สารส่องใจ Enlightenment

การแผ่เมตตามีประโยชน์อย่างไรวิสัชนาธรรม โดย หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ปุจฉา
หลวงปู่ครับอยากจะขอเรียนถามถึงปัญหาธรรมสัก ๕ ข้อ
หวังว่าหลวงปู่คงไม่ขัดข้องนะครับ
๑. หลวงปู่ครับ อะไรครับที่ทำให้เกิดภพ เกิดชาติ
๒. หลวงปู่ครับ อะไรครับที่ไม่ต้องการเกิดภพ เกิดชาติ
๓. หลวงปู่ครับ การแผ่เมตตานั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
๔. หลวงปู่ครับ การแผ่เมตตานั้นช่วยให้คนที่คิดจะปองร้ายนั้นให้หายได้หรือเปล่าครับ
๕. การแผ่เมตตากับการกรวดน้ำนั้นมีค่าเหมือนกันหรือไม่ครับหลวงปู่
หลวงปู่ครับ กระผมขอรบกวนเวลาของหลวงปู่เพียงเท่านี้ละครับ
วิสัชนา -
๑. อุปธิคือกิเลสและอวิชชา อวิชชาก็แปลว่าความโง่
ความโง่ก็มีความหมายอันเดียวกัน เป็นตัวทำให้เกิดภพเกิดชาติ๒. การพิจารณาสังขารทั้งปวงตามความเป็นจริง
ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาให้กลมกลืนกันอยู่
พร้อมกับลมหายใจออก-เข้าให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสาย
อันนี้เองที่จะไปทำลายความโง่คืออวิชชา
เมื่อทำลายความโง่คืออวิชชาแล้วก็กลายเป็นวิชชาอยู่ในตัว
แล้วก็เร่งภาวนาพิจารณาเท่านั้น เพื่อจะได้ไม่สงสัยในโลกทั้งปวง
เมื่อไม่สงสัยในโลกทั้งปวงโดยถ่องแท้
โลกทั้งปวงคืออะไรก็คือสังขารทั้งปวงนั่นเอง
เกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกสลายไป
หยาบก็แตกสลายไปตามหยาบ ละเอียดก็แตกสลายไปตามละเอียด
แม้ผู้รู้อยู่ในขณะปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นแปรปรวนแตกสลายอย่างเร็วที่สุดฉะนั้นผู้รู้ในอดีต ผู้รู้ในอนาคต ผู้รู้ในปัจจุบันจึงเป็นสังขารอันละเอียดมาก
ท่านผู้ใดไม่ยึดถือผู้รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันว่าเป็นเรา เขา สัตว์บุคคลแล้ว
ท่านผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลงไปด้วยพระปัญญาญาณแบบไม่มีรอยแล
ก็ไม่ต้องภามหาภพๆ ชาติๆ๓. มีประโยชน์เพื่อจะไม่ให้จิตใจของตนมีพยาบาทและเบียดเบียน
เมื่อจิตใจของตนไม่มีพยาบาทและเบียดเบียนแล้วใจก็อยู่เป็นสุข
ธรรมที่เป็นคู่กันกับใจในตอนนี้ก็เป็นสุข
และอีกประการหนึ่งผู้แผ่เมตตาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน
ก็คือผู้นั้นแหละเป็นพรหมทั้งกาย วาจา ใจ
จิตผู้นั้นก็รวมเป็นสมาธิง่าย หน้าตาก็ผ่องใส เวรภัยจะมาก่อใหม่ก็ไม่มี
เทวดาก็รักษา มิตรสหายก็มาก สัตว์ทั้งหลายก็กลัวอำนาจความไม่เบียดเบียน
และไม่ตายด้วยพิษเขี้ยว งา และศาสตราวุธ
โดยใจความที่เรียกกันหยาบๆ ว่า ตายโหง
เว้นไว้แต่โรคชราและพยาธิต่างๆ เท่านั้น
ถ้าไม่พ้นทุกข์โดยด่วนในชาตินี้ก็ไม่เกิดในครรภ์ต่อไป
ได้เกิดเป็นกายทิพย์ ใจทิพย์ ในพรหมโลกโดยไม่สงสัย๔. ถ้าหากเขาจะมาก่อใหม่ในชาตินี้ก็สามารถหายได้
ถ้าหากว่าเราได้สร้างกับเขามาชาติก่อนๆ อย่างหนักๆ ก็เบาลง
ถ้าอย่างกลางๆ ก็เบาลงอีกเหลือนิดเดียว
ถ้าอย่างละเอียดนิดเดียวก็หายไปเลย๕. มีค่าเหมือนกัน คำว่ากรวดน้ำก็คือกรวดน้ำใจนั่นเอง
จะเอาน้ำภายนอกหยดลงหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหา
ย่อมมีคุณค่าเสมอกันกับการแผ่เมตตากับการอุทิศกุศลผลบุญ
ผู้มีปัญญาน้อยก็สมมติอุทิศขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งต่อไปถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาในจดหมายหาหลวงปู่ ไม่ถือเป็นเครื่องรบกวนอะไรเลย
เพราะหลวงปู่ไม่หัดนิสัยเป็นผู้ตระหนี่ธรรม
ที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่า ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรมะ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


คัดจาก หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP