สารส่องใจ Enlightenment

ที่ตั้งของบุญพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

แสดงธรรมเมื่อวันที่๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)
ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ ตีติณ บัดนี้ จะได้อธิบายในบุญกุศลของบุคคลทั้งหลายที่เกิดมาในโลก
บุคคลผู้เกิดมาในโลกมีแต่เรื่องบุญกับเรื่องบาป
ทั้งสองนี้ที่แสดงออกมาในกิริยาอาการของตนทุกคน
ผู้ที่บาปกรรมความชั่วมาก ตนของตนก็เสาะแสวงหาความชั่วตลอดไป
ผู้ที่บุญกุศลความดีมาก ก็เสาะหาบุญกุศลให้แก่ตนของตนตลอดไปบุญกับบาปจึงมีอยู่ในใจ บุญมาก เขาเพิ่มแต่ความดี
บาปมาก เขาเพิ่มแต่ความชั่ว
ทำแต่บาปกรรมใดๆ ให้เป็นปัจจัยของตนตลอดต่อไปในภายภาคหน้า
เพราะฉะนั้นจึงว่านรกไม่เต็ม สวรรค์ไม่เต็ม เพราะด้วยเหตุใด
ก็เพราะผู้ไปสู่นรก ผู้ไปสู่สวรรค์ เป็นผู้ทำกรรมอยู่ในโลก
ผู้แสวงหาบุญก็ไปสู่สวรรค์ ผู้แสวงหาบาปกรรมความชั่วใดๆ ก็ไปสู่นรก
นรกไม่เต็ม สวรรค์ไม่เต็ม
ในยุคใดที่มีพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลก
สวรรค์ก็เต็มอัดแอกันอยู่จนนับไม่ได้ จนมากที่สุด
ในยุคที่โลกว่างไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์ นรกก็เต็มอัดแออยู่ตลอดเดี๋ยวนี้ยังมีศาสนาของพุทธะอยู่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ยังมีอยู่ในโลก
คำไหว้พระ ไตรสรณะที่พึ่ง ธรรมะของพุทธะ ยังมีอยู่ในโลก
อันนี้จึงว่าธรรมะคำสอนที่เป็นสรณะที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายในโลกยังมีอยู่ครบ
ให้คิดอ่านว่าเราต้องการอย่างใด จะไปสวรรค์หรือจะไปนรก
บาปมา บันดาลใจของเราให้ได้รูปของเปรตผี
บุญมา บันดาลใจของเราให้ได้รูปของเทวบุตรเทวดา
จะต้องการเสวยความสุขหรือจะต้องการเสวยความทุกข์ จะเอาอันใด
ระลึกในตนของตนแล้วให้คิดอ่านเจ้าของให้ดี ให้คิดนึกในตัวของเราผู้ที่ไปนรกเพราะคบปะคนพาล ก็ทำชั่วตลอดไป
ผู้ที่ไปสู่สวรรค์เพราะคบพบปะบัณฑิต
ทำความดีหรือบุญกุศลให้แก่จิตของตนตลอดไป
จิตของเรานี้มีแต่บุญกับบาปเป็นสมบัติในใจของเรา
ร่างกายอันนี้ โภคะทั้งหลายในโลก เครื่องเป็นอยู่
เครื่องไปมา เครื่องตกแต่ง เครื่องรักษาชีวิต
ล้วนแต่เป็นสมบัติของโลก เป็นสมบัติของกาย เป็นสมบัติของรูปอันนี้
ให้เราทุกคนคิดอ่านให้ดี
ไปนรกก็ติดตามนำตัวไม่ได้ ไปสวรรค์ก็ติดตามนำตัวไม่ได้แต่อย่างใดๆบุญกับบาปไม่เป็นตนไม่เป็นตัว ใจไม่เป็นตนไม่เป็นตัว
แต่เป็นของมีฤทธิ์ บันดาลให้ผลในทันที
ให้เราทุกคนตั้งใจให้ดี


๑. ไหว้พระสวดมนต์เช้า-เย็น
๒. ถือศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗
๓. เลี้ยงบิดามารดา
๔. เคารพคนเฒ่าคนแก่
๕. เมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลก
๖. พิจารณาเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องตาย เกิดตายเป็นของคู่กันอยู่ในโลก


ให้ญาติพี่น้องทั้งหลาย ตัวเราทุกคนเดี๋ยวนี้ได้เป็นมนุษย์แล้ว จะไปนรกหรือจะไปสวรรค์
ไปสวรรค์ก็นานแสนนาน ไปนรกก็นานแสนนาน นานความสุข นานความทุกข์
เราจะทำอะไรให้คิดอ่านให้ดีนรกสวรรค์เป็นที่ไปที่มาของปุถุชน ไปๆ มาๆ ไปมาๆ เป็นอยู่อย่างนี้
คิดอ่านแก้ไขตัวเราทุกคน จะไปนรกก็พอใจยินดีต่อความชั่วใดๆ
จะไปสวรรค์ก็ละเว้นชั่วใดๆ ตั้งใจทำแต่ความดี
ให้เราทุกคนคิดอ่าน


            ใจยังบังคับร่างกายอยู่เดี๋ยวนี้
            ใจยังรู้จักความดี รู้จักความชั่วเกิดขึ้นอย่างใดอยู่
            ใจรู้จักความผาสุก ใจรู้จักความทุกข์ในโลก
            ใจรู้จักตกแต่ง ใจรู้จักบังคับ
            จะให้ดีหรือจะให้อย่างใด


เมื่อใดใจบังคับ สรีระร่างกายนี้ก็ยังใช้ได้อยู่
ใจหนีแล้วไม่ได้ประโยชน์อันใด ไม่ได้เรื่องอะไร
นิรตฺถํ ว กลึครํ เหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยทิ้งนอนทับถมแผ่นดิน
เดี๋ยวนี้ใจยังบังคับบัญชาอยู่ ใจยังตกแต่งอยู่ ใจยังบันดลบันดาลอยู่ในดีในชั่ว
ขอให้แก้ไขตนของตนตลอดไปเถิดความดีเกิดจากมนุษย์ ความชั่วเกิดจากมนุษย์
สัตว์เดรัจฉาน บุญไม่เกิดบาปไม่เกิด
เปรตผี บุญไม่เกิดบาปไม่เกิด
เป็นเทวดา บุญไม่เกิดบาปไม่เกิดเราเป็นมนุษย์แล้วบัดนี้ มีแต่ดีชั่วของตนอันตนทำไว้แล้วให้ผล
ชีวิตบัดเดี๋ยวนี้ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ จึงให้รู้จักตนของตน ให้รู้จักใจ
ใจเป็นผู้บังคับให้ดีให้ชั่ว ใจอยู่กับร่างกายจึงทำดีทำชั่วได้ เราทุกคนจงคิดอ่านที่อาตมาเตือนแล้วใน ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินนฺติ
บุคคลผู้สะสมบารมีย่อมไปสู่สวรรค์
เสวยความสุขนานที่สุดกำลังของบุญจึงจะได้เกิดมาในโลกนี้อีกต่อไป
ให้เราทุกคนจงคิดอ่านแก้ไขตนของตน
ในภาวะที่ตนของตนได้เป็นมนุษย์อยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้


            บุญ เกิดขึ้นจากที่เราเป็นมนุษย์นี้เอง
            บาป เกิดขึ้นจากที่เราเป็นมนุษย์นี้เอง


อายุวฒฺโกฯ
อายุวฒฺกาฯ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


จาก พระธรรมเทศนา ของ หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
จัดพิมพ์โดยคณะศิษย์วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP