ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

เกสกัมพลสูตร ว่าด้วยโมฆบุรุษเป็นไซดักมนุษย์


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๗๗] ภิกษุทั้งหลาย ผ้าที่ทอด้วยด้ายทุกชนิด
ผ้าเกสกัมพล (ทำด้วยผมคน) ปรากฏว่าเลวกว่าผ้าเหล่านั้นทั้งหมด
เพราะผ้าเกสกัมพล ยามอากาศหนาวก็เย็น คราวอากาศร้อนก็ร้อน
สีก็ไม่งาม กลิ่นก็ไม่ดี สัมผัสก็หยาบ ฉันใด
สมณปวาทะ (วาทะของนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาที่เป็นปฏิปักษ์
คือขัดแย้งกับพระพุทธศาสนา) เป็นอันมากทุกประเภท
มักขลิวาทะ (วาทะของเจ้าลัทธิชื่อมักขลิ) ก็ฉันนั้น
ปรากฏว่าเลวกว่าสมณปวาทะเหล่านั้นทั้งหมด
มักขลิโมฆบุรุษ มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า
กรรมไม่มี กิริยาไม่มี วิริยะไม่มี.


ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะเหล่าใดที่มีแล้วในอดีตกาล
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ แม้เหล่านั้น
ได้เป็นกรรมวาทะ (กล่าวว่า กรรมมี) เป็นกิริยวาทะ (กล่าวว่า กิริยามี)
และเป็นวิริยวาทะ (กล่าวว่า วิริยะมี)
มักขลิโมฆบุรุษ คัดค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นด้วยวาทะว่า
กรรมไม่มี กิริยาไม่มี วิริยะไม่มี
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะเหล่าใดที่จักมีในอนาคตกาล
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ แม้เหล่านั้น
ก็จักเป็นกรรมวาทะ กิริยวาทะ และเป็นวิริยวาทะ
มักขลิโมฆบุรุษ คัดค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เหล่านั้นด้วยวาทะว่า
กรรมไม่มี กิริยาไม่มี วิริยะไม่มี
ถึงตัวเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะในกาลบัดนี้
ก็เป็นกรรมวาทะ กิริยวาทะ วิริยวาทะ
มักขลิโมฆบุรุษ คัดค้านเราด้วยเหมือนกัน
ด้วยวาทะว่า กรรมไม่มี กิริยาไม่มี วิริยะไม่มี.


ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชาวประมง วางไซไว้ที่ปากแม่น้ำ
เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความเสื่อม
เพื่อความพินาศ แห่งปลาจำนวนมาก ฉันใด
มักขลิโมฆบุรุษ ก็เป็นเสมือนไซดักคน เกิดขึ้นในโลก
เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความเสื่อม
เพื่อความพินาศ แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมาก ฉันนั้น.


เกสกัมพลสูตร จบ(เกสกัมพลสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP