ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๐


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๐ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสังโยชน์ ๑๐ นะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับ ซีดีและหนังสือ ณ มรณาท่านละ
ชุด จำนวน ๕ รางวัลค่ะ ^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
          อรูปราคะ สีลัพพตปรามาส  กามราคะ รูปราคะ สักกายทิฏฐิ
          มานะ วิจิกิจฉา อวิชชา  อุทธัจจะ  ปฏิฆะ

๑. ความเห็นว่าเป็นตัวของตน
๒. ความลังเลสงสัย
๓. ความถือมั่นศีลพรต
๔. ความติดใจในกามคุณ
๕. ความกระทบกระทั่งในใจ
๖. ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต
๗. ความติดใจในอรูปธรรม
๘. ความถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่
๙. ความฟุ้งซ่าน
๑๐. ความไม่รู้จริง

 


เฉลยของฉบับที่แล้ว

๑. การลงจากเทวโลก หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก.......เทโวโรหณะ
๒. การเอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงที่ไม้สะดึง เย็บเสร็จแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ร่วมใจกันยกผ้าให้ในนามของสงฆ์เพื่อ อนุโมทนา.......กรานกฐิน
๓. ผ้าผืนหนึ่งที่ใช้เป็นองค์กฐินสำหรับกราน แต่บางทีพูดคลุมๆ หมายถึงผ้าทั้งหมดที่ถวายพระในพิธีทอดกฐิน.......ผ้ากฐิน
๔. ไม้สะดึง คือไม้แบบสำหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวร.......กฐิน
๕. ระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกอบกฐินกรรมได้ มีเพียง ๑ เดือน ต่อจากสิ้นสุดการจำพรรษา.......เขตกฐิน
๖. ผ้านุ่ง เรียกสามัญว่า สบง.......อันตรวาสก
๗. ของถวายอื่นๆ ที่ถวายรวมกับผ้ากฐิน.......บริวารกฐิน
๘. การที่คฤหัสถ์ผู้ศรัทธาหรือแม้ภิกษุสามเณร นำผ้าไปถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้ว ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อทำเป็นผ้ากฐิน.......ทอดกฐิน
๙. การกรานกฐิน.......กฐินัตถารกรรม
๑๐. ผ้าห่ม เรียกสามัญในภาษาไทยว่า จีวร.......อุตราสงค์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือวาทะดังตฤณ ฉบับรักแท้มีจริง จำนวน ๕ รางวัล
     ๑. คุณอมรรัตน์ จ.สระบุรี
     ๒. คุณอรุณี จ.นนทบุรี
     ๓. คุณอัคณิฐชา จ.นนทบุรี
     ๔. คุณวารีย์ จ.สมุทรปราการ
     ๕. คุณหฤทัย  กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP