สารส่องใจ Enlightenment

หลักธรรมคือหลักใจ (ตอนที่ ๑)พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๔วันนี้เป็นวันปีใหม่ ขึ้นปีใหม่วันนี้
ขึ้นปีใหม่ก็มีความหมายสำหรับเราผู้ต้องการความสุขความเจริญ
หากเคยประพฤติตัวไม่ดีอย่างไรมาแต่ก่อนหรือปีก่อนๆ
ก็พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีใหม่นี้ ให้กลายเป็นคนดี คนใหม่ขึ้นมา
จากคนเก่าที่เคยประพฤติตัวไม่ดีให้กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาอย่างน่าชื่นชม
ผู้ประพฤติตัวดีในปีใหม่นี้ก็เป็นคนดีของปีใหม่
และพยายามประพฤติให้ดีเพื่อเป็นคนดีทั้งปีใหม่นี้
และปีใหม่ที่จะมาถึงในปีหน้า จนเป็นคนดีประจำปีของทุกๆ ปีไป
คนที่ประพฤติตัวดีดังกล่าวนี้ เป็นคนที่หาได้ยากหลักแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขของมนุษย์เราก็คือหลักธรรม
ใครมีหลักธรรม ใครมีธรรมเป็นหลักใจ
ผู้นั้นก็มีหลักความประพฤติ มีหลักเป็นที่อยู่ที่ไป ที่ประกอบหน้าที่การงาน
ตลอดความประพฤติในด้านต่างๆ
ถ้ามีหลักธรรมเป็นหลักใจ ความประพฤติไม่เหลวไหล
หน้าที่การงานก็ดีมีเหตุผลเป็นเครื่องรับรอง เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า
งานนี้เป็นงานดีชอบธรรมที่เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม
ไม่ใช่งานฉิบหายวายปวงทั้งตนและผู้อื่น
ผู้มีธรรมเป็นหลักใจย่อมเป็นผู้สะอาดทั้งตนและหน้าที่การงาน
ผลของงานก็ชุ่มเย็น แผ่กระจายไปอย่างกว้างขวาง
ตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีธรรมในใจ มีธรรมเป็นหลักใจผู้มีธรรมย่อมคำนึงถึงเหตุถึงผล คือความผิดถูกดีชั่วอยู่เสมอ
คนไม่คำนึงถึงความผิดถูกดีชั่ว ประพฤติตามอำเภอใจ
ซึ่งเต็มไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานหาความพอดีและความสงบไม่ได้นั้น
จะเป็นผู้เหลวแหลกแหวกแนวตลอดไป
จนกระทั่งวันตายก็แก้ตัวไม่ได้เพราะไม่สนใจจะแก้ตัวเอง
คนประเภทนี้เป็นคนหลักลอยหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ ทั้งเป็นอยู่และตายไป
ราวกับขอนซุงลอยตามน้ำนั่นแล ไม่มีความหมายอันใดในตัวเลย
ดังนั้นหลักธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรนำมาเป็นหลักใจของชาวพุทธเราในประเทศไทยเรา อย่างน้อย ๘๐% ถือศาสนาพุทธ
แต่เวลาถูกถามพระพุทธเป็นอย่างไร พระธรรมเป็นอย่างไร พระสงฆ์เป็นอย่างไร
…ไม่รู้
ถ้าถามถึงเรื่องสถานที่ที่จะก่อความฉิบหายวายปวงล้มเหลวแก่มนุษย์นั้น
รู้กันแทบทั้งนั้น
นั่นมันศาสนาพุทธอะไรก็ไม่รู้
สถานที่ใดเป็นสถานที่ทำคนให้เสีย วัตถุสิ่งใดที่จะทำคนให้เสีย
สิ่งเหล่านั้นรู้กันและชอบทำกันเป็นเนื้อเป็นหนัง
ซึ่งการทำนั้นเป็นการขัดแย้งต่อธรรม เป็นการทำลายธรรม
และทำลายตนไปในตัวทั้งที่รู้ๆ กันอยู่นั่นแล


ความไม่มีธรรมจึงหาที่หวังไม่ได้ แต่มนุษย์ก็ยังหวังกันเต็มแผ่นดิน
หวังกันแบบลมๆ แล้งๆ หาสิ่งพึงใจตอบแทนไม่มีก็ยังหวังกัน
ทั้งนี้เพราะโลกหากพากันสร้างความหวังแบบนี้มานาน
จึงไม่มีใครสะดุดใจคิดพอให้ทราบข้อเท็จจริง
และแก้ไขเหตุอันจะยังผลให้สมหวังกันเท่าที่ควรปีใหม่ขึ้นมาก็เป็นคนเก่านั้น แล้วผ่านไปเป็นปีใหม่อีกก็เป็นคนเก่านั้น
ไม่สนใจที่จะแก้ตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดี ก็หาความหวังไม่ได้คนเรา
ทั้งๆ ที่เกิดมาเต็มไปด้วยความหวังด้วยกัน
เราไม่ใช่ไม่หวัง ทุกวันเวลาอิริยาบถหวังด้วยกันทุกคน
ไม่ว่าเฒ่าแก่ชราเพศใดวัยใดมีความหวังด้วยกัน
หวังความสุขความเจริญและหวังในสิ่งที่ตนพึงใจ
แต่ทำไมถึงได้พลาดไปๆ
ก็เพราะเหตุที่จะทำให้สมหวังไม่มีในความประพฤติการกระทำของตัว
สิ่งที่พึงหวังอันเป็นสิ่งดีงาม อันเป็นความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ไปเสีย
เพราะเหตุแห่งการกระทำนั้นเป็นความทุกข์
สุขจึงไม่กล้าอาจเอื้อมแทรกแซงได้ ความหวังอันพึงใจจึงไม่ปรากฏด้วยเหตุนี้การประพฤติตัว การรักษาตัว
จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติรักษาสิ่งอื่นใดในโลก
สมบัติเงินทองข้าวของเราหามาได้ เราจับจ่ายไปได้เป็นผลเป็นประโยชน์
ถ้าเจ้าของมีความฉลาดตามเหตุผลหลักธรรมเสียอย่างเดียว
แต่การปฏิบัติรักษาเจ้าของให้มีความฉลาดสำหรับตัว
และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติเงินทองบริษัทบริวาร นี้เป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะฉะนั้น การรักษาตนจึงควรถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการรักษาสิ่งใด
การรักสงวนสิ่งอื่นใดก็ไม่เหมือนรักตนสงวนตน
เพื่อเป็นพื้นฐานแห่งความดีงามและความมั่นคงทั้งหลายคนเราถ้าไม่รักตนโดยชอบธรรมถูกธรรมเสียอย่างเดียว
อะไรที่เกี่ยวข้องกับตนก็เหลวไหลไปได้
ไม่ว่าจะมีสมบัติเงินทองเป็นจำนวนล้านๆ บาท
สมบัติเหล่านั้นจะไม่มีคุณค่าอะไรสำหรับคนคนนั้น
นอกจากสมบัติทั้งหลายนั้นจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟ
เผาลนคนที่หาเหตุผลไม่ได้ให้ฉิบหายวายปวงไปถ่ายเดียว
ทั้งๆ ที่หยิ่งว่าตนมีเงินมีทองมากนั้นแหละ
เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องค้ำประกันคุณภาพของคนไว้
สมบัติก็บรรลัย ตัวเองก็เหลวแหลกหาความดีงามไม่ได้ธรรมเป็นเหมือนกับเบรก รถมีทั้งเบรกมีทั้งคันเร่ง พวงมาลัย
ต้องการจะขับขี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หมุนพวงมาลัย
ต้องการจะเร่งในสถานที่ควรเร่งก็เหยียบคันเร่งลงไป
ต้องการจะรอหรือจะหยุดในสถานที่ควรรอควรหยุดก็เหยียบเบรกลงไป
รถให้ความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ที่รู้จักการใช้รถเป็นอย่างดีและปลอดภัย
ตัวของเราเองก็มีคนขับรถคือใจ
คอยระวังและเหยียบคันเร่ง เหยียบเบรกหมุนพวงมาลัย ทางกาย วาจา ใจ
ให้หมุนดำเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงาม คอยเร่งในการงานที่ชอบ
และคอยเหยียบเบรกไว้ไม่ให้ทำความผิดอยู่เสมอคนที่ขับรถภายนอกเขาก็ต้องเรียนวิชาขับรถมาก่อน เรียนจนสอบได้ตามกฎจราจรจริงๆ
ไม่ได้สอบแบบทุกวันนี้นะ ซึ่งเอาเงินไปยื่นให้ตบตากินแล้วปล่อยไปเลย
จะขับเหยียบหัวคนทั้งแผ่นดินก็ตามแกเถอะ ฉันได้เงินแล้วเป็นพอ ไม่เกี่ยวเรื่องอื่นๆ
เพราะฉะนั้น คนขับขี่รถส่วนมากจึงมีแต่คนตาบอด
ขับไม่มีทางเอกทางโท ขับบึ่งไปเลย ชนกันแหลกแตกกระจาย
เวลาฉิบหายก็คนนั่นแหละไม่ใช่อะไรฉิบหาย
รถฉิบหายก็คือรถของคน มาขึ้นอยู่กับคนเป็นผู้ฉิบหาย
นี่เพราะเหตุไร เพราะใบขับขี่ตาบอด ไม่สนใจกับกฎจราจร
ขับกันแบบตาบอดและชนเอาๆ ตายพินาศฉิบหาย วันหนึ่งกี่ศพไม่พรรณนา
สิ่งของสมบัติฉิบหายเป็นเรื่องเล็กน้อย ถือเป็นธรรมด๊า ธรรมดากฎจราจร คือกฎแห่งความปลอดภัย
ถ้าสนใจและปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วความปลอดภัยมีมาก
เราอยากจะพูดว่า ๙๕% ทั้งนี้เว้นแต่เหตุสุดวิสัย เช่น ยางระเบิดเป็นต้น
แต่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น อวดเก่งยิ่งกว่ากฎจราจร แล้วก็โดนเอาๆ
นี่เราเทียบเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะภายนอกเพื่อความปลอดภัย
ต้องขับขี่ตามกฎจราจร ผู้ที่จะขับรถก็ต้องได้ศึกษามาด้วยดีในการขับรถเราขับตัวเราคือปฏิบัติตัวเราตามสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์
เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎแห่งศีลธรรม อันใดที่ควรไม่ควร
งานใดที่ควรให้มีความขยันหมั่นเพียร เปรียบเหมือนกับเหยียบคันเร่ง
ด้วยความอุตส่าห์พยายาม ไม่ขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอ
มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบนั้นๆ จนเป็นผลสำเร็จ
สิ่งใดไม่ควรรีบเหยียบเบรกห้ามล้อตัวเองไม่ให้ทำ
และหมุนพวงมาลัยไปตามสายของงานที่เป็นประโยชน์และถนัดกับจริตนิสัยของตน
ชื่อว่าขับขี่ตนโดยชอบ หรือปฏิบัติตนโดยชอบดังพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า อุฏฺฐานสมฺปทา อย่าขี้เกียจ
เพราะท้องปากไม่ได้ขี้เกียจ ท้องปากถึงเวลาหิวมันหิว ถึงเวลาง่วงมันง่วง
อยากหลับอยากนอน หิวกระหาย เป็นไปได้ทุกอย่างทุกเวลา
ทั้งหนาวทั้งร้อนเต็มอยู่ในร่างกายนี้ทั้งนั้น ต้องหามาเยียวยารักษา
สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ขี้เกียจเหมือนคน ความหิวถึงเวลาหิวมันก็หิว โรคจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้
สกลกายทั้งหมดนี้เป็นเรือนแห่งโรค
มันจะเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใดก็ได้ ถ้าไม่มียารักษาก็ต้องตาย
ยามาจากไหน ถ้าไม่มาจากความวิ่งเต้นขวนขวาย
ความวิ่งเต้นขวนขวายที่เป็นไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้าน
จะทันกับความจำเป็นแห่งธาตุขันธ์ได้อย่างไรธาตุขันธ์ของเราเต็มไปด้วยโรคด้วยภัย
ด้วยความกังวลวุ่นวายที่จะต้องดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา ถ้าขี้เกียจขี้คร้านก็ไม่ทันกัน
เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะรักษาตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัย และสมบูรณ์พูนผลจนถึงอายุขัย
ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียร และขับขี่คือบังคับตนในทางที่ถูกที่ดี
ทางจิตใจก็มีความสุขความสบายด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม มีหลักธรรมเป็นหลักใจ
กายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามธรรมที่ได้อบรมมาเรียบร้อยแล้ว
เปรียบเหมือนกับคนขับขี่รถซึ่งได้เรียนหลักวิชากฎจราจรมาด้วยดีแล้วก็ปลอดภัยนี่เราก็เรียนหลักวิชาจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ให้ความปลอดภัย
ร้อยทั้งร้อยถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วย่อมปลอดภัย
หมุนกายวาจาของเราให้เป็นไปตามใจ ใจหมุนให้เป็นไปตามธรรมคือความถูกต้องดีงาม
คนคนนั้นก็มีความสุขความเจริญเพราะความมีหลักเกณฑ์ตามหลักธรรมการขับตัวเอง การบังคับตัวเอง ขับขี่ตัวเอง
เหมือนกับเขาขับรถตามกฎจราจร ย่อมปลอดภัยไร้โทษ
คนขับรถมือดีก็คือขับไม่ผิดไม่พลาด รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว
ควรเร่งก็เร่ง ควรรอก็รอ ควรหยุดก็หยุด
ควรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไปตามเหตุผลที่ควรเลี้ยว
นี่เราจะแยกไปทางไหน หน้าที่การงานไปทางไหน
เห็นว่าเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเราก็แยกไป เหมือนกับหมุนพวงมาลัย
เพราะฉะนั้น การงานจึงมีในโลกมากมายตามแต่ความถนัดของผู้ต้องการ
ความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญมาก ให้มีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบ
ผลจะเป็นที่พอใจไม่อดๆ อยากๆ ขาดๆ เขินๆ สะเทินน้ำสะเทินบก
ดังคนขี้เกียจทั้งหลายเผชิญกันเวลาได้มาแล้วให้เก็บหอมรอมริบ อย่าสุรุ่ยสุร่าย
อย่าใช้ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัว นั่นเป็นของไม่ดี
ทรัพย์สมบัติเสียไปยังไม่เท่าใจที่เสียไป ใจที่เสียไปแล้วแก้ได้ยาก
สมบัติเงินทองเสียไปมากน้อยไม่เป็นไร ถ้ามีเหตุผลในการจับจ่าย
จับจ่ายสิ่งนั้นไปเพื่อผลประโยชน์อย่างนั้น
จับจ่ายเงินไปจำนวนเท่านั้นเพื่อผลประโยชน์อย่างนั้น
และเป็นผลประโยชน์ตามเหตุผลที่คาดเอาไว้ไม่ผิดพลาด
ชื่อว่ารู้จักการจ่ายทรัพย์ ย่อมไม่อับจนทนทุกข์
เพราะเงินมีไว้ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน
เงินไปแลกเปลี่ยนสิ่งใดมา สิ่งนั้นก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน
ไม่ใช่แลกเปลี่ยนมาแล้วมาทำลายตนเอง
เช่นเอาไปซื้อยาเสพติดมากิน ซื้อเหล้าซื้อยาอะไรเหล่านี้มากิน
อันนี้กินแล้วเกิดความมึนเมายังไม่แล้ว ยังทำตัวบุคคลให้เสียอีก
เงินก็เสียไป ใจก็เสีย บุคคลนั้นก็เสีย นี้เรียกว่าจ่ายเพื่อทำลาย
มิใช่จ่ายเพื่อความจำเป็นเห็นผลประโยชน์ในการจ่ายทรัพย์
เหล่านี้ผู้มีธรรมย่อมไม่ทำ
ผู้ไม่มีธรรมทำได้วันยังค่ำ ทำได้จนหมดเนื้อหมดตัว และทำได้จนวันตาย
นี่ผิดกันไหมมนุษย์เรา มนุษย์เหมือนกันนั้นแหละ
มันอยู่ที่ใจที่ได้รับการอบรมทางที่ถูกที่ดีหรือไม่ได้รับการอบรม ต่างกันตรงนี้มนุษย์เราผู้ได้รับการอบรม ย่อมจะรู้ในสิ่งที่ควรไม่ควร
ผู้ไม่ได้รับการอบรมหรือคนดื้อด้านสันดานหยาบเสียอย่างเดียว
ก็ไม่มีศาสนา ไม่มีครูมีอาจารย์ ไม่ยอมฟังเสียงใคร
ถ้าเป็นโรคก็ไม่ฟังเสียงยา ไม่ฟังเสียงหมอ คอยแต่จะบึ่งเข้าห้อง ไอ.ซี.ยู. อย่างเดียว
คนประเภทนี้พระพุทธเจ้าท่านว่า ปทปรมะ ไม่มีทางอบรมสั่งสอนได้
ท่านตัดสะพานเสีย คำว่าตัดสะพานคือไม่แนะนำสั่งสอนต่อไป
เหมือนมนุษย์มนา เทวดา อินทร์ พรหมทั้งหลาย
ปล่อยตามสภาพเหมือนกับคนไข้ที่ไม่มีทางรอดแล้วก็เข้าห้อง ไอ.ซี.ยู. นี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นปีใหม่ เราต้อนรับปีใหม่ จะรับด้วยวิธีการใด
ที่ถูกต้องรับด้วยความประพฤติตัวดี แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นมา
ดัดแปลงใหม่ แก้ไขใหม่ให้เป็นคนใหม่ขึ้นมาในคนคนเก่านั่นแหละ
แต่ก่อนเคยชั่วก็กลับตัวให้ดี เคยดีแล้วก็ให้ดีเยี่ยมขึ้นไป
นี่แหละเป็นพรของพวกเราทั้งหลาย ให้พยายามปฏิบัติตัวอย่างนี้- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา http://bit.ly/2gE8kCx


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP