ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

อัสสาทสูตร ว่าด้วยเหตุให้หลุดพ้นจากโลก


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๔๕] ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสาทะในโลกจักไม่ได้มีแล้วไซร้
สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงติดใจในโลก
เพราะเหตุที่อัสสาทะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลก


ถ้าอาทีนพในโลกจักไม่ได้มีแล้วไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในโลก
เพราะเหตุที่อาทีนพในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในโลก


ถ้านิสสรณะในโลกจักไม่ได้มีแล้วไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกจากโลก
ก็เพราะเหตุที่นิสสรณะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงออกจากโลกได้


ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายยังไม่ได้รู้ชัดซึ่งอัสสาทะโดยความเป็นอัสสาทะ
อาทีนพโดยความเป็นอาทีนพ และนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะ
ของโลก ตามความเป็นจริง ตราบใด
สัตว์ทั้งหลายก็จะสลัดออก พราก หลุดพ้น จากโลก
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์
พร้อมทั้งเทพและมนุษย์ มีใจทำให้ปราศจากเขตแดนอยู่ มิได้เลย ตราบนั้น
เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายรู้ชัดซึ่งอัสสาทะโดยความเป็นอัสสาทะ
อาทีนพโดยความเป็นอาทีนพ และนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะ
ของโลก ตามความเป็นจริงแล้ว เมื่อนั้น สัตว์ทั้งหลายก็จะสลัดออก พราก
หลุดพ้น จากโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
จากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทพและมนุษย์
มีใจทำให้ปราศจากเขตแดนอยู่ ดังนี้.


อัสสาทสูตร จบ(อัสสาทสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)หมายเหตุ “อัสสาทะ” แปลว่า ความยินดี, ความพึงพอใจ, รสอร่อย
“อาทีนพ” แปลว่าโทษ, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง, ผลร้าย
“นิสสรณะ” แปลว่า ทางออก, ทางรอด, ทางพ้นแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP