอดอวสาน
เมื่อเราปรับปรุงหลักปัจจุบันคือตัวของเราให้อยู่ในกรอบแห่งเหตุผลและศีลธรรมแล้ว
เราจะเป็นคนเจริญรุ่งเรืองมั่นคงและเชื่อตนเองได้ตลอดถึงอนาคต
ไม่ปรากฏเป็นความเสียหายเกิดขึ้นในหลักปัจจุบันที่รักษาไว้ด้วยดีนี้ได้เลยนี่ละหลักธรรมะที่อธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบ หวังว่าคงจะพอเข้าใจกัน
อาจารย์ก็เป็นพระป่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องของสังคม ว่ามีความเจริญและเสื่อมไปทางใดบ้าง
จึงอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยแบบสุ่มเดา
หากมีความผิดพลาดประการใดก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย
และต่อจากนี้ไปหากท่านผู้ใดมีข้อข้องใจ
ในเรื่องข้ออรรถข้อธรรมที่จะสนทนาก็ได้ตามกาลเวลา
การแสดงธรรมให้บรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายฟังในวันนี้
ก็รู้สึกว่ายังไม่จุใจที่อยากจะแสดง แต่ก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องยุติ
ขอความสวัสดีมงคลในสกลโลกจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ที่มา https://bit.ly/2Fb6KDV


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP